TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Tawarikh 36:5-8

36:5 <0430> wyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> veyw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <06240> hrve <0259> txaw <04427> wklmb <03079> Myqywhy <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(36:5)

36:5 wn <1510> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> iwakim en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> endeka <1733> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> zecwra yugathr <2364> nhriou ek <1537> rama kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846> (36:5a) en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> autou <846> hlyen <2064> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> hn <1510> autw <846> douleuwn <1398> tria <5140> eth <2094> kai <2532> apesth ap <575> autou <846> (36:5b) kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> touv <3588> caldaiouv <5466> kai <2532> lhsthria surwn <4948> kai <2532> lhsthria mwabitwn kai <2532> uiwn <5207> ammwn kai <2532> thv <3588> samareiav <4540> kai <2532> apesthsan meta <3326> ton <3588> logon <3056> touton <3778> kata <2596> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> en <1722> ceiri <5495> twn <3588> paidwn <3816> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396> (36:5c) plhn <4133> yumov <2372> kuriou <2962> hn <1510> epi <1909> ioudan <2455> tou <3588> aposthsai auton <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846> dia <1223> tav <3588> amartiav <266> manassh en <1722> pasin <3956> oiv <3739> epoihsen <4160> (36:5d) kai <2532> en <1722> aimati <129> ayww <121> w <3739> execeen <1632> iwakim kai <2532> eplhsen thn <3588> ierousalhm <2419> aimatov <129> aywou <121> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> kuriov <2962> exoleyreusai autouv <846>

36:6 <0894> hlbb <01980> wkylhl <05178> Mytsxnb <0631> whroayw <0894> lbb <04428> Klm <05019> ruandkwbn <05927> hle <05921> wyle(36:6)

36:6 kai <2532> anebh <305> ep <1909> auton <846> naboucodonosor basileuv <935> babulwnov <897> kai <2532> edhsen <1210> auton <846> en <1722> calkaiv pedaiv <3976> kai <2532> aphgagen <520> auton <846> eiv <1519> babulwna <897>

36:7 <0894> lbbb <01964> wlkyhb <05414> Mntyw <0894> lbbl <05019> ruandkwbn <0935> aybh <03068> hwhy <01004> tyb <03627> ylkmw(36:7)

36:7 kai <2532> merov <3313> twn <3588> skeuwn <4632> oikou <3624> kuriou <2962> aphnegken <667> eiv <1519> babulwna <897> kai <2532> eyhken <5087> auta <846> en <1722> tw <3588> naw <3485> autou <846> en <1722> babulwni <897>

36:8 P <08478> wytxt <01121> wnb <03078> Nykywhy <04427> Klmyw <03063> hdwhyw <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <03789> Mybwtk <02005> Mnh <05921> wyle <04672> aumnhw <06213> hve <0834> rsa <08441> wytbetw <03079> Myqywhy <01697> yrbd <03499> rtyw(36:8)

36:8 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> logwn <3056> iwakim kai <2532> panta <3956> a <3739> epoihsen <4160> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegrammena <1125> epi <1909> bibliw <975> logwn <3056> twn <3588> hmerwn <2250> toiv <3588> basileusin <935> iouda <2448> kai <2532> ekoimhyh <2837> iwakim meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> etafh <2290> en <1722> ganoza meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> ieconiav <2423> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA