TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 12:5-15

12:5 kai <2532> eklelhsye <1585> (5769) thv <3588> paraklhsewv <3874> htiv <3748> umin <5213> wv <5613> uioiv <5207> dialegetai <1256> (5736) uie <5207> mou <3450> mh <3361> oligwrei <3643> (5720) paideiav <3809> kuriou <2962> mhde <3366> ekluou <1590> (5744) up <5259> autou <846> elegcomenov <1651> (5746)

12:6 on <3739> gar <1063> agapa <25> (5719) kuriov <2962> paideuei <3811> (5719) mastigoi <3146> (5719) de <1161> panta <3956> uion <5207> on <3739> paradecetai <3858> (5736)

12:7 eiv <1519> paideian <3809> upomenete <5278> (5719) wv <5613> uioiv <5207> umin <5213> prosferetai <4374> (5743) o <3588> yeov <2316> tiv <5101> gar <1063> uiov <5207> on <3739> ou <3756> paideuei <3811> (5719) pathr <3962>

12:8 ei <1487> de <1161> cwriv <5565> este <1510> (5748) paideiav <3809> hv <3739> metocoi <3353> gegonasin <1096> (5754) pantev <3956> ara <686> noyoi <3541> kai <2532> ouc <3756> uioi <5207> este <1510> (5748)

12:9 eita <1534> touv <3588> men <3303> thv <3588> sarkov <4561> hmwn <2257> paterav <3962> eicomen <2192> (5707) paideutav <3810> kai <2532> enetrepomeya <1788> (5710) ou <3756> polu <4183> mallon <3123> upotaghsomeya <5293> (5691) tw <3588> patri <3962> twn <3588> pneumatwn <4151> kai <2532> zhsomen <2198> (5692)

12:10 oi <3588> men <3303> gar <1063> prov <4314> oligav <3641> hmerav <2250> kata <2596> to <3588> dokoun <1380> (5723) autoiv <846> epaideuon <3811> (5707) o <3588> de <1161> epi <1909> to <3588> sumferon <4851> (5723) eiv <1519> to <3588> metalabein <3335> (5629) thv <3588> agiothtov <41> autou <846>

12:11 pasa <3956> men <3303> paideia <3809> prov <4314> men <3303> to <3588> paron <3918> (5752) ou <3756> dokei <1380> (5719) carav <5479> einai <1510> (5750) alla <235> luphv <3077> usteron <5305> de <1161> karpon <2590> eirhnikon <1516> toiv <3588> di <1223> authv <846> gegumnasmenoiv <1128> (5772) apodidwsin <591> (5719) dikaiosunhv <1343>

12:12 dio <1352> tav <3588> pareimenav <3935> (5772) ceirav <5495> kai <2532> ta <3588> paralelumena <3886> (5772) gonata <1119> anorywsate <461> (5657)

12:13 kai <2532> trociav <5163> oryav <3717> poieite <4160> (5720) toiv <3588> posin <4228> umwn <5216> ina <2443> mh <3361> to <3588> cwlon <5560> ektraph <1624> (5652) iayh <2390> (5686) de <1161> mallon <3123>

12:14 eirhnhn <1515> diwkete <1377> (5720) meta <3326> pantwn <3956> kai <2532> ton <3588> agiasmon <38> ou <3739> cwriv <5565> oudeiv <3762> oqetai <3700> (5695) ton <3588> kurion <2962>

12:15 episkopountev <1983> (5723) mh <3361> tiv <5100> usterwn <5302> (5723) apo <575> thv <3588> caritov <5485> tou <3588> yeou <2316> mh <3361> tiv <5100> riza <4491> pikriav <4088> anw <507> fuousa <5453> (5723) enoclh <1776> (5725) kai <2532> di <1223> authv <846> mianywsin <3392> (5686) oi <3588> polloi <4183>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA