TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 44:10-14

44:10 <05771> Mnwe <05375> wavnw <01544> Mhylwlg <0310> yrxa <05921> ylem <08582> wet <0834> rsa <03478> larvy <08582> twetb <05921> ylem <07368> wqxr <0834> rsa <03881> Mywlh <0518> Ma <03588> yk(44:10)

44:10 all <235> h <2228> oi <3588> leuitai <3019> oitinev <3748> afhlanto ap <575> emou <1473> en <1722> tw <3588> planasyai <4105> ton <3588> israhl <2474> ap <575> emou <1473> katopisyen twn <3588> enyumhmatwn autwn <846> kai <2532> lhmqontai <2983> adikian <93> autwn <846>

44:11 <08334> Mtrsl <06440> Mhynpl <05975> wdmey <01992> hmhw <05971> Mel <02077> xbzh <0853> taw <05930> hleh <0853> ta <07819> wjxsy <01992> hmh <01004> tybh <0853> ta <08334> Mytrsmw <01004> tybh <08179> yres <0413> la <06486> twdqp <08334> Mytrsm <04720> ysdqmb <01961> wyhw(44:11)

44:11 kai <2532> esontai <1510> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> mou <1473> leitourgountev <3008> yurwroi <2377> epi <1909> twn <3588> pulwn <4439> tou <3588> oikou <3624> kai <2532> leitourgountev <3008> tw <3588> oikw <3624> outoi <3778> sfaxousin <4969> ta <3588> olokautwmata <3646> kai <2532> tav <3588> yusiav <2378> tw <3588> law <2992> kai <2532> outoi <3778> sthsontai <2476> enantion <1726> tou <3588> laou <2992> tou <3588> leitourgein <3008> autoiv <846>

44:12 <05771> Mnwe <05375> wavnw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <05921> Mhyle <03027> ydy <05375> ytavn <03651> Nk <05921> le <05771> Nwe <04383> lwskml <03478> larvy <01004> tybl <01961> wyhw <01544> Mhylwlg <06440> ynpl <0853> Mtwa <08334> wtrsy <0834> rsa <03282> Ney(44:12)

44:12 any <473> wn <3739> eleitourgoun <3008> autoiv <846> pro <4253> proswpou <4383> twn <3588> eidwlwn <1497> autwn <846> kai <2532> egeneto <1096> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474> eiv <1519> kolasin <2851> adikiav <93> eneka <1752> toutou <3778> hra <142> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> autouv <846> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

44:13 <06213> wve <0834> rsa <08441> Mtwbewtw <03639> Mtmlk <05375> wavnw <06944> Mysdqh <06944> ysdq <0413> la <06944> ysdq <03605> lk <05921> le <05066> tsglw <0> yl <03547> Nhkl <0413> yla <05066> wsgy <03808> alw(44:13)

44:13 kai <2532> ouk <3364> eggiousi <1448> prov <4314> me <1473> tou <3588> ierateuein <2407> moi <1473> oude <3761> tou <3588> prosagein <4317> prov <4314> ta <3588> agia <40> uiwn <5207> tou <3588> israhl <2474> oude <3761> prov <4314> ta <3588> agia <40> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> kai <2532> lhmqontai <2983> atimian <819> autwn <846> en <1722> th <3588> planhsei h <3739> eplanhyhsan <4105>

44:14 P <0> wb <06213> hvey <0834> rsa <03605> lklw <05656> wtdbe <03605> lkl <01004> tybh <04931> trmsm <08104> yrms <0853> Mtwa <05414> yttnw(44:14)

44:14 kai <2532> katataxousin autouv <846> fulassein <5442> fulakav <5438> tou <3588> oikou <3624> eiv <1519> panta <3956> ta <3588> erga <2041> autou <846> kai <2532> eiv <1519> panta <3956> osa <3745> an <302> poihswsin <4160>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA