TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Keluaran 15:22-27

15:22 <04325> Mym <04672> waum <03808> alw <04057> rbdmb <03117> Mymy <07969> tsls <01980> wklyw <07793> rws <04057> rbdm <0413> la <03318> wauyw <05488> Pwo <03220> Mym <03478> larvy <0853> ta <04872> hsm <05265> eoyw(15:22)

15:22 exhren <1808> de <1161> mwushv touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> apo <575> yalasshv <2281> eruyrav <2063> kai <2532> hgagen <71> autouv <846> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> sour kai <2532> eporeuonto <4198> treiv <5140> hmerav <2250> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> ouc <3364> huriskon <2147> udwr <5204> wste <5620> piein <4095>

15:23 <04785> hrm <08034> hms <07121> arq <03651> Nk <05921> le <01992> Mh <04751> Myrm <03588> yk <04785> hrmm <04325> Mym <08354> ttsl <03201> wlky <03808> alw <04785> htrm <0935> wabyw(15:23)

15:23 hlyon <2064> de <1161> eiv <1519> merra kai <2532> ouk <3364> hdunanto <1410> piein <4095> ek <1537> merrav pikron <4089> gar <1063> hn <1510> dia <1223> touto <3778> epwnomasyh to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> pikria <4088>

15:24 <08354> htsn <04100> hm <0559> rmal <04872> hsm <05921> le <05971> Meh <03885> wnlyw(15:24)

15:24 kai <2532> diegogguzen <1234> o <3588> laov <2992> epi <1909> mwushn legontev <3004> ti <5100> piomeya <4095>

15:25 <05254> whon <08033> Msw <04941> jpsmw <02706> qx <0> wl <07760> Mv <08033> Ms <04325> Mymh <04985> wqtmyw <04325> Mymh <0413> la <07993> Klsyw <06086> Ue <03068> hwhy <03384> whrwyw <03068> hwhy <0413> la <06817> qeuyw(15:25)

15:25 ebohsen <994> de <1161> mwushv prov <4314> kurion <2962> kai <2532> edeixen <1166> autw <846> kuriov <2962> xulon <3586> kai <2532> enebalen <1685> auto <846> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> eglukanyh to <3588> udwr <5204> ekei <1563> eyeto <5087> autw <846> dikaiwmata <1345> kai <2532> kriseiv <2920> kai <2532> ekei <1563> epeirasen <3985> auton <846>

15:26 o <07495> Kapr <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <05921> Kyle <07760> Myva <03808> al <04713> Myrumb <07760> ytmv <0834> rsa <04245> hlxmh <03605> lk <02706> wyqx <03605> lk <08104> trmsw <04687> wytwuml <0238> tnzahw <06213> hvet <05869> wynyeb <03477> rsyhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <06963> lwql <08085> emst <08085> ewms <0518> Ma <0559> rmayw(15:26)

15:26 kai <2532> eipen ean <1437> akoh <189> akoushv <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> ta <3588> aresta <701> enantion <1726> autou <846> poihshv <4160> kai <2532> enwtish <1801> taiv <3588> entolaiv <1785> autou <846> kai <2532> fulaxhv <5442> panta <3956> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> pasan <3956> noson <3554> hn <3739> ephgagon toiv <3588> aiguptioiv <124> ouk <3364> epaxw epi <1909> se <4771> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> iwmenov <2390> se <4771>

15:27 <04325> Mymh <05921> le <08033> Ms <02583> wnxyw <08558> Myrmt <07657> Myebsw <04325> Mym <05869> tnye <06240> hrve <08147> Myts <08033> Msw <0362> hmlya <0935> wabyw(15:27)

15:27 kai <2532> hlyosan <2064> eiv <1519> ailim kai <2532> hsan <1510> ekei <1563> dwdeka <1427> phgai <4077> udatwn <5204> kai <2532> ebdomhkonta <1440> stelech foinikwn <5404> parenebalon de <1161> ekei <1563> para <3844> ta <3588> udata <5204>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA