TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ulangan 11:1-7

11:1 <03117> Mymyh <03605> lk <04687> wytwumw <04941> wyjpsmw <02708> wytqxw <04931> wtrmsm <08104> trmsw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <0157> tbhaw(11:1)

11:1 kai <2532> agaphseiv <25> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> kai <2532> fulaxh <5442> ta <3588> fulagmata autou <846> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> kai <2532> tav <3588> kriseiv <2920> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

11:2 <05186> hywjnh <02220> werzw <02389> hqzxh <03027> wdy <0853> ta <01433> wldg <0853> ta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <04148> rowm <0853> ta <07200> war <03808> al <0834> rsaw <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <01121> Mkynb <0854> ta <03808> al <03588> yk <03117> Mwyh <03045> Mtedyw(11:2)

11:2 kai <2532> gnwsesye <1097> shmeron <4594> oti <3754> ouci <3364> ta <3588> paidia <3813> umwn <4771> osoi <3745> ouk <3364> oidasin oude <3761> eidosan <3708> thn <3588> paideian <3809> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> kai <2532> ta <3588> megaleia <3167> autou <846> kai <2532> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> krataian <2900> kai <2532> ton <3588> braciona <1023> ton <3588> uqhlon <5308>

11:3 <0776> wura <03605> lklw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herpl <04714> Myrum <08432> Kwtb <06213> hve <0834> rsa <04639> wyvem <0853> taw <0226> wytta <0853> taw(11:3)

11:3 kai <2532> ta <3588> shmeia <4592> autou <846> kai <2532> ta <3588> terata <5059> autou <846> osa <3745> epoihsen <4160> en <1722> mesw <3319> aiguptou <125> faraw <5328> basilei <935> aiguptou <125> kai <2532> pash <3956> th <3588> gh <1065> autou <846>

11:4 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03068> hwhy <06> Mdbayw <0310> Mkyrxa <07291> Mpdrb <06440> Mhynp <05921> le <05488> Pwo <03220> My <04325> ym <0853> ta <06687> Pyuh <0834> rsa <07393> wbkrlw <05483> wyowol <04714> Myrum <02428> lyxl <06213> hve <0834> rsaw(11:4)

11:4 kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> thn <3588> dunamin <1411> twn <3588> aiguptiwn <124> ta <3588> armata <716> autwn <846> kai <2532> thn <3588> ippon <2462> autwn <846> wv <3739> epeklusen to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> thv <3588> eruyrav <2063> epi <1909> proswpou <4383> autwn <846> katadiwkontwn <2614> autwn <846> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> umwn <4771> kai <2532> apwlesen autouv <846> kuriov <2962> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594> hmerav <2250>

11:5 <02088> hzh <04725> Mwqmh <05704> de <0935> Mkab <05704> de <04057> rbdmb <0> Mkl <06213> hve <0834> rsaw(11:5)

11:5 kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> umin <4771> en <1722> th <3588> erhmw <2048> ewv <2193> hlyete <2064> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> touton <3778>

11:6 <03478> larvy <03605> lk <07130> brqb <07272> Mhylgrb <0834> rsa <03351> Mwqyh <03605> lk <0853> taw <0168> Mhylha <0853> taw <01004> Mhytb <0853> taw <01104> Melbtw <06310> hyp <0853> ta <0776> Urah <06475> htup <0834> rsa <07205> Nbwar <01121> Nb <0446> bayla <01121> ynb <048> Mrybalw <01885> Ntdl <06213> hve <0834> rsaw(11:6)

11:6 kai <2532> osa <3745> epoihsen <4160> tw <3588> dayan kai <2532> abirwn uioiv <5207> eliab uiou <5207> roubhn ouv <3739> anoixasa <455> h <3588> gh <1065> to <3588> stoma <4750> authv <846> katepien <2666> autouv <846> kai <2532> touv <3588> oikouv <3624> autwn <846> kai <2532> tav <3588> skhnav <4633> autwn <846> kai <2532> pasan <3956> autwn <846> thn <3588> upostasin <5287> thn <3588> met <3326> autwn <846> en <1722> mesw <3319> pantov <3956> israhl <2474>

11:7 <06213> hve <0834> rsa <01419> ldgh <03068> hwhy <04639> hvem <03605> lk <0853> ta <07200> tarh <05869> Mkynye <03588> yk(11:7)

11:7 oti <3754> oi <3588> ofyalmoi <3788> umwn <4771> ewrakan <3708> panta <3956> ta <3588> erga <2041> kuriou <2962> ta <3588> megala <3173> osa <3745> epoihsen <4160> umin <4771> shmeron <4594>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA