TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Wahyu 7

7:1 meta <3326> touto <5124> eidon <3708> (5627) tessarav <5064> aggelouv <32> estwtav <2476> (5761) epi <1909> tav <3588> tessarav <5064> gwniav <1137> thv <3588> ghv <1093> kratountav <2902> (5723) touv <3588> tessarav <5064> anemouv <417> thv <3588> ghv <1093> ina <2443> mh <3361> pneh <4154> (5725) anemov <417> epi <1909> thv <3588> ghv <1093> mhte <3383> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> mhte <3383> epi <1909> pan <3956> dendron <1186>

7:2 kai <2532> eidon <1492> (5627) allon <243> aggelon <32> anabainonta <305> (5723) apo <575> anatolhv <395> hliou <2246> econta <2192> (5723) sfragida <4973> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) kai <2532> ekraxen <2896> (5656) fwnh <5456> megalh <3173> toiv <3588> tessarsin <5064> aggeloiv <32> oiv <3739> edoyh <1325> (5681) autoiv <846> adikhsai <91> (5658) thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281>

7:3 legwn <3004> (5723) mh <3361> adikhshte <91> (5661) thn <3588> ghn <1093> mhte <3383> thn <3588> yalassan <2281> mhte <3383> ta <3588> dendra <1186> acri <891> sfragiswmen <4972> (5661) touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> yeou <2316> hmwn <2257> epi <1909> twn <3588> metwpwn <3359> autwn <846>

7:4 kai <2532> hkousa <191> (5656) ton <3588> ariymon <706> twn <3588> esfragismenwn <4972> (5772) ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarev <5064> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> pashv <3956> fulhv <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

7:5 ek <1537> fulhv <5443> iouda <2448> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772) ek <1537> fulhv <5443> roubhn <4502> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> gad <1045> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:6 ek <1537> fulhv <5443> ashr <768> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> nefyalim <3508> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> manassh <3128> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:7 ek <1537> fulhv <5443> sumewn <4826> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> leui <3017> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> issacar <2466> dwdeka <1427> ciliadev <5505>

7:8 ek <1537> fulhv <5443> zaboulwn <2194> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> iwshf <2501> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ek <1537> fulhv <5443> beniamin <958> dwdeka <1427> ciliadev <5505> esfragismenoi <4972> (5772)

7:9 meta <3326> tauta <5023> eidon <1492> (5627) kai <2532> idou <2400> (5628) oclov <3793> poluv <4183> on <3739> ariymhsai <705> (5658) auton <846> oudeiv <3762> edunato <1410> (5711) ek <1537> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> fulwn <5443> kai <2532> lawn <2992> kai <2532> glwsswn <1100> estwtev <2476> (5761) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> enwpion <1799> tou <3588> arniou <721> peribeblhmenouv <4016> (5772) stolav <4749> leukav <3022> kai <2532> foinikev <5404> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:10 kai <2532> krazousin <2896> (5719) fwnh <5456> megalh <3173> legontev <3004> (5723) h <3588> swthria <4991> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> tw <3588> kayhmenw <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> tw <3588> arniw <721>

7:11 kai <2532> pantev <3956> oi <3588> aggeloi <32> eisthkeisan <2476> (5715) kuklw <2945> tou <3588> yronou <2362> kai <2532> twn <3588> presbuterwn <4245> kai <2532> twn <3588> tessarwn <5064> zwwn <2226> kai <2532> epesan <4098> (5627) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> epi <1909> ta <3588> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> prosekunhsan <4352> (5656) tw <3588> yew <2316>

7:12 legontev <3004> (5723) amhn <281> h <3588> eulogia <2129> kai <2532> h <3588> doxa <1391> kai <2532> h <3588> sofia <4678> kai <2532> h <3588> eucaristia <2169> kai <2532> h <3588> timh <5092> kai <2532> h <3588> dunamiv <1411> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> hmwn <2257> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165> twn <3588> aiwnwn <165> [amhn] <281>

7:13 kai <2532> apekriyh <611> (5662) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> legwn <3004> (5723) moi <3427> outoi <3778> oi <3588> peribeblhmenoi <4016> (5772) tav <3588> stolav <4749> tav <3588> leukav <3022> tinev <5101> eisin <1510> (5748) kai <2532> poyen <4159> hlyon <2064> (5627)

7:14 kai <2532> eirhka <4483> (5758) autw <846> kurie <2962> mou <3450> su <4771> oidav <1492> (5758) kai <2532> eipen <3004> (5627) moi <3427> outoi <3778> eisin <1510> (5748) oi <3588> ercomenoi <2064> (5740) ek <1537> thv <3588> yliqewv <2347> thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> eplunan <4150> (5656) tav <3588> stolav <4749> autwn <846> kai <2532> eleukanan <3021> (5656) autav <846> en <1722> tw <3588> aimati <129> tou <3588> arniou <721>

7:15 dia <1223> touto <5124> eisin <1510> (5748) enwpion <1799> tou <3588> yronou <2362> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> latreuousin <3000> (5719) autw <846> hmerav <2250> kai <2532> nuktov <3571> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> kai <2532> o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tou <3588> yronou <2362> skhnwsei <4637> (5692) ep <1909> autouv <846>

7:16 ou <3756> peinasousin <3983> (5692) eti <2089> oude <3761> diqhsousin <1372> (5692) eti <2089> oude <3761> mh <3361> pesh <4098> (5632) ep <1909> autouv <846> o <3588> hliov <2246> oude <3761> pan <3956> kauma <2738>

7:17 oti <3754> to <3588> arnion <721> to <3588> ana <303> meson <3319> tou <3588> yronou <2362> poimanei <4165> (5692) autouv <846> kai <2532> odhghsei <3594> (5692) autouv <846> epi <1909> zwhv <2222> phgav <4077> udatwn <5204> kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) o <3588> yeov <2316> pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA