TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yakobus 4:1-12

4:1 poyen <4159> polemoi <4171> kai <2532> poyen <4159> macai <3163> en <1722> umin <5213> ouk <3756> enteuyen <1782> ek <1537> twn <3588> hdonwn <2237> umwn <5216> twn <3588> strateuomenwn <4754> (5734) en <1722> toiv <3588> melesin <3196> umwn <5216>

4:2 epiyumeite <1937> (5719) kai <2532> ouk <3756> ecete <2192> (5719) foneuete <5407> (5719) kai <2532> zhloute <2206> (5719) kai <2532> ou <3756> dunasye <1410> (5736) epitucein <2013> (5629) macesye <3164> (5736) kai <2532> polemeite <4170> (5719) ouk <3756> ecete <2192> (5719) dia <1223> to <3588> mh <3361> aiteisyai <154> (5733) umav <5209>

4:3 aiteite <154> (5719) kai <2532> ou <3756> lambanete <2983> (5719) dioti <1360> kakwv <2560> aiteisye <154> (5731) ina <2443> en <1722> taiv <3588> hdonaiv <2237> umwn <5216> dapanhshte <1159> (5661)

4:4 moicalidev <3428> ouk <3756> oidate <1492> (5758) oti <3754> h <3588> filia <5373> tou <3588> kosmou <2889> ecyra <2189> tou <3588> yeou <2316> estin <1510> (5748) ov <3739> ean <1437> oun <3767> boulhyh <1014> (5680) filov <5384> einai <1510> (5750) tou <3588> kosmou <2889> ecyrov <2190> tou <3588> yeou <2316> kayistatai <2525> (5743)

4:5 h <2228> dokeite <1380> (5719) oti <3754> kenwv <2761> h <3588> grafh <1124> legei <3004> (5719) prov <4314> fyonon <5355> epipoyei <1971> (5719) to <3588> pneuma <4151> o <3739> katwkisen <2730> (5656) en <1722> hmin <2254>

4:6 meizona <3173> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485> dio <1352> legei <3004> (5719) o <3588> yeov <2316> uperhfanoiv <5244> antitassetai <498> (5731) tapeinoiv <5011> de <1161> didwsin <1325> (5719) carin <5485>

4:7 upotaghte <5293> (5649) oun <3767> tw <3588> yew <2316> antisthte <436> (5628) de <1161> tw <3588> diabolw <1228> kai <2532> feuxetai <5343> (5695) af <575> umwn <5216>

4:8 eggisate <1448> (5657) tw <3588> yew <2316> kai <2532> eggisei <1448> (5692) umin <5213> kayarisate <2511> (5657) ceirav <5495> amartwloi <268> kai <2532> agnisate <48> (5657) kardiav <2588> diqucoi <1374>

4:9 talaipwrhsate <5003> (5657) kai <2532> penyhsate <3996> (5657) kai <2532> klausate <2799> (5657) o <3588> gelwv <1071> umwn <5216> eiv <1519> penyov <3997> metatraphtw <3344> (5649) kai <2532> h <3588> cara <5479> eiv <1519> kathfeian <2726>

4:10 tapeinwyhte <5013> (5682) enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> uqwsei <5312> (5692) umav <5209>

4:11 mh <3361> katalaleite <2635> (5720) allhlwn <240> adelfoi <80> o <3588> katalalwn <2635> (5723) adelfou <80> h <2228> krinwn <2919> (5723) ton <3588> adelfon <80> autou <846> katalalei <2635> (5719) nomou <3551> kai <2532> krinei <2919> (5719) nomon <3551> ei <1487> de <1161> nomon <3551> krineiv <2919> (5719) ouk <3756> ei <1510> (5748) poihthv <4163> nomou <3551> alla <235> krithv <2923>

4:12 eiv <1520> estin <1510> (5748) nomoyethv <3550> kai <2532> krithv <2923> o <3588> dunamenov <1410> (5740) swsai <4982> (5658) kai <2532> apolesai <622> (5658) su <4771> de <1161> tiv <5101> ei <1510> (5748) o <3588> krinwn <2919> (5723) ton <3588> plhsion <4139>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA