TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 11:45-57

11:45 polloi <4183> oun <3767> ek <1537> twn <3588> ioudaiwn <2453> oi <3588> elyontev <2064> (5631) prov <4314> thn <3588> mariam <3137> kai <2532> yeasamenoi <2300> (5666) o <3588> epoihsen <4160> (5656) episteusan <4100> (5656) eiv <1519> auton <846>

11:46 tinev <5100> de <1161> ex <1537> autwn <846> aphlyon <565> (5627) prov <4314> touv <3588> farisaiouv <5330> kai <2532> eipan <3004> (5627) autoiv <846> a <3739> epoihsen <4160> (5656) ihsouv <2424>

11:47 sunhgagon <4863> (5627) oun <3767> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> sunedrion <4892> kai <2532> elegon <3004> (5707) ti <5101> poioumen <4160> (5719) oti <3754> outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> polla <4183> poiei <4160> (5719) shmeia <4592>

11:48 ean <1437> afwmen <863> (5632) auton <846> outwv <3779> pantev <3956> pisteusousin <4100> (5692) eiv <1519> auton <846> kai <2532> eleusontai <2064> (5695) oi <3588> rwmaioi <4514> kai <2532> arousin <142> (5692) hmwn <2257> kai <2532> ton <3588> topon <5117> kai <2532> to <3588> eynov <1484>

11:49 eiv <1520> de <1161> tiv <5100> ex <1537> autwn <846> kaiafav <2533> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eipen <2036> (5627) autoiv <846> umeiv <5210> ouk <3756> oidate <1492> (5758) ouden <3762>

11:50 oude <3761> logizesye <3049> (5736) oti <3754> sumferei <4851> (5719) umin <5213> ina <2443> eiv <1520> anyrwpov <444> apoyanh <599> (5632) uper <5228> tou <3588> laou <2992> kai <2532> mh <3361> olon <3650> to <3588> eynov <1484> apolhtai <622> (5643)

11:51 touto <5124> de <1161> af <575> eautou <1438> ouk <3756> eipen <2036> (5627) alla <235> arciereuv <749> wn <1510> (5752) tou <3588> eniautou <1763> ekeinou <1565> eprofhteusen <4395> (5656) oti <3754> emellen <3195> (5707) ihsouv <2424> apoynhskein <599> (5721) uper <5228> tou <3588> eynouv <1484>

11:52 kai <2532> ouc <3756> uper <5228> tou <3588> eynouv <1484> monon <3440> all <235> ina <2443> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> tou <3588> yeou <2316> ta <3588> dieskorpismena <1287> (5772) sunagagh <4863> (5632) eiv <1519> en <1520>

11:53 ap <575> ekeinhv <1565> oun <3767> thv <3588> hmerav <2250> ebouleusanto <1011> (5662) ina <2443> apokteinwsin <615> (5725) auton <846>

11:54 o <3588> oun <3767> ihsouv <2424> ouketi <3765> parrhsia <3954> periepatei <4043> (5707) en <1722> toiv <3588> ioudaioiv <2453> alla <235> aphlyen <565> (5627) ekeiyen <1564> eiv <1519> thn <3588> cwran <5561> egguv <1451> thv <3588> erhmou <2048> eiv <1519> efraim <2187> legomenhn <3004> (5746) polin <4172> kakei <2546> emeinen <3306> (5656) meta <3326> twn <3588> mayhtwn <3101>

11:55 hn <1510> (5713) de <1161> egguv <1451> to <3588> pasca <3957> twn <3588> ioudaiwn <2453> kai <2532> anebhsan <305> (5627) polloi <4183> eiv <1519> ierosoluma <2414> ek <1537> thv <3588> cwrav <5561> pro <4253> tou <3588> pasca <3957> ina <2443> agniswsin <48> (5661) eautouv <1438>

11:56 ezhtoun <2212> (5707) oun <3767> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> elegon <3004> (5707) met <3326> allhlwn <240> en <1722> tw <3588> ierw <2411> esthkotev <2476> (5761) ti <5101> dokei <1380> (5719) umin <5213> oti <3754> ou <3756> mh <3361> elyh <2064> (5632) eiv <1519> thn <3588> eorthn <1859>

11:57 dedwkeisan <1325> (5715) de <1161> oi <3588> arciereiv <749> kai <2532> oi <3588> farisaioi <5330> entolav <1785> ina <2443> ean <1437> tiv <5100> gnw <1097> (5632) pou <4226> estin <1510> (5748) mhnush <3377> (5661) opwv <3704> piaswsin <4084> (5661) auton <846>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA