TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 4

4:1 ti <5101> oun <3767> eroumen <2046> (5692) abraam <11> ton <3588> propatora <3962> hmwn <2257> kata <2596> sarka <4561>

4:2 ei <1487> gar <1063> abraam <11> ex <1537> ergwn <2041> edikaiwyh <1344> (5681) ecei <2192> (5719) kauchma <2745> all <235> ou <3756> prov <4314> yeon <2316>

4:3 ti <5101> gar <1063> h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) episteusen <4100> (5656) de <1161> abraam <11> tw <3588> yew <2316> kai <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:4 tw <3588> de <1161> ergazomenw <2038> (5740) o <3588> misyov <3408> ou <3756> logizetai <3049> (5736) kata <2596> carin <5485> alla <235> kata <2596> ofeilhma <3783>

4:5 tw <3588> de <1161> mh <3361> ergazomenw <2038> (5740) pisteuonti <4100> (5723) de <1161> epi <1909> ton <3588> dikaiounta <1344> (5723) ton <3588> asebh <765> logizetai <3049> (5736) h <3588> pistiv <4102> autou <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:6 kayaper <2509> kai <2532> dauid <1138> legei <3004> (5719) ton <3588> makarismon <3108> tou <3588> anyrwpou <444> w <3739> o <3588> yeov <2316> logizetai <3049> (5736) dikaiosunhn <1343> cwriv <5565> ergwn <2041>

4:7 makarioi <3107> wn <3739> afeyhsan <863> (5681) ai <3588> anomiai <458> kai <2532> wn <3739> epekalufyhsan <1943> (5681) ai <3588> amartiai <266>

4:8 makariov <3107> anhr <435> ou <3756> ou <3756> mh <3361> logishtai <3049> (5667) kuriov <2962> amartian <266>

4:9 o <3588> makarismov <3108> oun <3767> outov <3778> epi <1909> thn <3588> peritomhn <4061> h <2228> kai <2532> epi <1909> thn <3588> akrobustian <203> legomen <3004> (5719) gar <1063> elogisyh <3049> (5681) tw <3588> abraam <11> h <3588> pistiv <4102> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:10 pwv <4459> oun <3767> elogisyh <3049> (5681) en <1722> peritomh <4061> onti <1510> (5752) h <2228> en <1722> akrobustia <203> ouk <3756> en <1722> peritomh <4061> all <235> en <1722> akrobustia <203>

4:11 kai <2532> shmeion <4592> elaben <2983> (5627) peritomhv <4061> sfragida <4973> thv <3588> dikaiosunhv <1343> thv <3588> pistewv <4102> thv <3588> en <1722> th <3588> akrobustia <203> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) auton <846> patera <3962> pantwn <3956> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) di <1223> akrobustiav <203> eiv <1519> to <3588> logisyhnai <3049> (5683) autoiv <846> [thn] <3588> dikaiosunhn <1343>

4:12 kai <2532> patera <3962> peritomhv <4061> toiv <3588> ouk <3756> ek <1537> peritomhv <4061> monon <3440> alla <235> kai <2532> toiv <3588> stoicousin <4748> (5723) toiv <3588> icnesin <2487> thv <3588> en <1722> akrobustia <203> pistewv <4102> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> abraam <11>

4:13 ou <3756> gar <1063> dia <1223> nomou <3551> h <3588> epaggelia <1860> tw <3588> abraam <11> h <2228> tw <3588> spermati <4690> autou <846> to <3588> klhronomon <2818> auton <846> einai <1510> (5750) kosmou <2889> alla <235> dia <1223> dikaiosunhv <1343> pistewv <4102>

4:14 ei <1487> gar <1063> oi <3588> ek <1537> nomou <3551> klhronomoi <2818> kekenwtai <2758> (5769) h <3588> pistiv <4102> kai <2532> kathrghtai <2673> (5769) h <3588> epaggelia <1860>

4:15 o <3588> gar <1063> nomov <3551> orghn <3709> katergazetai <2716> (5736) ou <3757> de <1161> ouk <3756> estin <1510> (5748) nomov <3551> oude <3761> parabasiv <3847>

4:16 dia <1223> touto <5124> ek <1537> pistewv <4102> ina <2443> kata <2596> carin <5485> eiv <1519> to <3588> einai <1510> (5750) bebaian <949> thn <3588> epaggelian <1860> panti <3956> tw <3588> spermati <4690> ou <3756> tw <3588> ek <1537> tou <3588> nomou <3551> monon <3440> alla <235> kai <2532> tw <3588> ek <1537> pistewv <4102> abraam <11> ov <3739> estin <1510> (5748) pathr <3962> pantwn <3956> hmwn <2257>

4:17 kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oti <3754> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> teyeika <5087> (5758) se <4571> katenanti <2713> ou <3739> episteusen <4100> (5656) yeou <2316> tou <3588> zwopoiountov <2227> (5723) touv <3588> nekrouv <3498> kai <2532> kalountov <2564> (5723) ta <3588> mh <3361> onta <1510> (5752) wv <5613> onta <1510> (5752)

4:18 ov <3739> par <3844> elpida <1680> ep <1909> elpidi <1680> episteusen <4100> (5656) eiv <1519> to <3588> genesyai <1096> (5635) auton <846> patera <3962> pollwn <4183> eynwn <1484> kata <2596> to <3588> eirhmenon <2046> (5772) outwv <3779> estai <1510> (5704) to <3588> sperma <4690> sou <4675>

4:19 kai <2532> mh <3361> asyenhsav <770> (5660) th <3588> pistei <4102> katenohsen <2657> (5656) to <3588> eautou <1438> swma <4983> [hdh] <2235> nenekrwmenon <3499> (5772) ekatontaethv <1541> pou <4225> uparcwn <5225> (5723) kai <2532> thn <3588> nekrwsin <3500> thv <3588> mhtrav <3388> sarrav <4564>

4:20 eiv <1519> de <1161> thn <3588> epaggelian <1860> tou <3588> yeou <2316> ou <3756> diekriyh <1252> (5681) th <3588> apistia <570> all <235> enedunamwyh <1743> (5681) th <3588> pistei <4102> douv <1325> (5631) doxan <1391> tw <3588> yew <2316>

4:21 kai <2532> plhroforhyeiv <4135> (5685) oti <3754> o <3739> ephggeltai <1861> (5766) dunatov <1415> estin <1510> (5748) kai <2532> poihsai <4160> (5658)

4:22 dio <1352> [kai] <2532> elogisyh <3049> (5681) autw <846> eiv <1519> dikaiosunhn <1343>

4:23 ouk <3756> egrafh <1125> (5648) de <1161> di <1223> auton <846> monon <3440> oti <3754> elogisyh <3049> (5681) autw <846>

4:24 alla <235> kai <2532> di <1223> hmav <2248> oiv <3739> mellei <3195> (5719) logizesyai <3049> (5745) toiv <3588> pisteuousin <4100> (5723) epi <1909> ton <3588> egeiranta <1453> (5660) ihsoun <2424> ton <3588> kurion <2962> hmwn <2257> ek <1537> nekrwn <3498>

4:25 ov <3739> paredoyh <3860> (5681) dia <1223> ta <3588> paraptwmata <3900> hmwn <2257> kai <2532> hgeryh <1453> (5681) dia <1223> thn <3588> dikaiwsin <1347> hmwn <2257>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA