TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 17:18-20

17:18 tinev <5100> de <1161> kai <2532> twn <3588> epikoureiwn <1946> kai <2532> stoikwn <4770> filosofwn <5386> suneballon <4820> (5707) autw <846> kai <2532> tinev <5100> elegon <3004> (5707) ti <5101> an <302> yeloi <2309> (5722) o <3588> spermologov <4691> outov <3778> legein <3004> (5721) oi <3588> de <1161> xenwn <3581> daimoniwn <1140> dokei <1380> (5719) kataggeleuv <2604> einai <1510> (5750) oti <3754> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> thn <3588> anastasin <386> euhggelizeto <2097> (5710)

17:19 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> autou <846> epi <1909> ton <3588> areion <697> pagon <697> hgagon <71> (5627) legontev <3004> (5723) dunameya <1410> (5736) gnwnai <1097> (5629) tiv <5101> h <3588> kainh <2537> auth <3778> [h] <3588> upo <5259> sou <4675> laloumenh <2980> (5746) didach <1322>

17:20 xenizonta <3579> (5723) gar <1063> tina <5100> eisfereiv <1533> (5719) eiv <1519> tav <3588> akoav <189> hmwn <2257> boulomeya <1014> (5736) oun <3767> gnwnai <1097> (5629) tina <5100> yelei <2309> (5719) tauta <5023> einai <1510> (5750)

Kisah Para Rasul 17:32

17:32 akousantev <191> (5660) de <1161> anastasin <386> nekrwn <3498> oi <3588> men <3303> ecleuazon <5512> (5707) oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) akousomeya <191> (5695) sou <4675> peri <4012> toutou <5127> kai <2532> palin <3825>

Kisah Para Rasul 18:14-17

18:14 mellontov <3195> (5723) de <1161> tou <3588> paulou <3972> anoigein <455> (5721) to <3588> stoma <4750> eipen <2036> (5627) o <3588> galliwn <1058> prov <4314> touv <3588> ioudaiouv <2453> ei <1487> men <3303> hn <1510> (5713) adikhma <92> ti <5100> h <2228> radiourghma <4467> ponhron <4190> w <5599> ioudaioi <2453> kata <2596> logon <3056> an <302> anescomhn <430> (5639) umwn <5216>

18:15 ei <1487> de <1161> zhthmata <2213> estin <1510> (5748) peri <4012> logou <3056> kai <2532> onomatwn <3686> kai <2532> nomou <3551> tou <3588> kay <2596> umav <5209> oqesye <3700> (5695) autoi <846> krithv <2923> egw <1473> toutwn <5130> ou <3756> boulomai <1014> (5736) einai <1510> (5750)

18:16 kai <2532> aphlasen <556> (5656) autouv <846> apo <575> tou <3588> bhmatov <968>

18:17 epilabomenoi <1949> (5637) de <1161> pantev <3956> swsyenhn <4988> ton <3588> arcisunagwgon <752> etupton <5180> (5707) emprosyen <1715> tou <3588> bhmatov <968> kai <2532> ouden <3762> toutwn <5130> tw <3588> galliwni <1058> emelen <3199> (5707)

Kisah Para Rasul 25:19-20

25:19 zhthmata <2213> de <1161> tina <5100> peri <4012> thv <3588> idiav <2398> deisidaimoniav <1175> eicon <2192> (5707) prov <4314> auton <846> kai <2532> peri <4012> tinov <5100> ihsou <2424> teynhkotov <2348> (5761) on <3739> efasken <5335> (5707) o <3588> paulov <3972> zhn <2198> (5721)

25:20 aporoumenov <639> (5734) de <1161> egw <1473> thn <3588> peri <4012> toutwn <5130> zhthsin <2214> elegon <3004> (5707) ei <1487> bouloito <1014> (5739) poreuesyai <4198> (5738) eiv <1519> ierosoluma <2414> kakei <2546> krinesyai <2919> (5745) peri <4012> toutwn <5130>

Kisah Para Rasul 26:31-32

26:31 kai <2532> anacwrhsantev <402> (5660) elaloun <2980> (5707) prov <4314> allhlouv <240> legontev <3004> (5723) oti <3754> ouden <3762> yanatou <2288> h <2228> desmwn <1199> axion <514> prassei <4238> (5719) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778>

26:32 agrippav <67> de <1161> tw <3588> fhstw <5347> efh <5346> (5713) apolelusyai <630> (5771) edunato <1410> (5711) o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> ei <1487> mh <3361> epekeklhto <1941> (5716) kaisara <2541>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.18 detik
dipersembahkan oleh YLSA