TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 1:32-40

1:32 <04428> Klmh <06440> ynpl <0935> wabyw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynblw <05030> aybnh <05416> Ntnlw <03548> Nhkh <06659> qwdul <0> yl <07121> warq <01732> dwd <04428> Klmh <0559> rmayw(1:32)

1:32 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> dauid kalesate <2564> moi <1473> sadwk <4524> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> nayan <3481> ton <3588> profhthn <4396> kai <2532> banaian uion <5207> iwdae kai <2532> eishlyon <1525> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935>

1:33 <01521> Nwxg <0413> la <0853> wta <03381> Mtdrwhw <0> yl <0834> rsa <06506> hdrph <05921> le <01121> ynb <08010> hmls <0853> ta <07392> Mtbkrhw <0113> Mkynda <05650> ydbe <0853> ta <05973> Mkme <03947> wxq <0> Mhl <04428> Klmh <0559> rmayw(1:33)

1:33 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> autoiv <846> labete <2983> touv <3588> doulouv <1401> tou <3588> kuriou <2962> umwn <4771> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> epibibasate <1913> ton <3588> uion <5207> mou <1473> salwmwn epi <1909> thn <3588> hmionon thn <3588> emhn <1699> kai <2532> katagagete <2609> auton <846> eiv <1519> ton <3588> giwn

1:34 <08010> hmls <04428> Klmh <02421> yxy <0559> Mtrmaw <07782> rpwsb <08628> Mteqtw <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <05030> aybnh <05416> Ntnw <03548> Nhkh <06659> qwdu <08033> Ms <0853> wta <04886> xsmw(1:34)

1:34 kai <2532> crisatw <5548> auton <846> ekei <1563> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> salpisate <4537> keratinh kai <2532> ereite zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> salwmwn

1:35 <03063> hdwhy <05921> lew <03478> larvy <05921> le <05057> dygn <01961> twyhl <06680> ytywu <0854> wtaw <08478> ytxt <04427> Klmy <01931> awhw <03678> yaok <05921> le <03427> bsyw <0935> abw <0310> wyrxa <05927> Mtylew(1:35)

1:35 kai <2532> kayhsetai <2524> epi <1909> tou <3588> yronou <2362> mou <1473> kai <2532> autov <846> basileusei <936> ant <473> emou <1473> kai <2532> egw <1473> eneteilamhn <1781> tou <3588> einai <1510> eiv <1519> hgoumenon <2233> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> iouda <2448>

1:36 <04428> Klmh <0113> ynda <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmay <03651> Nk <0543> Nma <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynb <06030> Neyw(1:36)

1:36 kai <2532> apekriyh banaiav uiov <5207> iwdae tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen genoito <1096> outwv <3778> pistwsai <4104> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935>

1:37 <01732> dwd <04428> Klmh <0113> ynda <03678> aokm <03678> waok <0853> ta <01431> ldgyw <08010> hmls <05973> Me <01961> *hyhy {yhy} <03651> Nk <04428> Klmh <0113> ynda <05973> Me <03068> hwhy <01961> hyh <0834> rsak(1:37)

1:37 kaywv <2531> hn <1510> kuriov <2962> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> outwv <3778> eih <1510> meta <3326> salwmwn kai <2532> megalunai <3170> ton <3588> yronon <2362> autou <846> uper <5228> ton <3588> yronon <2362> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> dauid

1:38 <01521> Nwxg <05921> le <0853> wta <01980> wklyw <01732> dwd <04428> Klmh <06506> tdrp <05921> le <08010> hmls <0853> ta <07392> wbkryw <06432> ytlphw <03746> ytrkhw <03077> edywhy <01121> Nb <01141> whynbw <05030> aybnh <05416> Ntnw <03548> Nhkh <06659> qwdu <03381> dryw(1:38)

1:38 kai <2532> katebh <2597> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> nayan <3481> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> banaiav uiov <5207> iwdae kai <2532> o <3588> cereyyi kai <2532> o <3588> feleyyi kai <2532> epekayisan ton <3588> salwmwn epi <1909> thn <3588> hmionon tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> aphgagon <520> auton <846> eiv <1519> ton <3588> giwn

1:39 <08010> hmls <04428> Klmh <02421> yxy <05971> Meh <03605> lk <0559> wrmayw <07782> rpwsb <08628> weqtyw <08010> hmls <0853> ta <04886> xsmyw <0168> lhah <04480> Nm <08081> Nmsh <07161> Nrq <0853> ta <03548> Nhkh <06659> qwdu <03947> xqyw(1:39)

1:39 kai <2532> elaben <2983> sadwk <4524> o <3588> iereuv <2409> to <3588> kerav <2768> tou <3588> elaiou <1637> ek <1537> thv <3588> skhnhv <4633> kai <2532> ecrisen <5548> ton <3588> salwmwn kai <2532> esalpisen <4537> th <3588> keratinh kai <2532> eipen pav <3956> o <3588> laov <2992> zhtw <2198> o <3588> basileuv <935> salwmwn

1:40 <06963> Mlwqb <0776> Urah <01234> eqbtw <01419> hlwdg <08057> hxmv <08056> Myxmvw <02485> Myllxb <02490> Myllxm <05971> Mehw <0310> wyrxa <05971> Meh <03605> lk <05927> wleyw(1:40)

1:40 kai <2532> anebh <305> pav <3956> o <3588> laov <2992> opisw <3694> autou <846> kai <2532> ecoreuon en <1722> coroiv <5525> kai <2532> eufrainomenoi <2165> eufrosunhn <2167> megalhn <3173> kai <2532> erragh <4486> h <3588> gh <1065> en <1722> th <3588> fwnh <5456> autwn <846>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA