TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 4:24-33

4:24 oi <3588> de <1161> akousantev <191> (5660) omoyumadon <3661> hran <142> (5656) fwnhn <5456> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> eipan <3004> (5627) despota <1203> su <4771> o <3588> poihsav <4160> (5660) ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1093> kai <2532> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> autoiv <846>

4:25 o <3588> tou <3588> patrov <3962> hmwn <2257> dia <1223> pneumatov <4151> agiou <40> stomatov <4750> dauid <1138> paidov <3816> sou <4675> eipwn <3004> (5631) inati <2444> efruaxan <5433> (5656) eynh <1484> kai <2532> laoi <2992> emelethsan <3191> (5656) kena <2756>

4:26 paresthsan <3936> (5656) oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> sunhcyhsan <4863> (5681) epi <1909> to <3588> auto <846> kata <2596> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> kata <2596> tou <3588> cristou <5547> autou <846>

4:27 sunhcyhsan <4863> (5681) gar <1063> ep <1909> alhyeiav <225> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> epi <1909> ton <3588> agion <40> paida <3816> sou <4675> ihsoun <2424> on <3739> ecrisav <5548> (5656) hrwdhv <2264> te <5037> kai <2532> pontiov <4194> pilatov <4091> sun <4862> eynesin <1484> kai <2532> laoiv <2992> israhl <2474>

4:28 poihsai <4160> (5658) osa <3745> h <3588> ceir <5495> sou <4675> kai <2532> h <3588> boulh <1012> prowrisen <4309> (5656) genesyai <1096> (5635)

4:29 kai <2532> ta <3588> nun <3568> kurie <2962> epide <1896> (5628) epi <1909> tav <3588> apeilav <547> autwn <846> kai <2532> dov <1325> (5628) toiv <3588> douloiv <1401> sou <4675> meta <3326> parrhsiav <3954> pashv <3956> lalein <2980> (5721) ton <3588> logon <3056> sou <4675>

4:30 en <1722> tw <3588> thn <3588> ceira <5495> ekteinein <1614> (5721) se <4571> eiv <1519> iasin <2392> kai <2532> shmeia <4592> kai <2532> terata <5059> ginesyai <1096> (5738) dia <1223> tou <3588> onomatov <3686> tou <3588> agiou <40> paidov <3816> sou <4675> ihsou <2424>

4:31 kai <2532> dehyentwn <1189> (5679) autwn <846> esaleuyh <4531> (5681) o <3588> topov <5117> en <1722> w <3739> hsan <1510> (5713) sunhgmenoi <4863> (5772) kai <2532> eplhsyhsan <4130> (5681) apantev <537> tou <3588> agiou <40> pneumatov <4151> kai <2532> elaloun <2980> (5707) ton <3588> logon <3056> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> parrhsiav <3954>

4:32 tou <3588> de <1161> plhyouv <4128> twn <3588> pisteusantwn <4100> (5660) hn <1510> (5713) kardia <2588> kai <2532> quch <5590> mia <1520> kai <2532> oude <3761> eiv <1520> ti <5100> twn <3588> uparcontwn <5225> (5723) autw <846> elegen <3004> (5707) idion <2398> einai <1510> (5750) all <235> hn <1510> (5713) autoiv <846> panta <3956> koina <2839>

4:33 kai <2532> dunamei <1411> megalh <3173> apedidoun <591> (5707) to <3588> marturion <3142> oi <3588> apostoloi <652> tou <3588> kuriou <2962> ihsou <2424> thv <3588> anastasewv <386> cariv <5485> te <5037> megalh <3173> hn <1510> (5713) epi <1909> pantav <3956> autouv <846>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA