TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Korintus 10

10:1 autov <846> de <1161> egw <1473> paulov <3972> parakalw <3870> (5719) umav <5209> dia <1223> thv <3588> prauthtov <4240> kai <2532> epieikeiav <1932> tou <3588> cristou <5547> ov <3739> kata <2596> proswpon <4383> men <3303> tapeinov <5011> en <1722> umin <5213> apwn <548> (5752) de <1161> yarrw <2292> (5719) eiv <1519> umav <5209>

10:2 deomai <1189> (5736) de <1161> to <3588> mh <3361> parwn <3918> (5752) yarrhsai <2292> (5658) th <3588> pepoiyhsei <4006> h <3739> logizomai <3049> (5736) tolmhsai <5111> (5658) epi <1909> tinav <5100> touv <3588> logizomenouv <3049> (5740) hmav <2248> wv <5613> kata <2596> sarka <4561> peripatountav <4043> (5723)

10:3 en <1722> sarki <4561> gar <1063> peripatountev <4043> (5723) ou <3756> kata <2596> sarka <4561> strateuomeya <4754> (5731)

10:4 ta <3588> gar <1063> opla <3696> thv <3588> strateiav <4752> hmwn <2257> ou <3756> sarkika <4559> alla <235> dunata <1415> tw <3588> yew <2316> prov <4314> kayairesin <2506> ocurwmatwn <3794>

10:5 logismouv <3053> kayairountev <2507> (5723) kai <2532> pan <3956> uqwma <5313> epairomenon <1869> (5734) kata <2596> thv <3588> gnwsewv <1108> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> aicmalwtizontev <163> (5723) pan <3956> nohma <3540> eiv <1519> thn <3588> upakohn <5218> tou <3588> cristou <5547>

10:6 kai <2532> en <1722> etoimw <2092> econtev <2192> (5723) ekdikhsai <1556> (5658) pasan <3956> parakohn <3876> otan <3752> plhrwyh <4137> (5686) umwn <5216> h <3588> upakoh <5218>

10:7 ta <3588> kata <2596> proswpon <4383> blepete <991> (5719) ei <1487> tiv <5100> pepoiyen <3982> (5754) eautw <1438> cristou <5547> einai <1510> (5750) touto <5124> logizesyw <3049> (5737) palin <3825> ef <1909> eautou <1438> oti <3754> kaywv <2531> autov <846> cristou <5547> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249>

10:8 ean <1437> te <5037> gar <1063> perissoteron <4053> ti <5100> kauchswmai <2744> (5667) peri <4012> thv <3588> exousiav <1849> hmwn <2257> hv <3739> edwken <1325> (5656) o <3588> kuriov <2962> eiv <1519> oikodomhn <3619> kai <2532> ouk <3756> eiv <1519> kayairesin <2506> umwn <5216> ouk <3756> aiscunyhsomai <153> (5701)

10:9 ina <2443> mh <3361> doxw <1380> (5661) wv <5613> an <302> ekfobein <1629> (5721) umav <5209> dia <1223> twn <3588> epistolwn <1992>

10:10 oti <3754> ai <3588> epistolai <1992> men <3303> fhsin <5346> (5748) bareiai <926> kai <2532> iscurai <2478> h <3588> de <1161> parousia <3952> tou <3588> swmatov <4983> asyenhv <772> kai <2532> o <3588> logov <3056> exouyenhmenov <1848> (5772)

10:11 touto <5124> logizesyw <3049> (5737) o <3588> toioutov <5108> oti <3754> oioi <3634> esmen <1510> (5748) tw <3588> logw <3056> di <1223> epistolwn <1992> apontev <548> (5752) toioutoi <5108> kai <2532> parontev <3918> (5752) tw <3588> ergw <2041>

10:12 ou <3756> gar <1063> tolmwmen <5111> (5719) egkrinai <1469> (5658) h <2228> sugkrinai <4793> (5658) eautouv <1438> tisin <5100> twn <3588> eautouv <1438> sunistanontwn <4921> (5723) alla <235> autoi <846> en <1722> eautoiv <1438> eautouv <1438> metrountev <3354> (5723) kai <2532> sugkrinontev <4793> (5723) eautouv <1438> eautoiv <1438> ou <3756> suniasin <4920> (5719)

10:13 hmeiv <2249> de <1161> ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kauchsomeya <2744> (5695) alla <235> kata <2596> to <3588> metron <3358> tou <3588> kanonov <2583> ou <3739> emerisen <3307> (5656) hmin <2254> o <3588> yeov <2316> metrou <3358> efikesyai <2185> (5635) acri <891> kai <2532> umwn <5216>

10:14 ou <3756> gar <1063> wv <5613> mh <3361> efiknoumenoi <2185> (5740) eiv <1519> umav <5209> uperekteinomen <5239> (5719) eautouv <1438> acri <891> gar <1063> kai <2532> umwn <5216> efyasamen <5348> (5656) en <1722> tw <3588> euaggeliw <2098> tou <3588> cristou <5547>

10:15 ouk <3756> eiv <1519> ta <3588> ametra <280> kaucwmenoi <2744> (5740) en <1722> allotrioiv <245> kopoiv <2873> elpida <1680> de <1161> econtev <2192> (5723) auxanomenhv <837> (5746) thv <3588> pistewv <4102> umwn <5216> en <1722> umin <5213> megalunyhnai <3170> (5683) kata <2596> ton <3588> kanona <2583> hmwn <2257> eiv <1519> perisseian <4050>

10:16 eiv <1519> ta <3588> uperekeina <5238> umwn <5216> euaggelisasyai <2097> (5670) ouk <3756> en <1722> allotriw <245> kanoni <2583> eiv <1519> ta <3588> etoima <2092> kauchsasyai <2744> (5664)

10:17 o <3588> de <1161> kaucwmenov <2744> (5740) en <1722> kuriw <2962> kaucasyw <2744> (5737)

10:18 ou <3756> gar <1063> o <3588> eauton <1438> sunistanwn <4921> (5723) ekeinov <1565> estin <1510> (5748) dokimov <1384> alla <235> on <3739> o <3588> kuriov <2962> sunisthsin <4921> (5719)TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA