TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft

Yohanes 17

17:1 tauta <5023> elalhsen <2980> (5656) ihsouv <2424> kai <2532> eparav <1869> (5660) touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> eipen <2036> (5627) pater <3962> elhluyen <2064> (5754) h <3588> wra <5610> doxason <1392> (5657) sou <4675> ton <3588> uion <5207> ina <2443> o <3588> uiov <5207> doxash <1392> (5661) se <4571>

17:2 kaywv <2531> edwkav <1325> (5656) autw <846> exousian <1849> pashv <3956> sarkov <4561> ina <2443> pan <3956> o <3739> dedwkav <1325> (5758) autw <846> dwsei <1325> (5692) autoiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166>

17:3 auth <3778> de <1161> estin <1510> (5748) h <3588> aiwniov <166> zwh <2222> ina <2443> ginwskwsin <1097> (5725) se <4571> ton <3588> monon <3441> alhyinon <228> yeon <2316> kai <2532> on <3739> apesteilav <649> (5656) ihsoun <2424> criston <5547>

17:4 egw <1473> se <4571> edoxasa <1392> (5656) epi <1909> thv <3588> ghv <1093> to <3588> ergon <2041> teleiwsav <5048> (5660) o <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ina <2443> poihsw <4160> (5661)

17:5 kai <2532> nun <3568> doxason <1392> (5657) me <3165> su <4771> pater <3962> para <3844> seautw <4572> th <3588> doxh <1391> h <3739> eicon <2192> (5707) pro <4253> tou <3588> ton <3588> kosmon <2889> einai <1510> (5750) para <3844> soi <4671>

17:6 efanerwsa <5319> (5656) sou <4675> to <3588> onoma <3686> toiv <3588> anyrwpoiv <444> ouv <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> soi <4674> hsan <1510> (5713) kamoi <2504> autouv <846> edwkav <1325> (5656) kai <2532> ton <3588> logon <3056> sou <4675> tethrhkan <5083> (5758)

17:7 nun <3568> egnwkan <1097> (5758) oti <3754> panta <3956> osa <3745> edwkav <1325> (5656) moi <3427> para <3844> sou <4675> eisin <1510> (5748)

17:8 oti <3754> ta <3588> rhmata <4487> a <3739> edwkav <1325> (5656) moi <3427> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> kai <2532> autoi <846> elabon <2983> (5627) kai <2532> egnwsan <1097> (5627) alhywv <230> oti <3754> para <3844> sou <4675> exhlyon <1831> (5627) kai <2532> episteusan <4100> (5656) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:9 egw <1473> peri <4012> autwn <846> erwtw <2065> (5719) ou <3756> peri <4012> tou <3588> kosmou <2889> erwtw <2065> (5719) alla <235> peri <4012> wn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> soi <4671> eisin <1510> (5748)

17:10 kai <2532> ta <3588> ema <1699> panta <3956> sa <4674> estin <1510> (5748) kai <2532> ta <3588> sa <4674> ema <1699> kai <2532> dedoxasmai <1392> (5769) en <1722> autoiv <846>

17:11 kai <2532> ouketi <3765> eimi <1510> (5748) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> kai <2532> autoi <846> en <1722> tw <3588> kosmw <2889> eisin <1510> (5748) kagw <2504> prov <4314> se <4571> ercomai <2064> (5736) pater <3962> agie <40> thrhson <5083> (5657) autouv <846> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> w <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> ina <2443> wsin <1510> (5753) en <1520> kaywv <2531> hmeiv <2249>

17:12 ote <3753> hmhn <1510> (5713) met <3326> autwn <846> egw <1473> ethroun <5083> (5707) autouv <846> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> w <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> kai <2532> efulaxa <5442> (5656) kai <2532> oudeiv <3762> ex <1537> autwn <846> apwleto <622> (5639) ei <1487> mh <3361> o <3588> uiov <5207> thv <3588> apwleiav <684> ina <2443> h <3588> grafh <1124> plhrwyh <4137> (5686)

17:13 nun <3568> de <1161> prov <4314> se <4571> ercomai <2064> (5736) kai <2532> tauta <5023> lalw <2980> (5719) en <1722> tw <3588> kosmw <2889> ina <2443> ecwsin <2192> (5725) thn <3588> caran <5479> thn <3588> emhn <1699> peplhrwmenhn <4137> (5772) en <1722> eautoiv <1438>

17:14 egw <1473> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> ton <3588> logon <3056> sou <4675> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> emishsen <3404> (5656) autouv <846> oti <3754> ouk <3756> eisin <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> kaywv <2531> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889>

17:15 ouk <3756> erwtw <2065> (5719) ina <2443> arhv <142> (5661) autouv <846> ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> all <235> ina <2443> thrhshv <5083> (5661) autouv <846> ek <1537> tou <3588> ponhrou <4190>

17:16 ek <1537> tou <3588> kosmou <2889> ouk <3756> eisin <1510> (5748) kaywv <2531> egw <1473> ouk <3756> eimi <1510> (5748) ek <1537> tou <3588> kosmou <2889>

17:17 agiason <37> (5657) autouv <846> en <1722> th <3588> alhyeia <225> o <3588> logov <3056> o <3588> sov <4674> alhyeia <225> estin <1510> (5748)

17:18 kaywv <2531> eme <1691> apesteilav <649> (5656) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> kagw <2504> apesteila <649> (5656) autouv <846> eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889>

17:19 kai <2532> uper <5228> autwn <846> [egw] <1473> agiazw <37> (5719) emauton <1683> ina <2443> wsin <1510> (5753) kai <2532> autoi <846> hgiasmenoi <37> (5772) en <1722> alhyeia <225>

17:20 ou <3756> peri <4012> toutwn <5130> de <1161> erwtw <2065> (5719) monon <3440> alla <235> kai <2532> peri <4012> twn <3588> pisteuontwn <4100> (5723) dia <1223> tou <3588> logou <3056> autwn <846> eiv <1519> eme <1691>

17:21 ina <2443> pantev <3956> en <1520> wsin <1510> (5753) kaywv <2531> su <4771> pathr <3962> en <1722> emoi <1698> kagw <2504> en <1722> soi <4671> ina <2443> kai <2532> autoi <846> en <1722> hmin <2254> wsin <1510> (5753) ina <2443> o <3588> kosmov <2889> pisteuh <4100> (5725) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:22 kagw <2504> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> dedwka <1325> (5758) autoiv <846> ina <2443> wsin <1510> (5753) en <1520> kaywv <2531> hmeiv <2249> en <1520>

17:23 egw <1473> en <1722> autoiv <846> kai <2532> su <4771> en <1722> emoi <1698> ina <2443> wsin <1510> (5753) teteleiwmenoi <5048> (5772) eiv <1519> en <1520> ina <2443> ginwskh <1097> (5725) o <3588> kosmov <2889> oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656) kai <2532> hgaphsav <25> (5656) autouv <846> kaywv <2531> eme <1691> hgaphsav <25> (5656)

17:24 pathr <3962> o <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> yelw <2309> (5719) ina <2443> opou <3699> eimi <1510> (5748) egw <1473> kakeinoi <2548> wsin <1510> (5753) met <3326> emou <1700> ina <2443> yewrwsin <2334> (5725) thn <3588> doxan <1391> thn <3588> emhn <1699> hn <3739> dedwkav <1325> (5758) moi <3427> oti <3754> hgaphsav <25> (5656) me <3165> pro <4253> katabolhv <2602> kosmou <2889>

17:25 pathr <3962> dikaie <1342> kai <2532> o <3588> kosmov <2889> se <4571> ouk <3756> egnw <1097> (5627) egw <1473> de <1161> se <4571> egnwn <1097> (5627) kai <2532> outoi <3778> egnwsan <1097> (5627) oti <3754> su <4771> me <3165> apesteilav <649> (5656)

17:26 kai <2532> egnwrisa <1107> (5656) autoiv <846> to <3588> onoma <3686> sou <4675> kai <2532> gnwrisw <1107> (5692) ina <2443> h <3588> agaph <26> hn <3739> hgaphsav <25> (5656) me <3165> en <1722> autoiv <846> h <1510> (5753) kagw <2504> en <1722> autoiv <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA