TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Titus 1

1:1 paulov <3972> doulov <1401> yeou <2316> apostolov <652> de <1161> ihsou <2424> cristou <5547> kata <2596> pistin <4102> eklektwn <1588> yeou <2316> kai <2532> epignwsin <1922> alhyeiav <225> thv <3588> kat <2596> eusebeian <2150>

1:2 ep <1909> elpidi <1680> zwhv <2222> aiwniou <166> hn <3739> ephggeilato <1861> (5662) o <3588> aqeudhv <893> yeov <2316> pro <4253> cronwn <5550> aiwniwn <166>

1:3 efanerwsen <5319> (5656) de <1161> kairoiv <2540> idioiv <2398> ton <3588> logon <3056> autou <846> en <1722> khrugmati <2782> o <3739> episteuyhn <4100> (5681) egw <1473> kat <2596> epitaghn <2003> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257> yeou <2316>

1:4 titw <5103> gnhsiw <1103> teknw <5043> kata <2596> koinhn <2839> pistin <4102> cariv <5485> kai <2532> eirhnh <1515> apo <575> yeou <2316> patrov <3962> kai <2532> cristou <5547> ihsou <2424> tou <3588> swthrov <4990> hmwn <2257>

1:5 toutou <5127> carin <5484> apeleipon <620> (5707) se <4571> en <1722> krhth <2914> ina <2443> ta <3588> leiponta <3007> (5723) epidiorywsh <1930> (5672) kai <2532> katasthshv <2525> (5661) kata <2596> polin <4172> presbuterouv <4245> wv <5613> egw <1473> soi <4671> dietaxamhn <1299> (5668)

1:6 ei <1487> tiv <5100> estin <1510> (5748) anegklhtov <410> miav <1520> gunaikov <1135> anhr <435> tekna <5043> ecwn <2192> (5723) pista <4103> mh <3361> en <1722> kathgoria <2724> aswtiav <810> h <2228> anupotakta <506>

1:7 dei <1163> (5904) gar <1063> ton <3588> episkopon <1985> anegklhton <410> einai <1510> (5750) wv <5613> yeou <2316> oikonomon <3623> mh <3361> auyadh <829> mh <3361> orgilon <3711> mh <3361> paroinon <3943> mh <3361> plhkthn <4131> mh <3361> aiscrokerdh <146>

1:8 alla <235> filoxenon <5382> filagayon <5358> swfrona <4998> dikaion <1342> osion <3741> egkrath <1468>

1:9 antecomenon <472> (5740) tou <3588> kata <2596> thn <3588> didachn <1322> pistou <4103> logou <3056> ina <2443> dunatov <1415> h <1510> (5753) kai <2532> parakalein <3870> (5721) en <1722> th <3588> didaskalia <1319> th <3588> ugiainoush <5198> (5723) kai <2532> touv <3588> antilegontav <483> (5723) elegcein <1651> (5721)

1:10 eisin <1510> (5748) gar <1063> polloi <4183> anupotaktoi <506> mataiologoi <3151> kai <2532> frenapatai <5423> malista <3122> oi <3588> ek <1537> thv <3588> peritomhv <4061>

1:11 ouv <3739> dei <1163> (5904) epistomizein <1993> (5721) oitinev <3748> olouv <3650> oikouv <3624> anatrepousin <396> (5719) didaskontev <1321> (5723) a <3739> mh <3361> dei <1163> (5904) aiscrou <150> kerdouv <2771> carin <5484>

1:12 eipen <2036> (5627) tiv <5100> ex <1537> autwn <846> idiov <2398> autwn <846> profhthv <4396> krhtev <2912> aei <104> qeustai <5583> kaka <2556> yhria <2342> gasterev <1064> argai <692>

1:13 h <3588> marturia <3141> auth <3778> estin <1510> (5748) alhyhv <227> di <1223> hn <3739> aitian <156> elegce <1651> (5720) autouv <846> apotomwv <664> ina <2443> ugiainwsin <5198> (5725) [en] <1722> th <3588> pistei <4102>

1:14 mh <3361> prosecontev <4337> (5723) ioudaikoiv <2451> muyoiv <3454> kai <2532> entolaiv <1785> anyrwpwn <444> apostrefomenwn <654> (5734) thn <3588> alhyeian <225>

1:15 panta <3956> kayara <2513> toiv <3588> kayaroiv <2513> toiv <3588> de <1161> memiammenoiv <3392> (5772) kai <2532> apistoiv <571> ouden <3762> kayaron <2513> alla <235> memiantai <3392> (5769) autwn <846> kai <2532> o <3588> nouv <3563> kai <2532> h <3588> suneidhsiv <4893>

1:16 yeon <2316> omologousin <3670> (5719) eidenai <1492> (5760) toiv <3588> de <1161> ergoiv <2041> arnountai <720> (5736) bdeluktoi <947> ontev <1510> (5752) kai <2532> apeiyeiv <545> kai <2532> prov <4314> pan <3956> ergon <2041> agayon <18> adokimoi <96>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA