TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 1:22-29

1:22 <05973> Mme <03068> hwhyw <01008> la <0> tyb <01992> Mh <01571> Mg <03130> Powy <01004> tyb <05927> wleyw(1:22)

1:22 kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> uioi <5207> iwshf <2501> kai <2532> ge <1065> autoi <846> eiv <1519> baiyhl kai <2532> ioudav <2455> met <3326> autwn <846>

1:23 <03870> zwl <06440> Mynpl <05892> ryeh <08034> Msw <01008> la <0> tybb <03130> Powy <01004> tyb <08446> wrytyw(1:23)

1:23 kai <2532> parenebalon oikov <3624> israhl <2474> kata <2596> baiyhl to <3588> de <1161> onoma <3686> thv <3588> polewv <4172> hn <1510> emprosyen <1715> louza

1:24 <02617> dox <05973> Kme <06213> wnyvew <05892> ryeh <03996> awbm <0853> ta <04994> an <07200> wnarh <0> wl <0559> wrmayw <05892> ryeh <04480> Nm <03318> auwy <0376> sya <08104> Myrmsh <07200> waryw(1:24)

1:24 kai <2532> eidon <3708> oi <3588> fulassontev <5442> andra <435> ekporeuomenon <1607> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> elaban <2983> auton <846> kai <2532> eipon autw <846> deixon <1166> hmin <1473> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> poihsomen <4160> meta <3326> sou <4771> eleov <1656>

1:25 <07971> wxls <04940> wtxpsm <03605> lk <0853> taw <0376> syah <0853> taw <02719> brx <06310> ypl <05892> ryeh <0853> ta <05221> wkyw <05892> ryeh <03996> awbm <0853> ta <07200> Maryw(1:25)

1:25 kai <2532> edeixen <1166> autoiv <846> thn <3588> eisodon <1529> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> epataxan <3960> thn <3588> polin <4172> en <1722> stomati <4750> romfaiav ton <3588> de <1161> andra <435> kai <2532> thn <3588> suggeneian <4772> autou <846> exapesteilan <1821>

1:26 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <08034> hms <01931> awh <03870> zwl <08034> hms <07121> arqyw <05892> rye <01129> Nbyw <02850> Mytxh <0776> Ura <0376> syah <01980> Klyw(1:26)

1:26 kai <2532> aphlyen <565> o <3588> anhr <435> eiv <1519> ghn <1065> cettiim kai <2532> wkodomhsen <3618> ekei <1563> polin <4172> kai <2532> ekalesen <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> louza touto <3778> onoma <3686> authv <846> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

1:27 <02063> tazh <0776> Urab <03427> tbsl <03669> ynenkh <02974> lawyw <01323> hytwnb <0853> taw <04023> wdgm <03427> ybswy <0853> taw <01323> hytnb <0853> taw <02991> Melby <03427> ybswy <0853> taw <01323> hytwnb <0853> taw <01756> rwd <03427> *ybsy {bsy} <0853> taw <01323> hytnb <0853> taw <08590> Knet <0853> taw <01323> hytwnb <0853> taw <01052> Nas <0> tyb <0853> ta <04519> hsnm <03423> syrwh <03808> alw(1:27)

1:27 kai <2532> ouk <3364> eklhronomhsen <2816> manasshv <3128> thn <3588> baiysan h <3739> estin <1510> skuywn poliv <4172> oude <3761> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> ta <3588> perisporia authv <846> oude <3761> thn <3588> ekyanaad kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> touv <3588> katoikountav dwr kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> touv <3588> katoikountav balaam <903> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> touv <3588> katoikountav magedwn kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> oude <3761> touv <3588> katoikountav ieblaam oude <3761> tav <3588> yugaterav <2364> authv <846> kai <2532> hrxato <757> o <3588> cananaiov katoikein en <1722> th <3588> gh <1065> tauth <3778>

1:28 o <03423> wsyrwh <03808> al <03423> syrwhw <04522> oml <03669> ynenkh <0853> ta <07760> Mvyw <03478> larvy <02388> qzx <03588> yk <01961> yhyw(1:28)

1:28 kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> eniscusen <1765> israhl <2474> kai <2532> eyeto <5087> ton <3588> cananaion eiv <1519> foron <5411> kai <2532> exairwn <1808> ouk <3364> exhren <1808> auton <846>

1:29 P <01507> rzgb <07130> wbrqb <03669> ynenkh <03427> bsyw <01507> rzgb <03427> bswyh <03669> ynenkh <0853> ta <03423> syrwh <03808> al <0669> Myrpaw(1:29)

1:29 kai <2532> efraim <2187> ouk <3364> exhren <1808> ton <3588> cananaion ton <3588> katoikounta en <1722> gazer kai <2532> katwkei o <3588> cananaiov en <1722> mesw <3319> autou <846> en <1722> gazer kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> foron <5411>TIP #01: Selamat Datang di Antarmuka dan Sistem Belajar Alkitab SABDA™!! [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA