TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 11:24-30

11:24 <0168> lhah <05439> tbybo <0853> Mta <05975> dmeyw <05971> Meh <02205> ynqzm <0582> sya <07657> Myebs <0622> Poayw <03068> hwhy <01697> yrbd <0853> ta <05971> Meh <0413> la <01696> rbdyw <04872> hsm <03318> auyw(11:24)

11:24 kai <2532> exhlyen <1831> mwushv kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> ton <3588> laon <2992> ta <3588> rhmata <4487> kuriou <2962> kai <2532> sunhgagen <4863> ebdomhkonta <1440> andrav <435> apo <575> twn <3588> presbuterwn <4245> tou <3588> laou <2992> kai <2532> esthsen <2476> autouv <846> kuklw thv <3588> skhnhv <4633>

11:25 <03254> wpoy <03808> alw <05012> wabntyw <07307> xwrh <05921> Mhyle <05117> xwnk <01961> yhyw <02205> Mynqzh <0376> sya <07657> Myebs <05921> le <05414> Ntyw <05921> wyle <0834> rsa <07307> xwrh <04480> Nm <0680> luayw <0413> wyla <01696> rbdyw <06051> Nneb <03068> hwhy <03381> dryw(11:25)

11:25 kai <2532> katebh <2597> kuriov <2962> en <1722> nefelh <3507> kai <2532> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> pareilato apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> tou <3588> ep <1909> autw <846> kai <2532> epeyhken <2007> epi <1909> touv <3588> ebdomhkonta <1440> andrav <435> touv <3588> presbuterouv <4245> wv <3739> de <1161> epanepausato to <3588> pneuma <4151> ep <1909> autouv <846> kai <2532> eprofhteusan <4395> kai <2532> ouketi <3765> proseyento <4369>

11:26 <04264> hnxmb <05012> wabntyw <0168> hlhah <03318> wauy <03808> alw <03789> Mybtkb <01992> hmhw <07307> xwrh <05921> Mhyle <05117> xntw <04312> ddym <08145> ynsh <08034> Msw <0419> ddla <0259> dxah <08034> Ms <04264> hnxmb <0376> Mysna <08147> yns <07604> wrasyw(11:26)

11:26 kai <2532> kateleifyhsan <2641> duo <1417> andrev <435> en <1722> th <3588> parembolh onoma <3686> tw <3588> eni <1519> eldad kai <2532> onoma <3686> tw <3588> deuterw <1208> mwdad kai <2532> epanepausato ep <1909> autouv <846> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> outoi <3778> hsan <1510> twn <3588> katagegrammenwn kai <2532> ouk <3364> hlyon <2064> prov <4314> thn <3588> skhnhn <4633> kai <2532> eprofhteusan <4395> en <1722> th <3588> parembolh

11:27 <04264> hnxmb <05012> Myabntm <04312> ddymw <0419> ddla <0559> rmayw <04872> hsml <05046> dgyw <05288> renh <07323> Uryw(11:27)

11:27 kai <2532> prosdramwn <4370> o <3588> neaniskov <3495> aphggeilen mwush kai <2532> eipen legwn <3004> eldad kai <2532> mwdad profhteuousin <4395> en <1722> th <3588> parembolh

11:28 <03607> Malk <04872> hsm <0113> ynda <0559> rmayw <0979> wyrxbm <04872> hsm <08334> trsm <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhy <06030> Neyw(11:28)

11:28 kai <2532> apokriyeiv ihsouv <2424> o <3588> tou <3588> nauh o <3588> paresthkwv <3936> mwush o <3588> ekelektov eipen kurie <2962> mwush kwluson <2967> autouv <846>

11:29 <05921> Mhyle <07307> wxwr <0853> ta <03068> hwhy <05414> Nty <03588> yk <05030> Myaybn <03068> hwhy <05971> Me <03605> lk <05414> Nty <04310> ymw <0> yl <0859> hta <07065> anqmh <04872> hsm <0> wl <0559> rmayw(11:29)

11:29 kai <2532> eipen autw <846> mwushv mh <3165> zhloiv <2206> su <4771> moi <1473> kai <2532> tiv <5100> dwh <1325> panta <3956> ton <3588> laon <2992> kuriou <2962> profhtav <4396> otan <3752> dw <1325> kuriov <2962> to <3588> pneuma <4151> autou <846> ep <1909> autouv <846>

11:30 <03478> larvy <02205> ynqzw <01931> awh <04264> hnxmh <0413> la <04872> hsm <0622> Poayw(11:30)

11:30 kai <2532> aphlyen <565> mwushv eiv <1519> thn <3588> parembolhn autov <846> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> israhl <2474>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA