TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 5:25-30

5:25 <05186> hywjn <03027> wdy <05750> dwew <0639> wpa <07725> bs <03808> al <02063> taz <03605> lkb <02351> twuwx <07130> brqb <05478> hxwok <05038> Mtlbn <01961> yhtw <02022> Myrhh <07264> wzgryw <05221> whkyw <05921> wyle <03027> wdy <05186> jyw <05971> wmeb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrx <03651> Nk <05921> le(5:25)

5:25 kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709> kuriov <2962> sabawy <4519> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epebalen <1911> thn <3588> ceira <5495> autou <846> ep <1909> autouv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> kai <2532> parwxunyh <3947> ta <3588> orh <3735> kai <2532> egenhyh <1096> ta <3588> ynhsimaia autwn <846> wv <3739> kopria en <1722> mesw <3319> odou <3598> kai <2532> en <1722> pasi <3956> toutoiv <3778> ouk <3364> apestrafh <654> o <3588> yumov <2372> all <235> eti <2089> h <3588> ceir <5495> uqhlh <5308>

5:26 <0935> awby <07031> lq <04120> hrhm <02009> hnhw <0776> Urah <07097> huqm <0> wl <08319> qrsw <07350> qwxrm <01471> Mywgl <05251> on <05375> avnw(5:26)

5:26 toigaroun <5105> arei <142> susshmon <4953> en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> toiv <3588> makran <3112> kai <2532> suriei autoiv <846> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> kai <2532> idou <2400> tacu <5036> koufwv ercontai <2064>

5:27 <05275> wylen <08288> Kwrv <05423> qtn <03808> alw <02504> wyulx <0232> rwza <06605> xtpn <03808> alw <03462> Nsyy <03808> alw <05123> Mwny <03808> al <0> wb <03782> lswk <0369> Nyaw <05889> Pye <0369> Nya(5:27)

5:27 ou <3364> peinasousin <3983> oude <3761> kopiasousin <2872> oude <3761> nustaxousin <3573> oude <3761> koimhyhsontai <2837> oude <3761> lusousin <3089> tav <3588> zwnav <2223> autwn <846> apo <575> thv <3588> osfuov <3751> autwn <846> oude <3761> mh <3165> ragwsin <4486> oi <3588> imantev <2438> twn <3588> upodhmatwn <5266> autwn <846>

5:28 <05492> hpwok <01534> wylglgw <02803> wbsxn <06862> ruk <05483> wyowo <06541> tworp <01869> twkrd <07198> wyttsq <03605> lkw <08150> Mynwns <02671> wyux <0834> rsa(5:28)

5:28 wn <3739> ta <3588> belh <956> oxeia <3691> estin <1510> kai <2532> ta <3588> toxa <5115> autwn <846> entetamena oi <3588> podev <4228> twn <3588> ippwn <2462> autwn <846> wv <3739> sterea <4731> petra <4073> elogisyhsan <3049> oi <3588> trocoi <5164> twn <3588> armatwn <716> autwn <846> wv <3739> kataigiv

5:29 <05337> lyum <0369> Nyaw <06403> jylpyw <02964> Prj <0270> zxayw <05098> Mhnyw <03715> Myrypkk <07580> *gasy {gasw} <03833> ayblk <0> wl <07581> hgas(5:29)

5:29 ormwsin <3729> wv <3739> leontev <3023> kai <2532> paresthkan <3936> wv <3739> skumnov leontov <3023> kai <2532> epilhmqetai kai <2532> bohsei <994> wv <3739> yhriou <2342> kai <2532> ekbalei <1544> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> ruomenov autouv <846>

5:30 P <06183> hypyreb <02821> Ksx <0216> rwaw <06862> ru <02822> Ksx <02009> hnhw <0776> Ural <05027> jbnw <03220> My <05100> tmhnk <01931> awhh <03117> Mwyb <05921> wyle <05098> Mhnyw(5:30)

5:30 kai <2532> bohsei <994> di <1223> autouv <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> wv <3739> fwnh <5456> yalasshv <2281> kumainoushv kai <2532> embleqontai <1689> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> idou <2400> skotov <4655> sklhron <4642> en <1722> th <3588> aporia <640> autwn <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA