TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Roma 15:1-13

15:1 ofeilomen <3784> (5719) de <1161> hmeiv <2249> oi <3588> dunatoi <1415> ta <3588> asyenhmata <771> twn <3588> adunatwn <102> bastazein <941> (5721) kai <2532> mh <3361> eautoiv <1438> areskein <700> (5721)

15:2 ekastov <1538> hmwn <2257> tw <3588> plhsion <4139> aresketw <700> (5720) eiv <1519> to <3588> agayon <18> prov <4314> oikodomhn <3619>

15:3 kai <2532> gar <1063> o <3588> cristov <5547> ouc <3756> eautw <1438> hresen <700> (5656) alla <235> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) oi <3588> oneidismoi <3680> twn <3588> oneidizontwn <3679> (5723) se <4571> epepesan <1968> (5656) ep <1909> eme <1691>

15:4 osa <3745> gar <1063> proegrafh <4270> (5648) [panta] <3956> eiv <1519> thn <3588> hmeteran <2251> didaskalian <1319> egrafh <1125> (5648) ina <2443> dia <1223> thv <3588> upomonhv <5281> kai <2532> dia <1223> thv <3588> paraklhsewv <3874> twn <3588> grafwn <1124> thn <3588> elpida <1680> ecwmen <2192> (5725)

15:5 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> upomonhv <5281> kai <2532> thv <3588> paraklhsewv <3874> dwh <1325> (5630) umin <5213> to <3588> auto <846> fronein <5426> (5721) en <1722> allhloiv <240> kata <2596> criston <5547> ihsoun <2424>

15:6 ina <2443> omoyumadon <3661> en <1722> eni <1520> stomati <4750> doxazhte <1392> (5725) ton <3588> yeon <2316> kai <2532> patera <3962> tou <3588> kuriou <2962> hmwn <2257> ihsou <2424> cristou <5547>

15:7 dio <1352> proslambanesye <4355> (5732) allhlouv <240> kaywv <2531> kai <2532> o <3588> cristov <5547> proselabeto <4355> (5639) hmav <2248> eiv <1519> doxan <1391> tou <3588> yeou <2316>

15:8 legw <3004> (5719) gar <1063> criston <5547> diakonon <1249> gegenhsyai <1096> (5771) peritomhv <4061> uper <5228> alhyeiav <225> yeou <2316> eiv <1519> to <3588> bebaiwsai <950> (5658) tav <3588> epaggeliav <1860> twn <3588> paterwn <3962>

15:9 ta <3588> de <1161> eynh <1484> uper <5228> eleouv <1656> doxasai <1392> (5658) ton <3588> yeon <2316> kaywv <2531> gegraptai <1125> (5769) dia <1223> touto <5124> exomologhsomai <1843> (5698) soi <4671> en <1722> eynesin <1484> kai <2532> tw <3588> onomati <3686> sou <4675> qalw <5567> (5692)

15:10 kai <2532> palin <3825> legei <3004> (5719) eufranyhte <2165> (5682) eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846>

15:11 kai <2532> palin <3825> aineite <134> (5720) panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> epainesatwsan <1867> (5657) auton <846> pantev <3956> oi <3588> laoi <2992>

15:12 kai <2532> palin <3825> hsaiav <2268> legei <3004> (5719) estai <1510> (5704) h <3588> riza <4491> tou <3588> iessai <2421> kai <2532> o <3588> anistamenov <450> (5734) arcein <757> (5721) eynwn <1484> ep <1909> autw <846> eynh <1484> elpiousin <1679> (5692)

15:13 o <3588> de <1161> yeov <2316> thv <3588> elpidov <1680> plhrwsai <4137> (5659) umav <5209> pashv <3956> carav <5479> kai <2532> eirhnhv <1515> en <1722> tw <3588> pisteuein <4100> (5721) eiv <1519> to <3588> perisseuein <4052> (5721) umav <5209> en <1722> th <3588> elpidi <1680> en <1722> dunamei <1411> pneumatov <4151> agiou <40>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA