TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Audio Suku Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Wahyu 21

21:1 kai <2532> eidon <1492> (5627) ouranon <3772> kainon <2537> kai <2532> ghn <1093> kainhn <2537> o <3588> gar <1063> prwtov <4413> ouranov <3772> kai <2532> h <3588> prwth <4413> gh <1093> aphlyan <565> (5627) kai <2532> h <3588> yalassa <2281> ouk <3756> estin <1510> (5748) eti <2089>

21:2 kai <2532> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> kainhn <2537> eidon <3708> (5627) katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316> htoimasmenhn <2090> (5772) wv <5613> numfhn <3565> kekosmhmenhn <2885> (5772) tw <3588> andri <435> authv <846>

21:3 kai <2532> hkousa <191> (5656) fwnhv <5456> megalhv <3173> ek <1537> tou <3588> yronou <2362> legoushv <3004> (5723) idou <2400> (5628) h <3588> skhnh <4633> tou <3588> yeou <2316> meta <3326> twn <3588> anyrwpwn <444> kai <2532> skhnwsei <4637> (5692) met <3326> autwn <846> kai <2532> autoi <846> laoi <2992> autou <846> esontai <1510> (5704) kai <2532> autov <846> o <3588> yeov <2316> met <3326> autwn <846> estai <1510> (5704)

21:4 kai <2532> exaleiqei <1813> (5692) pan <3956> dakruon <1144> ek <1537> twn <3588> ofyalmwn <3788> autwn <846> kai <2532> o <3588> yanatov <2288> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> oute <3777> penyov <3997> oute <3777> kraugh <2906> oute <3777> ponov <4192> ouk <3756> estai <1510> (5704) eti <2089> ta <3588> prwta <4413> aphlyan <565> (5627)

21:5 kai <2532> eipen <2036> (5627) o <3588> kayhmenov <2521> (5740) epi <1909> tw <3588> yronw <2362> idou <2400> (5628) kaina <2537> poiw <4160> (5719) panta <3956> kai <2532> legei <3004> (5719) graqon <1125> (5657) oti <3754> outoi <3778> oi <3588> logoi <3056> pistoi <4103> kai <2532> alhyinoi <228> eisin <1510> (5748)

21:6 kai <2532> eipen <2036> (5627) moi <3427> gegonan <1096> (5754) egw <1473> to <3588> alfa <1> kai <2532> to <3588> w <5598> h <3588> arch <746> kai <2532> to <3588> telov <5056> egw <1473> tw <3588> diqwnti <1372> (5723) dwsw <1325> (5692) ek <1537> thv <3588> phghv <4077> tou <3588> udatov <5204> thv <3588> zwhv <2222> dwrean <1432>

21:7 o <3588> nikwn <3528> (5723) klhronomhsei <2816> (5692) tauta <3778> kai <2532> esomai <1510> (5704) autw <846> yeov <2316> kai <2532> autov <846> estai <1510> (5704) moi <3427> uiov <5207>

21:8 toiv <3588> de <1161> deiloiv <1169> kai <2532> apistoiv <571> kai <2532> ebdelugmenoiv <948> (5772) kai <2532> foneusin <5406> kai <2532> pornoiv <4205> kai <2532> farmakoiv <5333> kai <2532> eidwlolatraiv <1496> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> qeudesin <5571> to <3588> merov <3313> autwn <846> en <1722> th <3588> limnh <3041> th <3588> kaiomenh <2545> (5746) puri <4442> kai <2532> yeiw <2303> o <3739> estin <1510> (5748) o <3588> yanatov <2288> o <3588> deuterov <1208>

21:9 kai <2532> hlyen <2064> (5627) eiv <1520> ek <1537> twn <3588> epta <2033> aggelwn <32> twn <3588> econtwn <2192> (5723) tav <3588> epta <2033> fialav <5357> twn <3588> gemontwn <1073> (5723) twn <3588> epta <2033> plhgwn <4127> twn <3588> escatwn <2078> kai <2532> elalhsen <2980> (5656) met <3326> emou <1700> legwn <3004> (5723) deuro <1204> (5773) deixw <1166> (5692) soi <4671> thn <3588> numfhn <3565> thn <3588> gunaika <1135> tou <3588> arniou <721>

21:10 kai <2532> aphnegken <667> (5656) me <3165> en <1722> pneumati <4151> epi <1909> orov <3735> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> kai <2532> edeixen <1166> (5656) moi <3427> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> ierousalhm <2419> katabainousan <2597> (5723) ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> apo <575> tou <3588> yeou <2316>

21:11 ecousan <2192> (5723) thn <3588> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316> o <3588> fwsthr <5458> authv <846> omoiov <3664> liyw <3037> timiwtatw <5093> wv <5613> liyw <3037> iaspidi <2393> krustallizonti <2929> (5723)

21:12 ecousa <2192> (5723) teicov <5038> mega <3173> kai <2532> uqhlon <5308> ecousa <2192> (5723) pulwnav <4440> dwdeka <1427> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> pulwsin <4440> aggelouv <32> dwdeka <1427> kai <2532> onomata <3686> epigegrammena <1924> (5772) a <3739> estin <1510> (5748) twn <3588> dwdeka <1427> fulwn <5443> uiwn <5207> israhl <2474>

21:13 apo <575> anatolhv <395> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> borra <1005> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> notou <3558> pulwnev <4440> treiv <5140> kai <2532> apo <575> dusmwn <1424> pulwnev <4440> treiv <5140>

21:14 kai <2532> to <3588> teicov <5038> thv <3588> polewv <4172> ecwn <2192> (5723) yemeliouv <2310> dwdeka <1427> kai <2532> ep <1909> autwn <846> dwdeka <1427> onomata <3686> twn <3588> dwdeka <1427> apostolwn <652> tou <3588> arniou <721>

21:15 kai <2532> o <3588> lalwn <2980> (5723) met <3326> emou <1700> eicen <2192> (5707) metron <3358> kalamon <2563> crusoun <5552> ina <2443> metrhsh <3354> (5661) thn <3588> polin <4172> kai <2532> touv <3588> pulwnav <4440> authv <846> kai <2532> to <3588> teicov <5038> authv <846>

21:16 kai <2532> h <3588> poliv <4172> tetragwnov <5068> keitai <2749> (5736) kai <2532> to <3588> mhkov <3372> authv <846> oson <3754> to <3588> platov <4114> kai <2532> emetrhsen <3354> (5656) thn <3588> polin <4172> tw <3588> kalamw <2563> epi <1909> stadiwn <4712> dwdeka <1427> ciliadwn <5505> to <3588> mhkov <3372> kai <2532> to <3588> platov <4114> kai <2532> to <3588> uqov <5311> authv <846> isa <2470> estin <1510> (5748)

21:17 kai <2532> emetrhsen <3354> (5656) to <3588> teicov <5038> authv <846> ekaton <1540> tesserakonta <5062> tessarwn <5064> phcwn <4083> metron <3358> anyrwpou <444> o <3739> estin <1510> (5748) aggelou <32>

21:18 kai <2532> h <3588> endwmhsiv <1739> tou <3588> teicouv <5038> authv <846> iaspiv <2393> kai <2532> h <3588> poliv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> omoion <3664> ualw <5194> kayarw <2513>

21:19 oi <3588> yemelioi <2310> tou <3588> teicouv <5038> thv <3588> polewv <4172> panti <3956> liyw <3037> timiw <5093> kekosmhmenoi <2885> (5772) o <3588> yemeliov <2310> o <3588> prwtov <4413> iaspiv <2393> o <3588> deuterov <1208> sapfirov <4552> o <3588> tritov <5154> calkhdwn <5472> o <3588> tetartov <5067> smaragdov <4665>

21:20 o <3588> pemptov <3991> sardonux <4557> o <3588> ektov <1623> sardion <4556> o <3588> ebdomov <1442> crusoliyov <5555> o <3588> ogdoov <3590> bhrullov <969> o <3588> enatov <1766> topazion <5116> o <3588> dekatov <1182> crusoprasov <5556> o <3588> endekatov <1734> uakinyov <5192> o <3588> dwdekatov <1428> ameyustov <271>

21:21 kai <2532> oi <3588> dwdeka <1427> pulwnev <4440> dwdeka <1427> margaritai <3135> ana <303> eiv <1520> ekastov <1538> twn <3588> pulwnwn <4440> hn <1510> (5713) ex <1537> enov <1520> margaritou <3135> kai <2532> h <3588> plateia <4113> thv <3588> polewv <4172> crusion <5553> kayaron <2513> wv <5613> ualov <5194> diaughv <1307>

21:22 kai <2532> naon <3485> ouk <3756> eidon <1492> (5627) en <1722> auth <846> o <3588> gar <1063> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> naov <3485> authv <846> estin <1510> (5748) kai <2532> to <3588> arnion <721>

21:23 kai <2532> h <3588> poliv <4172> ou <3756> creian <5532> ecei <2192> (5719) tou <3588> hliou <2246> oude <3761> thv <3588> selhnhv <4582> ina <2443> fainwsin <5316> (5725) auth <846> h <3588> gar <1063> doxa <1391> tou <3588> yeou <2316> efwtisen <5461> (5656) authn <846> kai <2532> o <3588> lucnov <3088> authv <846> to <3588> arnion <721>

21:24 kai <2532> peripathsousin <4043> (5692) ta <3588> eynh <1484> dia <1223> tou <3588> fwtov <5457> authv <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1093> ferousin <5342> (5719) thn <3588> doxan <1391> autwn <846> eiv <1519> authn <846>

21:25 kai <2532> oi <3588> pulwnev <4440> authv <846> ou <3756> mh <3361> kleisywsin <2808> (5686) hmerav <2250> nux <3571> gar <1063> ouk <3756> estai <1510> (5704) ekei <1563>

21:26 kai <2532> oisousin <5342> (5692) thn <3588> doxan <1391> kai <2532> thn <3588> timhn <5092> twn <3588> eynwn <1484> eiv <1519> authn <846>

21:27 kai <2532> ou <3756> mh <3361> eiselyh <1525> (5632) eiv <1519> authn <846> pan <3956> koinon <2839> kai <2532> [o] <3588> poiwn <4160> (5723) bdelugma <946> kai <2532> qeudov <5579> ei <1487> mh <3361> oi <3588> gegrammenoi <1125> (5772) en <1722> tw <3588> bibliw <975> thv <3588> zwhv <2222> tou <3588> arniou <721>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA