TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

2 Korintus 3

3:1 arcomeya <756> (5731) palin <3825> eautouv <1438> sunistanein <4921> (5721) h <2228> mh <3361> crhzomen <5535> (5719) wv <5613> tinev <5100> sustatikwn <4956> epistolwn <1992> prov <4314> umav <5209> h <2228> ex <1537> umwn <5216>

3:2 h <3588> epistolh <1992> hmwn <2257> umeiv <5210> este <1510> (5748) eggegrammenh <1449> (5772) en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> hmwn <2257> ginwskomenh <1097> (5746) kai <2532> anaginwskomenh <314> (5746) upo <5259> pantwn <3956> anyrwpwn <444>

3:3 faneroumenoi <5319> (5746) oti <3754> este <1510> (5748) epistolh <1992> cristou <5547> diakonhyeisa <1247> (5685) uf <5259> hmwn <2257> eggegrammenh <1449> (5772) ou <3756> melani <3188> alla <235> pneumati <4151> yeou <2316> zwntov <2198> (5723) ouk <3756> en <1722> plaxin <4109> liyinaiv <3035> all <235> en <1722> plaxin <4109> kardiaiv <2588> sarkinaiv <4560>

3:4 pepoiyhsin <4006> de <1161> toiauthn <5108> ecomen <2192> (5719) dia <1223> tou <3588> cristou <5547> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

3:5 ouc <3756> oti <3754> af <575> eautwn <1438> ikanoi <2425> esmen <1510> (5748) logisasyai <3049> (5664) ti <5100> wv <5613> ex <1537> eautwn <1438> all <235> h <3588> ikanothv <2426> hmwn <2257> ek <1537> tou <3588> yeou <2316>

3:6 ov <3739> kai <2532> ikanwsen <2427> (5656) hmav <2248> diakonouv <1249> kainhv <2537> diayhkhv <1242> ou <3756> grammatov <1121> alla <235> pneumatov <4151> to <3588> gar <1063> gramma <1121> apokteinei <615> (5719) to <3588> de <1161> pneuma <4151> zwopoiei <2227> (5719)

3:7 ei <1487> de <1161> h <3588> diakonia <1248> tou <3588> yanatou <2288> en <1722> grammasin <1121> entetupwmenh <1795> (5772) liyoiv <3037> egenhyh <1096> (5675) en <1722> doxh <1391> wste <5620> mh <3361> dunasyai <1410> (5738) atenisai <816> (5658) touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> eiv <1519> to <3588> proswpon <4383> mwusewv <3475> dia <1223> thn <3588> doxan <1391> tou <3588> proswpou <4383> autou <846> thn <3588> katargoumenhn <2673> (5746)

3:8 pwv <4459> ouci <3780> mallon <3123> h <3588> diakonia <1248> tou <3588> pneumatov <4151> estai <1510> (5704) en <1722> doxh <1391>

3:9 ei <1487> gar <1063> h <3588> diakonia <1248> thv <3588> katakrisewv <2633> doxa <1391> pollw <4183> mallon <3123> perisseuei <4052> (5719) h <3588> diakonia <1248> thv <3588> dikaiosunhv <1343> doxh <1391>

3:10 kai <2532> gar <1063> ou <3756> dedoxastai <1392> (5769) to <3588> dedoxasmenon <1392> (5772) en <1722> toutw <5129> tw <3588> merei <3313> eineken <1752> thv <3588> uperballoushv <5235> (5723) doxhv <1391>

3:11 ei <1487> gar <1063> to <3588> katargoumenon <2673> (5746) dia <1223> doxhv <1391> pollw <4183> mallon <3123> to <3588> menon <3306> (5723) en <1722> doxh <1391>

3:12 econtev <2192> (5723) oun <3767> toiauthn <5108> elpida <1680> pollh <4183> parrhsia <3954> crwmeya <5530> (5736)

3:13 kai <2532> ou <3756> kayaper <2509> mwushv <3475> etiyei <5087> (5707) kalumma <2571> epi <1909> to <3588> proswpon <4383> autou <846> prov <4314> to <3588> mh <3361> atenisai <816> (5658) touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> eiv <1519> to <3588> telov <5056> tou <3588> katargoumenou <2673> (5746)

3:14 alla <235> epwrwyh <4456> (5681) ta <3588> nohmata <3540> autwn <846> acri <891> gar <1063> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250> to <3588> auto <846> kalumma <2571> epi <1909> th <3588> anagnwsei <320> thv <3588> palaiav <3820> diayhkhv <1242> menei <3306> (5719) mh <3361> anakaluptomenon <343> (5746) oti <3754> en <1722> cristw <5547> katargeitai <2673> (5743)

3:15 all <235> ewv <2193> shmeron <4594> hnika <2259> an <302> anaginwskhtai <314> (5747) mwushv <3475> kalumma <2571> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> keitai <2749> (5736)

3:16 hnika <2259> de <1161> ean <1437> epistreqh <1994> (5661) prov <4314> kurion <2962> periaireitai <4014> (5743) to <3588> kalumma <2571>

3:17 o <3588> de <1161> kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> estin <1510> (5748) ou <3757> de <1161> to <3588> pneuma <4151> kuriou <2962> eleuyeria <1657>

3:18 hmeiv <2249> de <1161> pantev <3956> anakekalummenw <343> (5772) proswpw <4383> thn <3588> doxan <1391> kuriou <2962> katoptrizomenoi <2734> (5734) thn <3588> authn <846> eikona <1504> metamorfoumeya <3339> (5743) apo <575> doxhv <1391> eiv <1519> doxan <1391> kayaper <2509> apo <575> kuriou <2962> pneumatov <4151>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA