TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yoel 2:28-32

2:28 <07200> wary <02384> twnyzx <0970> Mkyrwxb <02472> Nwmlxy <02492> twmlx <02205> Mkynqz <01323> Mkytwnbw <01121> Mkynb <05012> wabnw <01320> rvb <03605> lk <05921> le <07307> yxwr <0853> ta <08210> Kwpsa <03651> Nk <0310> yrxa <01961> hyhw<3:1> (2:28)

2:28 (3:1) kai <2532> estai <1510> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> ekcew <1632> apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <1473> epi <1909> pasan <3956> sarka <4561> kai <2532> profhteusousin <4395> oi <3588> uioi <5207> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> presbuteroi <4245> umwn <4771> enupnia <1798> enupniasyhsontai kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> umwn <4771> oraseiv <3706> oqontai <3708>

2:29 <07307> yxwr <0853> ta <08210> Kwpsa <01992> hmhh <03117> Mymyb <08198> twxpsh <05921> lew <05650> Mydbeh <05921> le <01571> Mgw<2:2> (2:29)

2:29 (3:2) kai <2532> epi <1909> touv <3588> doulouv <1401> kai <2532> epi <1909> tav <3588> doulav <1399> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> ekcew <1632> apo <575> tou <3588> pneumatov <4151> mou <1473>

2:30 <06227> Nse <08490> twrmytw <0784> saw <01818> Md <0776> Urabw <08064> Mymsb <04159> Mytpwm <05414> yttnw<2:3> (2:30)

2:30 (3:3) kai <2532> dwsw <1325> terata <5059> en <1722> tw <3588> ouranw <3772> kai <2532> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> aima <129> kai <2532> pur <4442> kai <2532> atmida <822> kapnou <2586>

2:31 <03372> arwnhw <01419> lwdgh <03068> hwhy <03117> Mwy <0935> awb <06440> ynpl <01818> Mdl <03394> xryhw <02822> Ksxl <02015> Kphy <08121> smsh<2:4> (2:31)

2:31 (3:4) o <3588> hliov <2246> metastrafhsetai <3344> eiv <1519> skotov <4655> kai <2532> h <3588> selhnh <4582> eiv <1519> aima <129> prin <4250> elyein <2064> hmeran <2250> kuriou <2962> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> epifanh <2016>

2:32 <07121> arq <03068> hwhy <0834> rsa <08300> Mydyrvbw <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsak <06413> hjylp <01961> hyht <03389> Mlswrybw <06726> Nwyu <02022> rhb <03588> yk <04422> jlmy <03068> hwhy <08034> Msb <07121> arqy <0834> rsa <03605> lk <01961> hyhw<2:5> (2:32)

2:32 (3:5) kai <2532> estai <1510> pav <3956> ov <3739> an <302> epikaleshtai to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> swyhsetai <4982> oti <3754> en <1722> tw <3588> orei <3735> siwn <4622> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> estai <1510> anaswzomenov kayoti <2530> eipen kuriov <2962> kai <2532> euaggelizomenoi <2097> ouv <3739> kuriov <2962> proskeklhtaiTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA