TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 24:13-32

24:13 kai <2532> idou <2400> (5628) duo <1417> ex <1537> autwn <846> en <1722> auth <846> th <3588> hmera <2250> hsan <1510> (5713) poreuomenoi <4198> (5740) eiv <1519> kwmhn <2968> apecousan <568> (5723) stadiouv <4712> exhkonta <1835> apo <575> ierousalhm <2419> h <3739> onoma <3686> emmaouv <1695>

24:14 kai <2532> autoi <846> wmiloun <3656> (5707) prov <4314> allhlouv <240> peri <4012> pantwn <3956> twn <3588> sumbebhkotwn <4819> (5761) toutwn <5130>

24:15 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> omilein <3656> (5721) autouv <846> kai <2532> suzhtein <4802> (5721) [kai] <2532> autov <846> ihsouv <2424> eggisav <1448> (5660) suneporeueto <4848> (5711) autoiv <846>

24:16 oi <3588> de <1161> ofyalmoi <3788> autwn <846> ekratounto <2902> (5712) tou <3588> mh <3361> epignwnai <1921> (5629) auton <846>

24:17 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> autouv <846> tinev <5101> oi <3588> logoi <3056> outoi <3778> ouv <3739> antiballete <474> (5719) prov <4314> allhlouv <240> peripatountev <4043> (5723) kai <2532> estayhsan <2476> (5681) skuyrwpoi <4659>

24:18 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> eiv <1520> onomati <3686> kleopav <2810> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> su <4771> monov <3441> paroikeiv <3939> (5719) ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3756> egnwv <1097> (5627) ta <3588> genomena <1096> (5637) en <1722> auth <846> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778>

24:19 kai <2532> eipen <2036> (5627) autoiv <846> poia <4169> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) autw <846> ta <3588> peri <4012> ihsou <2424> tou <3588> nazarhnou <3479> ov <3739> egeneto <1096> (5633) anhr <435> profhthv <4396> dunatov <1415> en <1722> ergw <2041> kai <2532> logw <3056> enantion <1726> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> pantov <3956> tou <3588> laou <2992>

24:20 opwv <3704> te <5037> paredwkan <3860> (5656) auton <846> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> hmwn <2257> eiv <1519> krima <2917> yanatou <2288> kai <2532> estaurwsan <4717> (5656) auton <846>

24:21 hmeiv <2249> de <1161> hlpizomen <1679> (5707) oti <3754> autov <846> estin <1510> (5748) o <3588> mellwn <3195> (5723) lutrousyai <3084> (5733) ton <3588> israhl <2474> alla <235> ge <1065> kai <2532> sun <4862> pasin <3956> toutoiv <5125> trithn <5154> tauthn <3778> hmeran <2250> agei <71> (5719) af <575> ou <3739> tauta <5023> egeneto <1096> (5633)

24:22 alla <235> kai <2532> gunaikev <1135> tinev <5100> ex <1537> hmwn <2257> exesthsan <1839> (5627) hmav <2248> genomenai <1096> (5637) oryrinai <3720> epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419>

24:23 kai <2532> mh <3361> eurousai <2147> (5631) to <3588> swma <4983> autou <846> hlyon <2064> (5627) legousai <3004> (5723) kai <2532> optasian <3701> aggelwn <32> ewrakenai <3708> (5760) oi <3739> legousin <3004> (5719) auton <846> zhn <2198> (5721)

24:24 kai <2532> aphlyon <565> (5627) tinev <5100> twn <3588> sun <4862> hmin <2254> epi <1909> to <3588> mnhmeion <3419> kai <2532> euron <2147> (5627) outwv <3779> kaywv <2531> ai <3588> gunaikev <1135> eipon <2036> (5627) auton <846> de <1161> ouk <3756> eidon <1492> (5627)

24:25 kai <2532> autov <846> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> w <5599> anohtoi <453> kai <2532> bradeiv <1021> th <3588> kardia <2588> tou <3588> pisteuein <4100> (5721) epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> elalhsan <2980> (5656) oi <3588> profhtai <4396>

24:26 ouci <3780> tauta <5023> edei <1163> (5900) payein <3958> (5629) ton <3588> criston <5547> kai <2532> eiselyein <1525> (5629) eiv <1519> thn <3588> doxan <1391> autou <846>

24:27 kai <2532> arxamenov <756> (5671) apo <575> mwusewv <3475> kai <2532> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> diermhneusen <1329> (5656) autoiv <846> en <1722> pasaiv <3956> taiv <3588> grafaiv <1124> ta <3588> peri <4012> eautou <1438>

24:28 kai <2532> hggisan <1448> (5656) eiv <1519> thn <3588> kwmhn <2968> ou <3757> eporeuonto <4198> (5711) kai <2532> autov <846> prosepoihsato <4364> (5668) porrwteron <4208> poreuesyai <4198> (5738)

24:29 kai <2532> parebiasanto <3849> (5662) auton <846> legontev <3004> (5723) meinon <3306> (5657) mey <3326> hmwn <2257> oti <3754> prov <4314> esperan <2073> estin <1510> (5748) kai <2532> kekliken <2827> (5758) hdh <2235> h <3588> hmera <2250> kai <2532> eishlyen <1525> (5627) tou <3588> meinai <3306> (5658) sun <4862> autoiv <846>

24:30 kai <2532> egeneto <1096> (5633) en <1722> tw <3588> katakliyhnai <2625> (5683) auton <846> met <3326> autwn <846> labwn <2983> (5631) ton <3588> arton <740> euloghsen <2127> (5656) kai <2532> klasav <2806> (5660) epedidou <1929> (5707) autoiv <846>

24:31 autwn <846> de <1161> dihnoicyhsan <1272> (5681) oi <3588> ofyalmoi <3788> kai <2532> epegnwsan <1921> (5627) auton <846> kai <2532> autov <846> afantov <855> egeneto <1096> (5633) ap <575> autwn <846>

24:32 kai <2532> eipan <3004> (5627) prov <4314> allhlouv <240> ouci <3780> h <3588> kardia <2588> hmwn <2257> kaiomenh <2545> (5746) hn <1510> (5713) wv <5613> elalei <2980> (5707) hmin <2254> en <1722> th <3588> odw <3598> wv <5613> dihnoigen <1272> (5707) hmin <2254> tav <3588> grafav <1124>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA