TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 8:40-56

8:40 en <1722> de <1161> tw <3588> upostrefein <5290> (5721) ton <3588> ihsoun <2424> apedexato <588> (5662) auton <846> o <3588> oclov <3793> hsan <1510> (5713) gar <1063> pantev <3956> prosdokwntev <4328> (5723) auton <846>

8:41 kai <2532> idou <2400> (5628) hlyen <2064> (5627) anhr <435> w <3739> onoma <3686> iairov <2383> kai <2532> outov <3778> arcwn <758> thv <3588> sunagwghv <4864> uphrcen <5225> (5707) kai <2532> peswn <4098> (5631) para <3844> touv <3588> podav <4228> ihsou <2424> parekalei <3870> (5707) auton <846> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

8:42 oti <3754> yugathr <2364> monogenhv <3439> hn <1510> (5713) autw <846> wv <5613> etwn <2094> dwdeka <1427> kai <2532> auth <846> <3778> apeynhsken <599> (5707) en <1722> de <1161> tw <3588> upagein <5217> (5721) auton <846> oi <3588> ocloi <3793> sunepnigon <4846> (5707) auton <846>

8:43 kai <2532> gunh <1135> ousa <1510> (5752) en <1722> rusei <4511> aimatov <129> apo <575> etwn <2094> dwdeka <1427> htiv <3748> ouk <3756> iscusen <2480> (5656) ap <575> oudenov <3762> yerapeuyhnai <2323> (5683)

8:44 proselyousa <4334> (5631) opisyen <3693> hqato <680> (5662) tou <3588> kraspedou <2899> tou <3588> imatiou <2440> autou <846> kai <2532> paracrhma <3916> esth <2476> (5627) h <3588> rusiv <4511> tou <3588> aimatov <129> authv <846>

8:45 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> ihsouv <2424> tiv <5101> o <3588> aqamenov <680> (5671) mou <3450> arnoumenwn <720> (5740) de <1161> pantwn <3956> eipen <2036> (5627) o <3588> petrov <4074> epistata <1988> oi <3588> ocloi <3793> sunecousin <4912> (5719) se <4571> kai <2532> apoylibousin <598> (5719)

8:46 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) hqato <680> (5662) mou <3450> tiv <5100> <5101> egw <1473> gar <1063> egnwn <1097> (5627) dunamin <1411> exelhluyuian <1831> (5761) ap <575> emou <1700>

8:47 idousa <1492> (5631) de <1161> h <3588> gunh <1135> oti <3754> ouk <3756> elayen <2990> (5627) tremousa <5141> (5723) hlyen <2064> (5627) kai <2532> prospesousa <4363> (5631) autw <846> di <1223> hn <3739> aitian <156> hqato <680> (5662) autou <846> aphggeilen <518> (5656) enwpion <1799> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> kai <2532> wv <5613> iayh <2390> (5681) paracrhma <3916>

8:48 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) auth <846> yugathr <2364> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> eirhnhn <1515>

8:49 eti <2089> autou <846> lalountov <2980> (5723) ercetai <2064> (5736) tiv <5100> para <3844> tou <3588> arcisunagwgou <752> legwn <3004> (5723) oti <3754> teynhken <2348> (5758) h <3588> yugathr <2364> sou <4675> mhketi <3371> skulle <4660> (5720) ton <3588> didaskalon <1320>

8:50 o <3588> de <1161> ihsouv <2424> akousav <191> (5660) apekriyh <611> (5662) autw <846> mh <3361> fobou <5399> (5737) monon <3440> pisteuson <4100> (5657) kai <2532> swyhsetai <4982> (5701)

8:51 elywn <2064> (5631) de <1161> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> ouk <3756> afhken <863> (5656) eiselyein <1525> (5629) tina <5100> sun <4862> autw <846> ei <1487> mh <3361> petron <4074> kai <2532> iwannhn <2491> kai <2532> iakwbon <2385> kai <2532> ton <3588> patera <3962> thv <3588> paidov <3816> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384>

8:52 eklaion <2799> (5707) de <1161> pantev <3956> kai <2532> ekoptonto <2875> (5710) authn <846> o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) mh <3361> klaiete <2799> (5720) ou <3756> gar <1063> apeyanen <599> (5627) alla <235> kayeudei <2518> (5719)

8:53 kai <2532> kategelwn <2606> (5707) autou <846> eidotev <1492> (5761) oti <3754> apeyanen <599> (5627)

8:54 autov <846> de <1161> krathsav <2902> (5660) thv <3588> ceirov <5495> authv <846> efwnhsen <5455> (5656) legwn <3004> (5723) h <3588> paiv <3816> egeire <1453> (5720)

8:55 kai <2532> epestreqen <1994> (5656) to <3588> pneuma <4151> authv <846> kai <2532> anesth <450> (5627) paracrhma <3916> kai <2532> dietaxen <1299> (5656) auth <846> doyhnai <1325> (5683) fagein <5315> (5629)

8:56 kai <2532> exesthsan <1839> (5627) oi <3588> goneiv <1118> authv <846> o <3588> de <1161> parhggeilen <3853> (5656) autoiv <846> mhdeni <3367> eipein <2036> (5629) to <3588> gegonov <1096> (5756)TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA