TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amsal 13:9-16

13:9 <01846> Kedy <07563> Myesr <05216> rnw <08055> xmvy <06662> Myqydu <0216> rwa(13:9)

13:9 fwv <5457> dikaioiv <1342> dia <1223> pantov <3956> fwv <5457> de <1161> asebwn <765> sbennutai <4570> (13:9a) qucai <5590> doliai <1386> planwntai <4105> en <1722> amartiaiv <266> dikaioi <1342> de <1161> oiktirousin <3627> kai <2532> elewsin

13:10 <02451> hmkx <03289> Myuewn <0854> taw <04683> hum <05414> Nty <02087> Nwdzb <07535> qr(13:10)

13:10 kakov <2556> mey <3326> ubrewv <5196> prassei <4238> kaka <2556> oi <3588> de <1161> eautwn <1438> epignwmonev sofoi <4680>

13:11 <07235> hbry <03027> dy <05921> le <06908> Ubqw <04591> jemy <01892> lbhm <01952> Nwh(13:11)

13:11 uparxiv <5223> epispoudazomenh meta <3326> anomiav <458> elasswn ginetai <1096> o <3588> de <1161> sunagwn <4863> eautw <1438> met <3326> eusebeiav <2150> plhyunyhsetai <4129> dikaiov <1342> oiktirei <3627> kai <2532> kicra

13:12 <0935> hab <08378> hwat <02416> Myyx <06086> Uew <03820> bl <02470> hlxm <04900> hksmm <08431> tlxwt(13:12)

13:12 kreisswn <2908> enarcomenov bohywn <997> kardia <2588> tou <3588> epaggellomenou kai <2532> eiv <1519> elpida <1680> agontov <71> dendron <1186> gar <1063> zwhv <2222> epiyumia <1939> agayh <18>

13:13 <07999> Mlsy <01931> awh <04687> hwum <03373> aryw <0> wl <02254> lbxy <01697> rbdl <0936> zb(13:13)

13:13 ov <3739> katafronei <2706> pragmatov <4229> katafronhyhsetai <2706> up <5259> autou <846> o <3588> de <1161> foboumenov <5399> entolhn <1785> outov <3778> ugiainei <5198> (13:13a) uiw <5207> doliw <1386> ouden <3762> estai <1510> agayon <18> oiketh <3610> de <1161> sofw <4680> euodoi esontai <1510> praxeiv <4234> kai <2532> kateuyunyhsetai <2720> h <3588> odov <3598> autou <846>

13:14 <04194> twm <04170> ysqmm <05493> rwol <02416> Myyx <04726> rwqm <02450> Mkx <08451> trwt(13:14)

13:14 nomov <3551> sofou <4680> phgh <4077> zwhv <2222> o <3588> de <1161> anouv upo <5259> pagidov <3803> yaneitai <2348>

13:15 <0386> Ntya <0898> Mydgb <01870> Krdw <02580> Nx <05414> Nty <02896> bwj <07922> lkv(13:15)

13:15 sunesiv <4907> agayh <18> didwsin <1325> carin <5485> to <3588> de <1161> gnwnai <1097> nomon <3551> dianoiav <1271> estin <1510> agayhv <18> odoi <3598> de <1161> katafronountwn <2706> en <1722> apwleia <684>

13:16 <0200> tlwa <06566> vrpy <03684> lyokw <01847> tedb <06213> hvey <06175> Mwre <03605> lk(13:16)

13:16 pav <3956> panourgov <3835> prassei <4238> meta <3326> gnwsewv <1108> o <3588> de <1161> afrwn <878> exepetasen eautou <1438> kakian <2549>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA