TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Maleakhi 2:10-16

2:10 <01> wnytba <01285> tyrb <02490> llxl <0251> wyxab <0376> sya <0898> dgbn <04069> ewdm <01254> wnarb <0259> dxa <0410> la <03808> awlh <03605> wnlkl <0259> dxa <01> ba <03808> awlh(2:10)

2:10 ouci <3364> yeov <2316> eiv <1519> ektisen <2936> umav <4771> ouci <3364> pathr <3962> eiv <1519> pantwn <3956> umwn <4771> ti <5100> oti <3754> egkatelipete <1459> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> tou <3588> bebhlwsai <953> thn <3588> diayhkhn <1242> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771>

2:11 <05236> rkn <0410> la <01323> tb <01166> lebw <0157> bha <0834> rsa <03068> hwhy <06944> sdq <03063> hdwhy <02490> llx <03588> yk <03389> Mlswrybw <03478> larvyb <06213> htven <08441> hbewtw <03063> hdwhy <0898> hdgb(2:11)

2:11 egkateleifyh <1459> ioudav <2455> kai <2532> bdelugma <946> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> israhl <2474> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> dioti <1360> ebebhlwsen <953> ioudav <2455> ta <3588> agia <40> kuriou <2962> en <1722> oiv <3739> hgaphsen <25> kai <2532> epethdeusen eiv <1519> yeouv <2316> allotriouv <245>

2:12 P <06635> twabu <03069> hwhyl <04503> hxnm <05066> sygmw <03290> bqey <0168> ylham <06030> hnew <05782> re <06213> hnvey <0834> rsa <0376> syal <03069> hwhy <03772> trky(2:12)

2:12 exoleyreusei kuriov <2962> ton <3588> anyrwpon <444> ton <3588> poiounta <4160> tauta <3778> ewv <2193> kai <2532> tapeinwyh <5013> ek <1537> skhnwmatwn <4638> iakwb <2384> kai <2532> ek <1537> prosagontwn <4317> yusian <2378> tw <3588> kuriw <2962> pantokratori <3841>

2:13 <03027> Mkdym <07522> Nwur <03947> txqlw <04503> hxnmh <0413> la <06437> twnp <05750> dwe <0369> Nyam <0603> hqnaw <01065> ykb <03068> hwhy <04196> xbzm <0853> ta <01832> hemd <03680> twok <06213> wvet <08145> tyns <02063> tazw(2:13)

2:13 kai <2532> tauta <3778> a <3739> emisoun <3404> epoieite <4160> ekaluptete <2572> dakrusin <1144> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> kai <2532> klauymw <2805> kai <2532> stenagmw <4726> ek <1537> kopwn <2873> eti <2089> axion <514> epibleqai <1914> eiv <1519> yusian <2378> h <2228> labein <2983> dekton <1184> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771>

2:14 <01285> Ktyrb <0802> tsaw <02278> Ktrbx <01931> ayhw <0> hb <0898> htdgb <0859> hta <0834> rsa <05271> Kyrwen <0802> tsa <0996> Nybw <0996> Knyb <05749> dyeh <03068> hwhy <03588> yk <05921> le <04100> hm <05921> le <0559> Mtrmaw(2:14)

2:14 kai <2532> eipate eneken tinov <5100> oti <3754> kuriov <2962> diemarturato ana <303> meson <3319> sou <4771> kai <2532> ana <303> meson <3319> gunaikov <1135> neothtov <3503> sou <4771> hn <3739> egkatelipev <1459> kai <2532> auth <846> koinwnov <2844> sou <4771> kai <2532> gunh <1135> diayhkhv <1242> sou <4771>

2:15 <0898> dgby <0408> la <05271> Kyrwen <0802> tsabw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <0430> Myhla <02233> erz <01245> sqbm <0259> dxah <04100> hmw <0> wl <07307> xwr <07605> rasw <06213> hve <0259> dxa <03808> alw(2:15)

2:15 kai <2532> ouk <3364> allov <243> epoihsen <4160> kai <2532> upoleimma pneumatov <4151> autou <846> kai <2532> eipate ti <5100> allo <243> all <235> h <2228> sperma <4690> zhtei <2212> o <3588> yeov <2316> kai <2532> fulaxasye <5442> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> umwn <4771> kai <2532> gunaika <1135> neothtov <3503> sou <4771> mh <3165> egkataliphv <1459>

2:16 o <0898> wdgbt <03808> alw <07307> Mkxwrb <08104> Mtrmsnw <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03830> wswbl <05921> le <02555> omx <03680> hokw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <07971> xls <08130> anv <03588> yk(2:16)

2:16 alla <235> ean <1437> mishsav <3404> exaposteilhv <1821> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> kaluqei <2572> asebeia <763> epi <1909> ta <3588> enyumhmata sou <4771> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> kai <2532> fulaxasye <5442> en <1722> tw <3588> pneumati <4151> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> egkataliphte <1459>TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA