TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 29:1-8

29:1 <05362> wpqny <02282> Mygx <08141> hns <05921> le <08141> hns <05595> wpo <01732> dwd <02583> hnx <07151> tyrq <0740> layra <0740> layra <01945> ywh(29:1)

29:1 ouai <3759> poliv <4172> arihl hn <3739> dauid epolemhsen <4170> sunagagete <4863> genhmata eniauton <1763> ep <1909> eniauton <1763> fagesye <2068> gar <1063> sun <4862> mwab

29:2 <0740> layrak <0> yl <01961> htyhw <0592> hynaw <08386> hynat <01961> htyhw <0740> layral <06693> ytwqyuhw(29:2)

29:2 ekyliqw gar <1063> arihl kai <2532> estai <1510> authv <846> h <3588> iscuv <2479> kai <2532> to <3588> ploutov <4149> emoi <1473>

29:3 <04694> trum <05921> Kyle <06965> ytmyqhw <04674> bum <05921> Kyle <06696> ytruw <05921> Kyle <01754> rwdk <02583> ytynxw(29:3)

29:3 kai <2532> kuklwsw <2944> wv <3739> dauid epi <1909> se <4771> kai <2532> balw <906> peri <4012> se <4771> caraka <5482> kai <2532> yhsw <5087> peri <4012> se <4771> purgouv <4444>

29:4 <06850> Puput <0565> Ktrma <06083> rpemw <06963> Klwq <0776> Uram <0178> bwak <01961> hyhw <0565> Ktrma <07817> xst <06083> rpemw <01696> yrbdt <0776> Uram <08213> tlpsw(29:4)

29:4 kai <2532> tapeinwyhsontai <5013> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> dusontai <1417> kai <2532> estai <1510> wv <3739> oi <3588> fwnountev <5455> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> kai <2532> prov <4314> to <3588> edafov <1475> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> asyenhsei <770>

29:5 <06597> Matp <06621> etpl <01961> hyhw <06184> Myuyre <01995> Nwmh <05674> rbe <04671> Umkw <02114> Kyrz <01995> Nwmh <01851> qd <080> qbak <01961> hyhw(29:5)

29:5 kai <2532> estai <1510> wv <3739> koniortov <2868> apo <575> trocou <5164> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> wv <3739> cnouv feromenov <5342> kai <2532> estai <1510> wv <3739> stigmh <4743> paracrhma <3916>

29:6 <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <05591> hreow <05492> hpwo <01419> lwdg <06963> lwqw <07494> serbw <07482> Merb <06485> dqpt <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem(29:6)

29:6 para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> episkoph <1984> gar <1063> estai <1510> meta <3326> bronthv <1027> kai <2532> seismou <4578> kai <2532> fwnhv <5456> megalhv <3173> kataigiv feromenh <5342> kai <2532> flox <5395> purov <4442> katesyiousa <2719>

29:7 <0> hl <06693> Myqyumhw <04685> htdumw <06633> hybu <03605> lkw <0740> layra <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <03915> hlyl <02377> Nwzx <02472> Mwlxk <01961> hyhw(29:7)

29:7 kai <2532> estai <1510> wv <3739> o <3588> enupniazomenov <1797> en <1722> upnw <5258> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> eynwn <1484> pantwn <3956> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> arihl kai <2532> pantev <3956> oi <3588> strateusamenoi epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sunhgmenoi <4863> ep <1909> authn <846> kai <2532> ylibontev <2346> authn <846>

29:8 o <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <01961> hyhy <03651> Nk <08264> hqqws <05315> wspnw <05889> Pye <02009> hnhw <06974> Uyqhw <08354> hts <02009> hnhw <06771> amuh <02492> Mlxy <0834> rsakw <05315> wspn <07386> hqyrw <06974> Uyqhw <0398> lkwa <02009> hnhw <07457> berh <02492> Mlxy <0834> rsak <01961> hyhw(29:8)

29:8 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> oi <3588> en <1722> upnw <5258> pinontev <4095> kai <2532> esyontev <2068> kai <2532> exanastantwn mataion <3152> autwn <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> on <3739> tropon <5158> enupniazetai <1797> o <3588> diqwn <1372> wv <3739> pinwn <4095> kai <2532> exanastav eti <2089> diqa <1372> h <3588> de <1161> quch <5590> autou <846> eiv <1519> kenon <2756> hlpisen <1679> outwv <3778> estai <1510> o <3588> ploutov <4149> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA