TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Yohanes 1:4-13

1:4 ecarhn <5463> (5644) lian <3029> oti <3754> eurhka <2147> (5758) ek <1537> twn <3588> teknwn <5043> sou <4675> peripatountav <4043> (5723) en <1722> alhyeia <225> kaywv <2531> entolhn <1785> elabomen <2983> (5627) para <3844> tou <3588> patrov <3962>

1:5 kai <2532> nun <3568> erwtw <2065> (5719) se <4571> kuria <2959> ouc <3756> wv <5613> entolhn <1785> grafwn <1125> (5723) soi <4671> kainhn <2537> alla <235> hn <3739> eicomen <2192> (5707) ap <575> archv <746> ina <2443> agapwmen <25> (5725) allhlouv <240>

1:6 kai <2532> auth <3778> estin <1510> (5748) h <3588> agaph <26> ina <2443> peripatwmen <4043> (5725) kata <2596> tav <3588> entolav <1785> autou <846> auth <3778> h <3588> entolh <1785> estin <1510> (5748) kaywv <2531> hkousate <191> (5656) ap <575> archv <746> ina <2443> en <1722> auth <846> peripathte <4043> (5725)

1:7 oti <3754> polloi <4183> planoi <4108> exhlyon <1831> (5627) eiv <1519> ton <3588> kosmon <2889> oi <3588> mh <3361> omologountev <3670> (5723) ihsoun <2424> criston <5547> ercomenon <2064> (5740) en <1722> sarki <4561> outov <3778> estin <1510> (5748) o <3588> planov <4108> kai <2532> o <3588> anticristov <500>

1:8 blepete <991> (5720) eautouv <1438> ina <2443> mh <3361> apoleshte <622> (5661) a <3739> eirgasameya <2038> (5662) alla <235> misyon <3408> plhrh <4134> apolabhte <618> (5632)

1:9 pav <3956> o <3588> proagwn <4254> (5723) kai <2532> mh <3361> menwn <3306> (5723) en <1722> th <3588> didach <1322> tou <3588> cristou <5547> yeon <2316> ouk <3756> ecei <2192> (5719) o <3588> menwn <3306> (5723) en <1722> th <3588> didach <1322> outov <3778> kai <2532> ton <3588> patera <3962> kai <2532> ton <3588> uion <5207> ecei <2192> (5719)

1:10 ei <1487> tiv <5100> ercetai <2064> (5736) prov <4314> umav <5209> kai <2532> tauthn <3778> thn <3588> didachn <1322> ou <3756> ferei <5342> (5719) mh <3361> lambanete <2983> (5720) auton <846> eiv <1519> oikian <3614> kai <2532> cairein <5463> (5721) autw <846> mh <3361> legete <3004> (5720)

1:11 o <3588> legwn <3004> (5723) gar <1063> autw <846> cairein <5463> (5721) koinwnei <2841> (5719) toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846> toiv <3588> ponhroiv <4190>

1:12 polla <4183> ecwn <2192> (5723) umin <5213> grafein <1125> (5721) ouk <3756> eboulhyhn <1014> (5675) dia <1223> cartou <5489> kai <2532> melanov <3188> alla <235> elpizw <1679> (5719) genesyai <1096> (5635) prov <4314> umav <5209> kai <2532> stoma <4750> prov <4314> stoma <4750> lalhsai <2980> (5658) ina <2443> h <3588> cara <5479> umwn <5216> peplhrwmenh <4137> (5772) h <1510> (5753)

1:13 aspazetai <782> (5736) se <4571> ta <3588> tekna <5043> thv <3588> adelfhv <79> sou <4675> thv <3588> eklekthv <1588>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA