TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 7:1-9

7:1 <0853> Mta <06942> sdqyw <04886> Mxsmyw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <04196> xbzmh <0853> taw <03627> wylk <03605> lk <0853> taw <0853> wta <06942> sdqyw <0853> wta <04886> xsmyw <04908> Nksmh <0853> ta <06965> Myqhl <04872> hsm <03615> twlk <03117> Mwyb <01961> yhyw(7:1)

7:1 kai <2532> egeneto <1096> h <3739> hmera <2250> sunetelesen <4931> mwushv wste <5620> anasthsai <450> thn <3588> skhnhn <4633> kai <2532> ecrisen <5548> authn <846> kai <2532> hgiasen <37> authn <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> authv <846> kai <2532> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> ecrisen <5548> auta <846> kai <2532> hgiasen <37> auta <846>

7:2 <06485> Mydqph <05921> le <05975> Mydmeh <01992> Mh <04294> tjmh <05387> yayvn <01992> Mh <01> Mtba <01004> tyb <07218> ysar <03478> larvy <05387> yayvn <07126> wbyrqyw(7:2)

7:2 kai <2532> proshnegkan <4374> oi <3588> arcontev <758> israhl <2474> dwdeka <1427> arcontev <758> oikwn <3624> patriwn <3965> autwn <846> outoi <3778> arcontev <758> fulwn <5443> outoi <3778> oi <3588> paresthkotev <3936> epi <1909> thv <3588> episkophv <1984>

7:3 <04908> Nksmh <06440> ynpl <0853> Mtwa <07126> wbyrqyw <0259> dxal <07794> rwsw <05387> Myavnh <08147> yns <05921> le <05699> hlge <01241> rqb <06240> rve <08147> ynsw <06632> bu <05699> tlge <08337> ss <03068> hwhy <06440> ynpl <07133> Mnbrq <0853> ta <0935> waybyw(7:3)

7:3 kai <2532> hnegkan <5342> ta <3588> dwra <1435> autwn <846> enanti <1725> kuriou <2962> ex <1803> amaxav lamphnikav kai <2532> dwdeka <1427> boav <1016> amaxan para <3844> duo <1417> arcontwn <758> kai <2532> moscon <3448> para <3844> ekastou <1538> kai <2532> proshgagon <4317> enantion <1726> thv <3588> skhnhv <4633>

7:4 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:4)

7:4 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

7:5 <05656> wtdbe <06310> ypk <0376> sya <03881> Mywlh <0413> la <0853> Mtwa <05414> httnw <04150> dewm <0168> lha <05656> tdbe <0853> ta <05647> dbel <01961> wyhw <0853> Mtam <03947> xq(7:5)

7:5 labe <2983> par <3844> autwn <846> kai <2532> esontai <1510> prov <4314> ta <3588> erga <2041> ta <3588> leitourgika <3010> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> dwseiv <1325> auta <846> toiv <3588> leuitaiv <3019> ekastw <1538> kata <2596> thn <3588> autou <846> leitourgian <3009>

7:6 <03881> Mywlh <0413> la <0853> Mtwa <05414> Ntyw <01241> rqbh <0853> taw <05699> tlgeh <0853> ta <04872> hsm <03947> xqyw(7:6)

7:6 kai <2532> labwn <2983> mwushv tav <3588> amaxav kai <2532> touv <3588> boav <1016> edwken <1325> auta <846> toiv <3588> leuitaiv <3019>

7:7 <05656> Mtdbe <06310> ypk <01648> Nwsrg <01121> ynbl <05414> Ntn <01241> rqbh <0702> tebra <0853> taw <05699> tlgeh <08147> yts <0853> ta(7:7)

7:7 tav <3588> duo <1417> amaxav kai <2532> touv <3588> tessarav <5064> boav <1016> edwken <1325> toiv <3588> uioiv <5207> gedswn kata <2596> tav <3588> leitourgiav <3009> autwn <846>

7:8 <03548> Nhkh <0175> Nrha <01121> Nb <0385> rmtya <03027> dyb <05656> Mtdbe <06310> ypk <04847> yrrm <01121> ynbl <05414> Ntn <01241> rqbh <08083> tnms <0853> taw <05699> tlgeh <0702> ebra <0853> taw(7:8)

7:8 kai <2532> tav <3588> tessarav <5064> amaxav kai <2532> touv <3588> oktw <3638> boav <1016> edwken <1325> toiv <3588> uioiv <5207> merari kata <2596> tav <3588> leitourgiav <3009> autwn <846> dia <1223> iyamar uiou <5207> aarwn <2> tou <3588> ierewv <2409>

7:9 <05375> wavy <03802> Ptkb <05921> Mhle <06944> sdqh <05656> tdbe <03588> yk <05414> Ntn <03808> al <06955> thq <01121> ynblw(7:9)

7:9 kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> kaay ouk <3364> edwken <1325> oti <3754> ta <3588> leitourghmata tou <3588> agiou <40> ecousin <2192> ep <1909> wmwn <3676> arousin <142>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.13 detik
dipersembahkan oleh YLSA