TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 10:19-31

10:19 econtev <2192> (5723) oun <3767> adelfoi <80> parrhsian <3954> eiv <1519> thn <3588> eisodon <1529> twn <3588> agiwn <39> en <1722> tw <3588> aimati <129> ihsou <2424>

10:20 hn <3739> enekainisen <1457> (5656) hmin <2254> odon <3598> prosfaton <4372> kai <2532> zwsan <2198> (5723) dia <1223> tou <3588> katapetasmatov <2665> tout <5124> estin <1510> (5748) thv <3588> sarkov <4561> autou <846>

10:21 kai <2532> ierea <2409> megan <3173> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316>

10:22 prosercwmeya <4334> (5741) meta <3326> alhyinhv <228> kardiav <2588> en <1722> plhroforia <4136> pistewv <4102> rerantismenoi <4472> (5772) tav <3588> kardiav <2588> apo <575> suneidhsewv <4893> ponhrav <4190> kai <2532> lelousmenoi <3068> (5772) to <3588> swma <4983> udati <5204> kayarw <2513>

10:23 katecwmen <2722> (5725) thn <3588> omologian <3671> thv <3588> elpidov <1680> aklinh <186> pistov <4103> gar <1063> o <3588> epaggeilamenov <1861> (5666)

10:24 kai <2532> katanowmen <2657> (5725) allhlouv <240> eiv <1519> paroxusmon <3948> agaphv <26> kai <2532> kalwn <2570> ergwn <2041>

10:25 mh <3361> egkataleipontev <1459> (5723) thn <3588> episunagwghn <1997> eautwn <1438> kaywv <2531> eyov <1485> tisin <5100> alla <235> parakalountev <3870> (5723) kai <2532> tosoutw <5118> mallon <3123> osw <3745> blepete <991> (5719) eggizousan <1448> (5723) thn <3588> hmeran <2250>

10:26 ekousiwv <1596> gar <1063> amartanontwn <264> (5723) hmwn <2257> meta <3326> to <3588> labein <2983> (5629) thn <3588> epignwsin <1922> thv <3588> alhyeiav <225> ouketi <3765> peri <4012> amartiwn <266> apoleipetai <620> (5743) yusia <2378>

10:27 fobera <5398> de <1161> tiv <5100> ekdoch <1561> krisewv <2920> kai <2532> purov <4442> zhlov <2205> esyiein <2068> (5721) mellontov <3195> (5723) touv <3588> upenantiouv <5227>

10:28 ayethsav <114> (5660) tiv <5100> nomon <3551> mwusewv <3475> cwriv <5565> oiktirmwn <3628> epi <1909> dusin <1417> h <2228> trisin <5140> martusin <3144> apoynhskei <599> (5719)

10:29 posw <4214> dokeite <1380> (5719) ceironov <5501> axiwyhsetai <515> (5701) timwriav <5098> o <3588> ton <3588> uion <5207> tou <3588> yeou <2316> katapathsav <2662> (5660) kai <2532> to <3588> aima <129> thv <3588> diayhkhv <1242> koinon <2839> hghsamenov <2233> (5666) en <1722> w <3739> hgiasyh <37> (5681) kai <2532> to <3588> pneuma <4151> thv <3588> caritov <5485> enubrisav <1796> (5660)

10:30 oidamen <1492> (5758) gar <1063> ton <3588> eiponta <2036> (5631) emoi <1698> ekdikhsiv <1557> egw <1473> antapodwsw <467> (5692) kai <2532> palin <3825> krinei <2919> (5692) <2919> (5719) kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846>

10:31 foberon <5398> to <3588> empesein <1706> (5629) eiv <1519> ceirav <5495> yeou <2316> zwntov <2198> (5723)TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA