TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 2:3-7

2:3 <0> wb <03427> tbsl <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <0730> Myzra <0> wl <07971> xlstw <01> yba <01732> dywd <05973> Me <06213> tyve <0834> rsak <0559> rmal <06865> ru <04428> Klm <02361> Mrwx <0413> la <08010> hmls <07971> xlsyw<2:2> (2:3)

2:3 (2:2) kai <2532> apesteilen <649> salwmwn prov <4314> ciram basilea <935> turou <5184> legwn <3004> wv <3739> epoihsav <4160> meta <3326> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> dauid kai <2532> apesteilav <649> autw <846> kedrouv tou <3588> oikodomhsai <3618> eautw <1438> oikon <3624> katoikhsai en <1722> autw <846>

2:4 <03478> larvy <05921> le <02063> taz <05769> Mlwel <0430> wnyhla <03069> hwhy <04150> ydewmlw <02320> Mysdxlw <07676> twtbsl <06153> brelw <01242> rqbl <05930> twlew <08548> dymt <04635> tkremw <05561> Mymo <07004> trjq <06440> wynpl <06999> ryjqhl <0> wl <06942> sydqhl <0430> yhla <03069> hwhy <08034> Msl <01004> tyb <01129> hnwb <0589> yna <02009> hnh<2:3> (2:4)

2:4 (2:3) kai <2532> idou <2400> egw <1473> o <3588> uiov <5207> autou <846> oikodomw <3618> oikon <3624> tw <3588> onomati <3686> kuriou <2962> yeou <2316> mou <1473> agiasai <37> auton <846> autw <846> tou <3588> yumian <2370> apenanti autou <846> yumiama <2368> kai <2532> proyesin <4286> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> tou <3588> anaferein <399> olokautwmata <3646> dia <1223> pantov <3956> to <3588> prwi <4404> kai <2532> to <3588> deilhv kai <2532> en <1722> toiv <3588> sabbatoiv <4521> kai <2532> en <1722> taiv <3588> noumhniaiv <3561> kai <2532> en <1722> taiv <3588> eortaiv <1859> tou <3588> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> touto <3778> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

2:5 <0430> Myhlah <03605> lkm <0430> wnyhla <01419> lwdg <03588> yk <01419> lwdg <01129> hnwb <0589> yna <0834> rsa <01004> tybhw<2:4> (2:5)

2:5 (2:4) kai <2532> o <3588> oikov <3624> on <3739> egw <1473> oikodomw <3618> megav <3173> oti <3754> megav <3173> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> para <3844> pantav <3956> touv <3588> yeouv <2316>

2:6 <06440> wynpl <06999> ryjqhl <0518> Ma <03588> yk <01004> tyb <0> wl <01129> hnba <0834> rsa <0589> yna <04310> ymw <03557> whlklky <03808> al <08064> Mymsh <08064> ymsw <08064> Mymsh <03588> yk <01004> tyb <0> wl <01129> twnbl <03581> xk <06113> ruey <04310> ymw<2:5> (2:6)

2:6 (2:5) kai <2532> tiv <5100> iscusei <2480> oikodomhsai <3618> autw <846> oikon <3624> oti <3754> o <3588> ouranov <3772> kai <2532> o <3588> ouranov <3772> tou <3588> ouranou <3772> ou <3364> ferousin <5342> autou <846> thn <3588> doxan <1391> kai <2532> tiv <5100> egw <1473> oikodomwn <3618> autw <846> oikon <3624> oti <3754> all <235> h <2228> tou <3588> yumian <2370> katenanti autou <846>

2:7 <01> yba <01732> dywd <03559> Nykh <0834> rsa <03389> Mlswrybw <03063> hdwhyb <05973> yme <0834> rsa <02450> Mymkxh <05973> Me <06603> Myxwtp <06605> xtpl <03045> edyw <08504> tlktw <03758> lymrkw <0710> Nwgrabw <01270> lzrbbw <05178> tsxnbw <03701> Pokbw <02091> bhzb <06213> twvel <02450> Mkx <0376> sya <0> yl <07971> xls <06258> htew<2:6> (2:7)

2:7 (2:6) kai <2532> nun <3568> aposteilon <649> moi <1473> andra <435> sofon <4680> kai <2532> eidota tou <3588> poihsai <4160> en <1722> tw <3588> crusiw <5553> kai <2532> en <1722> tw <3588> arguriw <694> kai <2532> en <1722> tw <3588> calkw kai <2532> en <1722> tw <3588> sidhrw <4604> kai <2532> en <1722> th <3588> porfura <4209> kai <2532> en <1722> tw <3588> kokkinw <2847> kai <2532> en <1722> th <3588> uakinyw <5192> kai <2532> epistamenon <1987> gluqai glufhn meta <3326> twn <3588> sofwn <4680> twn <3588> met <3326> emou <1473> en <1722> iouda <2448> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> wn <3739> htoimasen <2090> dauid o <3588> pathr <3962> mou <1473>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA