TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Habakuk 1:5-11

1:5 <05608> rpoy <03588> yk <0539> wnymat <03808> al <03117> Mkymyb <06466> lep <06467> lep <03588> yk <08539> whmt <08539> whmthw <05027> wjybhw <01471> Mywgb <07200> war(1:5)

1:5 idete <3708> oi <3588> katafronhtai kai <2532> epibleqate <1914> kai <2532> yaumasate <2296> yaumasia <2297> kai <2532> afanisyhte dioti <1360> ergon <2041> egw <1473> ergazomai <2038> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> umwn <4771> o <3739> ou <3364> mh <3165> pisteushte <4100> ean <1437> tiv <5100> ekdihghtai

1:6 <0> wl <03808> al <04908> twnksm <03423> tsrl <0776> Ura <04800> ybxrml <01980> Klwhh <04116> rhmnhw <04751> rmh <01471> ywgh <03778> Mydvkh <0853> ta <06965> Myqm <02005> ynnh <03588> yk(1:6)

1:6 dioti <1360> idou <2400> egw <1473> exegeirw <1825> ef <1909> umav <4771> touv <3588> caldaiouv <5466> touv <3588> machtav to <3588> eynov <1484> to <3588> pikron <4089> kai <2532> to <3588> tacinon <5031> to <3588> poreuomenon <4198> epi <1909> ta <3588> plath <4114> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> kataklhronomhsai skhnwmata <4638> ouk <3364> autou <846>

1:7 <03318> auy <07613> wtavw <04941> wjpsm <04480> wnmm <01931> awh <03372> arwnw <0366> Mya(1:7)

1:7 foberov <5398> kai <2532> epifanhv <2016> estin <1510> ex <1537> autou <846> to <3588> krima <2917> autou <846> estai <1510> kai <2532> to <3588> lhmma autou <846> ex <1537> autou <846> exeleusetai <1831>

1:8 <0398> lwkal <02363> sx <05404> rsnk <05774> wpey <0935> waby <07350> qwxrm <06571> wysrpw <06571> wysrp <06335> wspw <06153> bre <02061> ybazm <02300> wdxw <05483> wyowo <05246> Myrmnm <07043> wlqw(1:8)

1:8 kai <2532> exalountai <1814> uper <5228> pardaleiv <3917> oi <3588> ippoi <2462> autou <846> kai <2532> oxuteroi <3691> uper <5228> touv <3588> lukouv <3074> thv <3588> arabiav <688> kai <2532> exippasontai oi <3588> ippeiv <2460> autou <846> kai <2532> ormhsousin <3729> makroyen <3113> kai <2532> petasyhsontai <4072> wv <3739> aetov <105> proyumov <4289> eiv <1519> to <3588> fagein <2068>

1:9 <07628> ybs <02344> lwxk <0622> Poayw <06921> hmydq <06440> Mhynp <04041> tmgm <0935> awby <02555> omxl <03605> hlk(1:9)

1:9 sunteleia <4930> eiv <1519> asebeiv <765> hxei <1854> anyesthkotav proswpoiv <4383> autwn <846> ex <1537> enantiav <1727> kai <2532> sunaxei <4863> wv <3739> ammon <285> aicmalwsian <161>

1:10 <03920> hdklyw <06083> rpe <06651> rbuyw <07832> qxvy <04013> rubm <03605> lkl <01931> awh <0> wl <04890> qxvm <07336> Mynzrw <07046> olqty <04428> Myklmb <01931> awhw(1:10)

1:10 kai <2532> autov <846> en <1722> basileusin <935> entrufhsei <1792> kai <2532> turannoi <5181> paignia autou <846> kai <2532> autov <846> eiv <1519> pan <3956> ocurwma <3794> empaixetai <1702> kai <2532> balei <906> cwma kai <2532> krathsei <2902> autou <846>

1:11 <0430> whlal <03581> wxk <02098> wz <0816> Msaw <05674> rbeyw <07307> xwr <02498> Plx <0227> za(1:11)

1:11 tote <5119> metabalei <3328> to <3588> pneuma <4151> kai <2532> dieleusetai <1330> kai <2532> exilasetai auth <3778> h <3588> iscuv <2479> tw <3588> yew <2316> mou <1473>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA