TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 19:28-44

19:28 kai <2532> eipwn <2036> (5631) tauta <5023> eporeueto <4198> (5711) emprosyen <1715> anabainwn <305> (5723) eiv <1519> ierosoluma <2414>

19:29 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hggisen <1448> (5656) eiv <1519> bhyfagh <967> kai <2532> bhyania <963> prov <4314> to <3588> orov <3735> to <3588> kaloumenon <2564> (5746) elaiwn <1636> apesteilen <649> (5656) duo <1417> twn <3588> mayhtwn <3101>

19:30 legwn <3004> (5723) upagete <5217> (5720) eiv <1519> thn <3588> katenanti <2713> kwmhn <2968> en <1722> h <3739> eisporeuomenoi <1531> (5740) eurhsete <2147> (5692) pwlon <4454> dedemenon <1210> (5772) ef <1909> on <3739> oudeiv <3762> pwpote <4455> anyrwpwn <444> ekayisen <2523> (5656) kai <2532> lusantev <3089> (5660) auton <846> agagete <71> (5628)

19:31 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> umav <5209> erwta <2065> (5725) dia <1223> ti <5101> luete <3089> (5719) outwv <3779> ereite <2046> (5692) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autou <846> creian <5532> ecei <2192> (5719)

19:32 apelyontev <565> (5631) de <1161> oi <3588> apestalmenoi <649> (5772) euron <2147> (5627) kaywv <2531> eipen <2036> (5627) autoiv <846>

19:33 luontwn <3089> (5723) de <1161> autwn <846> ton <3588> pwlon <4454> eipan <3004> (5627) oi <3588> kurioi <2962> autou <846> prov <4314> autouv <846> ti <5101> luete <3089> (5719) ton <3588> pwlon <4454>

19:34 oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) oti <3754> o <3588> kuriov <2962> autou <846> creian <5532> ecei <2192> (5719)

19:35 kai <2532> hgagon <71> (5627) auton <846> prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> epiriqantev <1977> (5660) autwn <846> ta <3588> imatia <2440> epi <1909> ton <3588> pwlon <4454> epebibasan <1913> (5656) ton <3588> ihsoun <2424>

19:36 poreuomenou <4198> (5740) de <1161> autou <846> upestrwnnuon <5291> (5707) ta <3588> imatia <2440> eautwn <1438> en <1722> th <3588> odw <3598>

19:37 eggizontov <1448> (5723) de <1161> autou <846> hdh <2235> prov <4314> th <3588> katabasei <2600> tou <3588> orouv <3735> twn <3588> elaiwn <1636> hrxanto <756> (5662) apan <537> to <3588> plhyov <4128> twn <3588> mayhtwn <3101> cairontev <5463> (5723) ainein <134> (5721) ton <3588> yeon <2316> fwnh <5456> megalh <3173> peri <4012> paswn <3956> wn <3739> eidon <1492> (5627) dunamewn <1411>

19:38 legontev <3004> (5723) euloghmenov <2127> (5772) o <3588> ercomenov <2064> (5740) o <3588> basileuv <935> en <1722> onomati <3686> kuriou <2962> en <1722> ouranw <3772> eirhnh <1515> kai <2532> doxa <1391> en <1722> uqistoiv <5310>

19:39 kai <2532> tinev <5100> twn <3588> farisaiwn <5330> apo <575> tou <3588> oclou <3793> eipan <3004> (5627) prov <4314> auton <846> didaskale <1320> epitimhson <2008> (5657) toiv <3588> mayhtaiv <3101> sou <4675>

19:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) legw <3004> (5719) umin <5213> ean <1437> outoi <3778> siwphsousin <4623> (5692) oi <3588> liyoi <3037> kraxousin <2896> (5692)

19:41 kai <2532> wv <5613> hggisen <1448> (5656) idwn <1492> (5631) thn <3588> polin <4172> eklausen <2799> (5656) ep <1909> authn <846>

19:42 legwn <3004> (5723) oti <3754> ei <1487> egnwv <1097> (5627) en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> kai <2532> su <4771> ta <3588> prov <4314> eirhnhn <1515> nun <3568> de <1161> ekrubh <2928> (5648) apo <575> ofyalmwn <3788> sou <4675>

19:43 oti <3754> hxousin <2240> (5692) hmerai <2250> epi <1909> se <4571> kai <2532> parembalousin <4016> (5692) oi <3588> ecyroi <2190> sou <4675> caraka <5482> soi <4671> kai <2532> perikuklwsousin <4033> (5692) se <4571> kai <2532> sunexousin <4912> (5692) se <4571> pantoyen <3840>

19:44 kai <2532> edafiousin <1474> (5692) se <4571> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> sou <4675> en <1722> soi <4671> kai <2532> ouk <3756> afhsousin <863> (5692) liyon <3037> epi <1909> liyon <3037> en <1722> soi <4671> any <473> wn <3739> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ton <3588> kairon <2540> thv <3588> episkophv <1984> sou <4675>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA