TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 11:37-54

11:37 en <1722> de <1161> tw <3588> lalhsai <2980> (5658) erwta <2065> (5719) auton <846> farisaiov <5330> opwv <3704> aristhsh <709> (5661) par <3844> autw <846> eiselywn <1525> (5631) de <1161> anepesen <377> (5627)

11:38 o <3588> de <1161> farisaiov <5330> idwn <1492> (5631) eyaumasen <2296> (5656) oti <3754> ou <3756> prwton <4412> ebaptisyh <907> (5681) pro <4253> tou <3588> aristou <712>

11:39 eipen <2036> (5627) de <1161> o <3588> kuriov <2962> prov <4314> auton <846> nun <3568> umeiv <5210> oi <3588> farisaioi <5330> to <3588> exwyen <1855> tou <3588> pothriou <4221> kai <2532> tou <3588> pinakov <4094> kayarizete <2511> (5719) to <3588> de <1161> eswyen <2081> umwn <5216> gemei <1073> (5719) arpaghv <724> kai <2532> ponhriav <4189>

11:40 afronev <878> ouc <3756> o <3588> poihsav <4160> (5660) to <3588> exwyen <1855> kai <2532> to <3588> eswyen <2081> epoihsen <4160> (5656)

11:41 plhn <4133> ta <3588> enonta <1751> (5752) dote <1325> (5628) elehmosunhn <1654> kai <2532> idou <2400> (5628) panta <3956> kayara <2513> umin <5213> estin <1510> (5748)

11:42 alla <235> ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> farisaioiv <5330> oti <3754> apodekatoute <586> (5719) to <3588> hduosmon <2238> kai <2532> to <3588> phganon <4076> kai <2532> pan <3956> lacanon <3001> kai <2532> parercesye <3928> (5736) thn <3588> krisin <2920> kai <2532> thn <3588> agaphn <26> tou <3588> yeou <2316> tauta <5023> de <1161> edei <1163> (5900) poihsai <4160> (5658) kakeina <2548> mh <3361> pareinai <3935> (5629)

11:43 ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> farisaioiv <5330> oti <3754> agapate <25> (5719) thn <3588> prwtokayedrian <4410> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> kai <2532> touv <3588> aspasmouv <783> en <1722> taiv <3588> agoraiv <58>

11:44 ouai <3759> umin <5213> oti <3754> este <1510> (5748) wv <5613> ta <3588> mnhmeia <3419> ta <3588> adhla <82> kai <2532> oi <3588> anyrwpoi <444> oi <3588> peripatountev <4043> (5723) epanw <1883> ouk <3756> oidasin <1492> (5758)

11:45 apokriyeiv <611> (5679) de <1161> tiv <5100> twn <3588> nomikwn <3544> legei <3004> (5719) autw <846> didaskale <1320> tauta <5023> legwn <3004> (5723) kai <2532> hmav <2248> ubrizeiv <5195> (5719)

11:46 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) kai <2532> umin <5213> toiv <3588> nomikoiv <3544> ouai <3759> oti <3754> fortizete <5412> (5719) touv <3588> anyrwpouv <444> fortia <5413> dusbastakta <1419> kai <2532> autoi <846> eni <1520> twn <3588> daktulwn <1147> umwn <5216> ou <3756> prosqauete <4379> (5719) toiv <3588> fortioiv <5413>

11:47 ouai <3759> umin <5213> oti <3754> oikodomeite <3618> (5719) ta <3588> mnhmeia <3419> twn <3588> profhtwn <4396> oi <3588> de <1161> paterev <3962> umwn <5216> apekteinan <615> (5656) autouv <846>

11:48 ara <686> marturev <3144> este <1510> (5748) kai <2532> suneudokeite <4909> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> paterwn <3962> umwn <5216> oti <3754> autoi <846> men <3303> apekteinan <615> (5656) autouv <846> umeiv <5210> de <1161> oikodomeite <3618> (5719)

11:49 dia <1223> touto <5124> kai <2532> h <3588> sofia <4678> tou <3588> yeou <2316> eipen <2036> (5627) apostelw <649> (5692) eiv <1519> autouv <846> profhtav <4396> kai <2532> apostolouv <652> kai <2532> ex <1537> autwn <846> apoktenousin <615> (5692) kai <2532> diwxousin <1377> (5692)

11:50 ina <2443> ekzhthyh <1567> (5686) to <3588> aima <129> pantwn <3956> twn <3588> profhtwn <4396> to <3588> ekkecumenon <1632> (5772) apo <575> katabolhv <2602> kosmou <2889> apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

11:51 apo <575> aimatov <129> abel <6> ewv <2193> aimatov <129> zacariou <2197> tou <3588> apolomenou <622> (5642) metaxu <3342> tou <3588> yusiasthriou <2379> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> nai <3483> legw <3004> (5719) umin <5213> ekzhthyhsetai <1567> (5701) apo <575> thv <3588> geneav <1074> tauthv <3778>

11:52 ouai <3759> umin <5213> toiv <3588> nomikoiv <3544> oti <3754> hrate <142> (5656) thn <3588> kleida <2807> thv <3588> gnwsewv <1108> autoi <846> ouk <3756> eishlyate <1525> (5656) kai <2532> touv <3588> eisercomenouv <1525> (5740) ekwlusate <2967> (5656)

11:53 kakeiyen <2547> exelyontov <1831> (5631) autou <846> hrxanto <756> (5662) oi <3588> grammateiv <1122> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> deinwv <1171> enecein <1758> (5721) kai <2532> apostomatizein <653> (5721) auton <846> peri <4012> pleionwn <4119>

11:54 enedreuontev <1748> (5723) auton <846> yhreusai <2340> (5658) ti <5100> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA