TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Roma 16

16:1 sunisthmi <4921> (5719) de <1161> umin <5213> foibhn <5402> thn <3588> adelfhn <79> hmwn <2257> ousan <1510> (5752) [kai] <2532> diakonon <1249> thv <3588> ekklhsiav <1577> thv <3588> en <1722> kegcreaiv <2747>

16:2 ina <2443> prosdexhsye <4327> (5667) authn <846> en <1722> kuriw <2962> axiwv <516> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> parasthte <3936> (5632) auth <846> en <1722> w <3739> an <302> umwn <5216> crhzh <5535> (5725) pragmati <4229> kai <2532> gar <1063> auth <846> prostativ <4368> pollwn <4183> egenhyh <1096> (5675) kai <2532> emou <1700> autou <846>

16:3 aspasasye <782> (5663) priskan <4251> kai <2532> akulan <207> touv <3588> sunergouv <4904> mou <3450> en <1722> cristw <5547> ihsou <2424>

16:4 oitinev <3748> uper <5228> thv <3588> quchv <5590> mou <3450> ton <3588> eautwn <1438> trachlon <5137> upeyhkan <5294> (5656) oiv <3739> ouk <3756> egw <1473> monov <3441> eucaristw <2168> (5719) alla <235> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> ekklhsiai <1577> twn <3588> eynwn <1484>

16:5 kai <2532> thn <3588> kat <2596> oikon <3624> autwn <846> ekklhsian <1577> aspasasye <782> (5663) epaineton <1866> ton <3588> agaphton <27> mou <3450> ov <3739> estin <1510> (5748) aparch <536> thv <3588> asiav <773> eiv <1519> criston <5547>

16:6 aspasasye <782> (5663) marian <3137> htiv <3748> polla <4183> ekopiasen <2872> (5656) eiv <1519> umav <5209>

16:7 aspasasye <782> (5663) andronikon <408> kai <2532> iounian <2458> touv <3588> suggeneiv <4773> mou <3450> kai <2532> sunaicmalwtouv <4869> mou <3450> oitinev <3748> eisin <1510> (5748) epishmoi <1978> en <1722> toiv <3588> apostoloiv <652> oi <3739> kai <2532> pro <4253> emou <1700> gegonan <1096> (5754) en <1722> cristw <5547>

16:8 aspasasye <782> (5663) ampliaton <291> ton <3588> agaphton <27> mou <3450> en <1722> kuriw <2962>

16:9 aspasasye <782> (5663) ourbanon <3773> ton <3588> sunergon <4904> hmwn <2257> en <1722> cristw <5547> kai <2532> stacun <4720> ton <3588> agaphton <27> mou <3450>

16:10 aspasasye <782> (5663) apellhn <559> ton <3588> dokimon <1384> en <1722> cristw <5547> aspasasye <782> (5663) touv <3588> ek <1537> twn <3588> aristoboulou <711>

16:11 aspasasye <782> (5663) hrwdiwna <2267> ton <3588> suggenh <4773> mou <3450> aspasasye <782> (5663) touv <3588> ek <1537> twn <3588> narkissou <3488> touv <3588> ontav <1510> (5752) en <1722> kuriw <2962>

16:12 aspasasye <782> (5663) trufainan <5170> kai <2532> trufwsan <5173> tav <3588> kopiwsav <2872> (5723) en <1722> kuriw <2962> aspasasye <782> (5663) persida <4069> thn <3588> agaphthn <27> htiv <3748> polla <4183> ekopiasen <2872> (5656) en <1722> kuriw <2962>

16:13 aspasasye <782> (5663) roufon <4504> ton <3588> eklekton <1588> en <1722> kuriw <2962> kai <2532> thn <3588> mhtera <3384> autou <846> kai <2532> emou <1700>

16:14 aspasasye <782> (5663) asugkriton <799> flegonta <5393> ermhn <2060> patroban <3969> erman <2057> kai <2532> touv <3588> sun <4862> autoiv <846> adelfouv <80>

16:15 aspasasye <782> (5663) filologon <5378> kai <2532> ioulian <2456> nhrea <3517> kai <2532> thn <3588> adelfhn <79> autou <846> kai <2532> olumpan <3652> kai <2532> touv <3588> sun <4862> autoiv <846> pantav <3956> agiouv <40>

16:16 aspasasye <782> (5663) allhlouv <240> en <1722> filhmati <5370> agiw <40> aspazontai <782> (5736) umav <5209> ai <3588> ekklhsiai <1577> pasai <3956> tou <3588> cristou <5547>

16:17 parakalw <3870> (5719) de <1161> umav <5209> adelfoi <80> skopein <4648> (5721) touv <3588> tav <3588> dicostasiav <1370> kai <2532> ta <3588> skandala <4625> para <3844> thn <3588> didachn <1322> hn <3739> umeiv <5210> emayete <3129> (5627) poiountav <4160> (5723) kai <2532> ekklinete <1578> (5720) ap <575> autwn <846>

16:18 oi <3588> gar <1063> toioutoi <5108> tw <3588> kuriw <2962> hmwn <2257> cristw <5547> ou <3756> douleuousin <1398> (5719) alla <235> th <3588> eautwn <1438> koilia <2836> kai <2532> dia <1223> thv <3588> crhstologiav <5542> kai <2532> eulogiav <2129> exapatwsin <1818> (5719) tav <3588> kardiav <2588> twn <3588> akakwn <172>

16:19 h <3588> gar <1063> umwn <5216> upakoh <5218> eiv <1519> pantav <3956> afiketo <864> (5633) ef <1909> umin <5213> oun <3767> cairw <5463> (5719) yelw <2309> (5719) de <1161> umav <5209> sofouv <4680> [men] <3303> einai <1510> (5750) eiv <1519> to <3588> agayon <18> akeraiouv <185> de <1161> eiv <1519> to <3588> kakon <2556>

16:20 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> eirhnhv <1515> suntriqei <4937> (5692) ton <3588> satanan <4567> upo <5259> touv <3588> podav <4228> umwn <5216> en <1722> tacei <5034> h <3588> cariv <5485> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> mey <3326> umwn <5216>

16:21 aspazetai <782> (5736) umav <5209> timoyeov <5095> o <3588> sunergov <4904> [mou] <3450> kai <2532> loukiov <3066> kai <2532> iaswn <2394> kai <2532> swsipatrov <4989> oi <3588> suggeneiv <4773> mou <3450>

16:22 aspazomai <782> (5736) umav <5209> egw <1473> tertiov <5060> o <3588> graqav <1125> (5660) thn <3588> epistolhn <1992> en <1722> kuriw <2962>

16:23 aspazetai <782> (5736) umav <5209> gaiov <1050> o <3588> xenov <3581> mou <3450> kai <2532> olhv <3650> thv <3588> ekklhsiav <1577> aspazetai <782> (5736) umav <5209> erastov <2037> o <3588> oikonomov <3623> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> kouartov <2890> o <3588> adelfov <80>

16:24

16:25 tw <3588> de <1161> dunamenw <1410> (5740) umav <5209> sthrixai <4741> (5658) kata <2596> to <3588> euaggelion <2098> mou <3450> kai <2532> to <3588> khrugma <2782> ihsou <2424> cristou <5547> kata <2596> apokaluqin <602> musthriou <3466> cronoiv <5550> aiwnioiv <166> sesighmenou <4601> (5772)

16:26 fanerwyentov <5319> (5685) de <1161> nun <3568> dia <1223> te <5037> grafwn <1124> profhtikwn <4397> kat <2596> epitaghn <2003> tou <3588> aiwniou <166> yeou <2316> eiv <1519> upakohn <5218> pistewv <4102> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> gnwrisyentov <1107> (5685)

16:27 monw <3441> sofw <4680> yew <2316> dia <1223> ihsou <2424> cristou <5547> [w] <3739> h <3588> doxa <1391> eiv <1519> touv <3588> aiwnav <165>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA