TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 5:30-47

5:30 ou <3756> dunamai <1410> (5736) egw <1473> poiein <4160> (5721) ap <575> emautou <1683> ouden <3762> kaywv <2531> akouw <191> (5719) krinw <2919> (5719) kai <2532> h <3588> krisiv <2920> h <3588> emh <1699> dikaia <1342> estin <1510> (5748) oti <3754> ou <3756> zhtw <2212> (5719) to <3588> yelhma <2307> to <3588> emon <1699> alla <235> to <3588> yelhma <2307> tou <3588> pemqantov <3992> (5660) me <3165>

5:31 ean <1437> egw <1473> marturw <3140> (5725) peri <4012> emautou <1683> h <3588> marturia <3141> mou <3450> ouk <3756> estin <1510> (5748) alhyhv <227>

5:32 allov <243> estin <1510> (5748) o <3588> marturwn <3140> (5723) peri <4012> emou <1700> kai <2532> oida <1492> (5758) oti <3754> alhyhv <227> estin <1510> (5748) h <3588> marturia <3141> hn <3739> marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700>

5:33 umeiv <5210> apestalkate <649> (5758) prov <4314> iwannhn <2491> kai <2532> memarturhken <3140> (5758) th <3588> alhyeia <225>

5:34 egw <1473> de <1161> ou <3756> para <3844> anyrwpou <444> thn <3588> marturian <3141> lambanw <2983> (5719) alla <235> tauta <5023> legw <3004> (5719) ina <2443> umeiv <5210> swyhte <4982> (5686)

5:35 ekeinov <1565> hn <1510> (5713) o <3588> lucnov <3088> o <3588> kaiomenov <2545> (5746) kai <2532> fainwn <5316> (5723) umeiv <5210> de <1161> hyelhsate <2309> (5656) agalliayhnai <21> (5677) prov <4314> wran <5610> en <1722> tw <3588> fwti <5457> autou <846>

5:36 egw <1473> de <1161> ecw <2192> (5719) thn <3588> marturian <3141> meizw <3173> tou <3588> iwannou <2491> ta <3588> gar <1063> erga <2041> a <3739> dedwken <1325> (5758) moi <3427> o <3588> pathr <3962> ina <2443> teleiwsw <5048> (5661) auta <846> auta <846> ta <3588> erga <2041> a <3739> poiw <4160> (5719) marturei <3140> (5719) peri <4012> emou <1700> oti <3754> o <3588> pathr <3962> me <3165> apestalken <649> (5758)

5:37 kai <2532> o <3588> pemqav <3992> (5660) me <3165> pathr <3962> ekeinov <1565> memarturhken <3140> (5758) peri <4012> emou <1700> oute <3777> fwnhn <5456> autou <846> pwpote <4455> akhkoate <191> (5754) oute <3777> eidov <1491> autou <846> ewrakate <3708> (5758)

5:38 kai <2532> ton <3588> logon <3056> autou <846> ouk <3756> ecete <2192> (5719) en <1722> umin <5213> menonta <3306> (5723) oti <3754> on <3739> apesteilen <649> (5656) ekeinov <1565> toutw <5129> umeiv <5210> ou <3756> pisteuete <4100> (5719)

5:39 eraunate <2045> (5719) <2045> (5720) tav <3588> grafav <1124> oti <3754> umeiv <5210> dokeite <1380> (5719) en <1722> autaiv <846> zwhn <2222> aiwnion <166> ecein <2192> (5721) kai <2532> ekeinai <1565> eisin <1510> (5748) ai <3588> marturousai <3140> (5723) peri <4012> emou <1700>

5:40 kai <2532> ou <3756> yelete <2309> (5719) elyein <2064> (5629) prov <4314> me <3165> ina <2443> zwhn <2222> echte <2192> (5725)

5:41 doxan <1391> para <3844> anyrwpwn <444> ou <3756> lambanw <2983> (5719)

5:42 alla <235> egnwka <1097> (5758) umav <5209> oti <3754> thn <3588> agaphn <26> tou <3588> yeou <2316> ouk <3756> ecete <2192> (5719) en <1722> eautoiv <1438>

5:43 egw <1473> elhluya <2064> (5754) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tou <3588> patrov <3962> mou <3450> kai <2532> ou <3756> lambanete <2983> (5719) me <3165> ean <1437> allov <243> elyh <2064> (5632) en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> idiw <2398> ekeinon <1565> lhmqesye <2983> (5695)

5:44 pwv <4459> dunasye <1410> (5736) umeiv <5210> pisteusai <4100> (5658) doxan <1391> para <3844> allhlwn <240> lambanontev <2983> (5723) kai <2532> thn <3588> doxan <1391> thn <3588> para <3844> tou <3588> monou <3441> [yeou] <2316> ou <3756> zhteite <2212> (5719)

5:45 mh <3361> dokeite <1380> (5720) oti <3754> egw <1473> kathgorhsw <2723> (5692) umwn <5216> prov <4314> ton <3588> patera <3962> estin <1510> (5748) o <3588> kathgorwn <2723> (5723) umwn <5216> mwushv <3475> eiv <1519> on <3739> umeiv <5210> hlpikate <1679> (5758)

5:46 ei <1487> gar <1063> episteuete <4100> (5707) mwusei <3475> episteuete <4100> (5707) an <302> emoi <1698> peri <4012> gar <1063> emou <1700> ekeinov <1565> egraqen <1125> (5656)

5:47 ei <1487> de <1161> toiv <3588> ekeinou <1565> grammasin <1121> ou <3756> pisteuete <4100> (5719) pwv <4459> toiv <3588> emoiv <1699> rhmasin <4487> pisteusete <4100> (5692)TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA