TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 1:11

1:11 <07218> wsar <05921> le <05927> hley <03808> al <04177> hrwmw <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <03068> hwhyl <05414> wyttnw <0376> Mysna <02233> erz <0519> Ktmal <05414> httnw <0519> Ktma <0853> ta <07911> xkst <03808> alw <02142> yntrkzw <0519> Ktma <06040> yneb <07200> hart <07200> har <0518> Ma <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rmatw <05088> rdn <05087> rdtw(1:11)

1:11 kai <2532> huxato <2172> euchn <2171> kuriw <2962> legousa <3004> adwnai kurie <2962> elwai sabawy <4519> ean <1437> epiblepwn <1914> epibleqhv <1914> epi <1909> thn <3588> tapeinwsin <5014> thv <3588> doulhv <1399> sou <4771> kai <2532> mnhsyhv <3403> mou <1473> kai <2532> dwv <1325> th <3588> doulh <1399> sou <4771> sperma <4690> andrwn <435> kai <2532> dwsw <1325> auton <846> enwpion <1799> sou <4771> doton ewv <2193> hmerav <2250> yanatou <2288> autou <846> kai <2532> oinon <3631> kai <2532> meyusma ou <3364> pietai <4095> kai <2532> sidhrov <4604> ouk <3364> anabhsetai <305> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

1 Samuel 1:24-28

1:24 <05288> ren <05288> renhw <07887> wls <03068> hwhy <01004> tyb <0935> whabtw <03196> Nyy <05035> lbnw <07058> xmq <0259> txa <0374> hpyaw <07969> hsls <06499> Myrpb <01580> wtlmg <0834> rsak <05973> hme <05927> whletw(1:24)

1:24 kai <2532> anebh <305> met <3326> autou <846> eiv <1519> shlwm en <1722> moscw <3448> trietizonti kai <2532> artoiv <740> kai <2532> oifi semidalewv <4585> kai <2532> nebel oinou <3631> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> en <1722> shlwm kai <2532> to <3588> paidarion <3808> met <3326> autwn <846>

1:25 <05941> yle <0413> la <05288> renh <0853> ta <0935> waybyw <06499> rph <0853> ta <07819> wjxsyw(1:25)

1:25 kai <2532> proshgagon <4317> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> esfaxen <4969> o <3588> pathr <3962> autou <846> thn <3588> yusian <2378> hn <3739> epoiei <4160> ex <1537> hmerwn <2250> eiv <1519> hmerav <2250> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> proshgagen <4317> to <3588> paidarion <3808> kai <2532> esfaxen <4969> ton <3588> moscon <3448> kai <2532> proshgagen <4317> anna <451> h <3588> mhthr <3384> tou <3588> paidariou <3808> prov <4314> hli <2241>

1:26 <03068> hwhy <0413> la <06419> llpthl <02088> hzb <05973> hkme <05324> tbunh <0802> hsah <0589> yna <0113> ynda <05315> Kspn <02416> yx <0113> ynda <0994> yb <0559> rmatw(1:26)

1:26 kai <2532> eipen en <1722> emoi <1473> kurie <2962> zh <2198> h <3588> quch <5590> sou <4771> egw <1473> h <3588> gunh <1135> h <3588> katastasa <2525> enwpion <1799> sou <4771> en <1722> tw <3588> proseuxasyai <4336> prov <4314> kurion <2962>

1:27 <05973> wmem <07592> ytlas <0834> rsa <07596> ytlas <0853> ta <0> yl <03068> hwhy <05414> Ntyw <06419> ytllpth <02088> hzh <05288> renh <0413> la(1:27)

1:27 uper <5228> tou <3588> paidariou <3808> toutou <3778> proshuxamhn <4336> kai <2532> edwken <1325> moi <1473> kuriov <2962> to <3588> aithma <155> mou <1473> o <3739> hthsamhn <154> par <3844> autou <846>

1:28 P <03068> hwhyl <08033> Ms <07812> wxtsyw <03068> hwhyl <07592> lwas <01931> awh <01961> hyh <0834> rsa <03117> Mymyh <03605> lk <03068> hwhyl <07592> whtlash <0595> ykna <01571> Mgw(1:28)

1:28 kagw kicrw auton <846> tw <3588> kuriw <2962> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> zh <2198> autov <846> crhsin <5540> tw <3588> kuriw <2962>TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA