TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 6:4-10

6:4 sunetafhmen <4916> (5648) oun <3767> autw <846> dia <1223> tou <3588> baptismatov <908> eiv <1519> ton <3588> yanaton <2288> ina <2443> wsper <5618> hgeryh <1453> (5681) cristov <5547> ek <1537> nekrwn <3498> dia <1223> thv <3588> doxhv <1391> tou <3588> patrov <3962> outwv <3779> kai <2532> hmeiv <2249> en <1722> kainothti <2538> zwhv <2222> peripathswmen <4043> (5661)

6:5 ei <1487> gar <1063> sumfutoi <4854> gegonamen <1096> (5754) tw <3588> omoiwmati <3667> tou <3588> yanatou <2288> autou <846> alla <235> kai <2532> thv <3588> anastasewv <386> esomeya <1510> (5704)

6:6 touto <5124> ginwskontev <1097> (5723) oti <3754> o <3588> palaiov <3820> hmwn <2257> anyrwpov <444> sunestaurwyh <4957> (5681) ina <2443> katarghyh <2673> (5686) to <3588> swma <4983> thv <3588> amartiav <266> tou <3588> mhketi <3371> douleuein <1398> (5721) hmav <2248> th <3588> amartia <266>

6:7 o <3588> gar <1063> apoyanwn <599> (5631) dedikaiwtai <1344> (5769) apo <575> thv <3588> amartiav <266>

6:8 ei <1487> de <1161> apeyanomen <599> (5627) sun <4862> cristw <5547> pisteuomen <4100> (5719) oti <3754> kai <2532> suzhsomen <4800> (5692) autw <846>

6:9 eidotev <1492> (5761) oti <3754> cristov <5547> egeryeiv <1453> (5685) ek <1537> nekrwn <3498> ouketi <3765> apoynhskei <599> (5719) yanatov <2288> autou <846> ouketi <3765> kurieuei <2961> (5719)

6:10 o <3739> gar <1063> apeyanen <599> (5627) th <3588> amartia <266> apeyanen <599> (5627) efapax <2178> o <3739> de <1161> zh <2198> (5719) zh <2198> (5719) tw <3588> yew <2316>

Roma 11:23-27

11:23 kakeinoi <2548> de <1161> ean <1437> mh <3361> epimenwsin <1961> (5725) th <3588> apistia <570> egkentrisyhsontai <1461> (5701) dunatov <1415> gar <1063> estin <1510> (5748) o <3588> yeov <2316> palin <3825> egkentrisai <1461> (5658) autouv <846>

11:24 ei <1487> gar <1063> su <4771> ek <1537> thv <3588> kata <2596> fusin <5449> exekophv <1581> (5648) agrielaiou <65> kai <2532> para <3844> fusin <5449> enekentrisyhv <1461> (5681) eiv <1519> kallielaion <2565> posw <4214> mallon <3123> outoi <3778> oi <3588> kata <2596> fusin <5449> egkentrisyhsontai <1461> (5701) th <3588> idia <2398> elaia <1636>

11:25 ou <3756> gar <1063> yelw <2309> (5719) umav <5209> agnoein <50> (5721) adelfoi <80> to <3588> musthrion <3466> touto <5124> ina <2443> mh <3361> hte <1510> (5753) en <1722> eautoiv <1438> fronimoi <5429> oti <3754> pwrwsiv <4457> apo <575> merouv <3313> tw <3588> israhl <2474> gegonen <1096> (5754) acriv <891> ou <3739> to <3588> plhrwma <4138> twn <3588> eynwn <1484> eiselyh <1525> (5632)

11:26 kai <2532> outwv <3779> pav <3956> israhl <2474> swyhsetai <4982> (5701) kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) hxei <2240> (5692) ek <1537> siwn <4622> o <3588> ruomenov <4506> (5740) apostreqei <654> (5692) asebeiav <763> apo <575> iakwb <2384>

11:27 kai <2532> auth <3778> autoiv <846> h <3588> par <3844> emou <1700> diayhkh <1242> otan <3752> afelwmai <851> (5643) tav <3588> amartiav <266> autwn <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA