TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 7:36-50

7:36 hrwta <2065> (5707) de <1161> tiv <5100> auton <846> twn <3588> farisaiwn <5330> ina <2443> fagh <5315> (5632) met <3326> autou <846> kai <2532> eiselywn <1525> (5631) eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> farisaiou <5330> katekliyh <2625> (5681)

7:37 kai <2532> idou <2400> (5628) gunh <1135> htiv <3748> hn <1510> (5713) en <1722> th <3588> polei <4172> amartwlov <268> kai <2532> epignousa <1921> (5631) oti <3754> katakeitai <2621> (5736) en <1722> th <3588> oikia <3614> tou <3588> farisaiou <5330> komisasa <2865> (5660) alabastron <211> murou <3464>

7:38 kai <2532> stasa <2476> (5631) opisw <3694> para <3844> touv <3588> podav <4228> autou <846> klaiousa <2799> (5723) toiv <3588> dakrusin <1144> hrxato <756> (5662) brecein <1026> (5721) touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> taiv <3588> yrixin <2359> thv <3588> kefalhv <2776> authv <846> exemassen <1591> (5707) kai <2532> katefilei <2705> (5707) touv <3588> podav <4228> autou <846> kai <2532> hleifen <218> (5707) tw <3588> murw <3464>

7:39 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> farisaiov <5330> o <3588> kalesav <2564> (5660) auton <846> eipen <2036> (5627) en <1722> eautw <1438> legwn <3004> (5723) outov <3778> ei <1487> hn <1510> (5713) [o] <3588> profhthv <4396> eginwsken <1097> (5707) an <302> tiv <5101> kai <2532> potaph <4217> h <3588> gunh <1135> htiv <3748> aptetai <680> (5731) autou <846> oti <3754> amartwlov <268> estin <1510> (5748)

7:40 kai <2532> apokriyeiv <611> (5679) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> simwn <4613> ecw <2192> (5719) soi <4671> ti <5100> eipein <2036> (5629) o <3588> de <1161> didaskale <1320> eipe <2036> (5628) fhsin <5346> (5748)

7:41 duo <1417> creofeiletai <5533> hsan <1510> (5713) danisth <1157> tini <5100> o <3588> eiv <1520> wfeilen <3784> (5707) dhnaria <1220> pentakosia <4001> o <3588> de <1161> eterov <2087> penthkonta <4004>

7:42 mh <3361> econtwn <2192> (5723) autwn <846> apodounai <591> (5629) amfoteroiv <297> ecarisato <5483> (5662) tiv <5101> oun <3767> autwn <846> pleion <4119> agaphsei <25> (5692) auton <846>

7:43 apokriyeiv <611> (5679) simwn <4613> eipen <2036> (5627) upolambanw <5274> (5719) oti <3754> w <3739> to <3588> pleion <4119> ecarisato <5483> (5662) o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) autw <846> orywv <3723> ekrinav <2919> (5656)

7:44 kai <2532> strafeiv <4762> (5651) prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> tw <3588> simwni <4613> efh <5346> (5713) blepeiv <991> (5719) tauthn <3778> thn <3588> gunaika <1135> eishlyon <1525> (5627) sou <4675> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> udwr <5204> moi <3427> epi <1909> podav <4228> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) auth <846> de <1161> toiv <3588> dakrusin <1144> ebrexen <1026> (5656) mou <3450> touv <3588> podav <4228> kai <2532> taiv <3588> yrixin <2359> authv <846> exemaxen <1591> (5656)

7:45 filhma <5370> moi <3427> ouk <3756> edwkav <1325> (5656) auth <846> de <1161> af <575> hv <3739> eishlyon <1525> (5627) ou <3756> dielipen <1257> (5627) katafilousa <2705> (5723) mou <3450> touv <3588> podav <4228>

7:46 elaiw <1637> thn <3588> kefalhn <2776> mou <3450> ouk <3756> hleiqav <218> (5656) auth <846> de <1161> murw <3464> hleiqen <218> (5656) touv <3588> podav <4228> mou <3450>

7:47 ou <3739> carin <5484> legw <3004> (5719) soi <4671> afewntai <863> (5769) ai <3588> amartiai <266> authv <846> ai <3588> pollai <4183> oti <3754> hgaphsen <25> (5656) polu <4183> w <3739> de <1161> oligon <3641> afietai <863> (5743) oligon <3641> agapa <25> (5719)

7:48 eipen <2036> (5627) de <1161> auth <846> afewntai <863> (5769) sou <4675> ai <3588> amartiai <266>

7:49 kai <2532> hrxanto <756> (5662) oi <3588> sunanakeimenoi <4873> (5740) legein <3004> (5721) en <1722> eautoiv <1438> tiv <5101> outov <3778> estin <1510> (5748) ov <3739> kai <2532> amartiav <266> afihsin <863> (5719)

7:50 eipen <2036> (5627) de <1161> prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> h <3588> pistiv <4102> sou <4675> seswken <4982> (5758) se <4571> poreuou <4198> (5737) eiv <1519> eirhnhn <1515>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA