TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 11:1-9

11:1 <0259> Mydxa <01697> Myrbdw <0259> txa <08193> hpv <0776> Urah <03605> lk <01961> yhyw(11:1)

11:1 kai <2532> hn <1510> pasa <3956> h <3588> gh <1065> ceilov <5491> en <1519> kai <2532> fwnh <5456> mia <1519> pasin <3956>

11:2 <08033> Ms <03427> wbsyw <08152> rens <0776> Urab <01237> heqb <04672> waumyw <06924> Mdqm <05265> Meonb <01961> yhyw(11:2)

11:2 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> kinhsai <2795> autouv <846> apo <575> anatolwn <395> euron <2147> pedion en <1722> gh <1065> sennaar kai <2532> katwkhsan ekei <1563>

11:3 <02563> rmxl <0> Mhl <01961> hyh <02564> rmxhw <068> Nbal <03843> hnblh <0> Mhl <01961> yhtw <08316> hprvl <08313> hprvnw <03843> Mynbl <03835> hnbln <03051> hbh <07453> wher <0413> la <0376> sya <0559> wrmayw(11:3)

11:3 kai <2532> eipen anyrwpov <444> tw <3588> plhsion <4139> deute <1205> plinyeuswmen plinyouv kai <2532> opthswmen autav <846> puri <4442> kai <2532> egeneto <1096> autoiv <846> h <3588> plinyov eiv <1519> liyon <3037> kai <2532> asfaltov hn <1510> autoiv <846> o <3588> phlov <4081>

11:4 <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <06327> Uwpn <06435> Np <08034> Ms <0> wnl <06213> hvenw <08064> Mymsb <07218> wsarw <04026> ldgmw <05892> rye <0> wnl <01129> hnbn <03051> hbh <0559> wrmayw(11:4)

11:4 kai <2532> eipan deute <1205> oikodomhswmen <3618> eautoiv <1438> polin <4172> kai <2532> purgon <4444> ou <3739> h <3588> kefalh <2776> estai <1510> ewv <2193> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> poihswmen <4160> eautoiv <1438> onoma <3686> pro <4253> tou <3588> diasparhnai <1289> epi <1909> proswpou <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>

11:5 <0120> Mdah <01121> ynb <01129> wnb <0834> rsa <04026> ldgmh <0853> taw <05892> ryeh <0853> ta <07200> tarl <03068> hwhy <03381> dryw(11:5)

11:5 kai <2532> katebh <2597> kuriov <2962> idein <3708> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> purgon <4444> on <3739> wkodomhsan <3618> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

11:6 <06213> twvel <02161> wmzy <0834> rsa <03605> lk <01992> Mhm <01219> ruby <03808> al <06258> htew <06213> twvel <02490> Mlxh <02088> hzw <03605> Mlkl <0259> txa <08193> hpvw <0259> dxa <05971> Me <02005> Nh <03068> hwhy <0559> rmayw(11:6)

11:6 kai <2532> eipen kuriov <2962> idou <2400> genov <1085> en <1519> kai <2532> ceilov <5491> en <1519> pantwn <3956> kai <2532> touto <3778> hrxanto <757> poihsai <4160> kai <2532> nun <3568> ouk <3364> ekleiqei <1587> ex <1537> autwn <846> panta <3956> osa <3745> an <302> epiywntai <2007> poiein <4160>

11:7 <07453> wher <08193> tpv <0582> sya <08085> wemsy <03808> al <0834> rsa <08193> Mtpv <08033> Ms <01101> hlbnw <03381> hdrn <03051> hbh(11:7)

11:7 deute <1205> kai <2532> katabantev <2597> sugcewmen <4797> ekei <1563> autwn <846> thn <3588> glwssan <1100> ina <2443> mh <3165> akouswsin <191> ekastov <1538> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> plhsion <4139>

11:8 <05892> ryeh <01129> tnbl <02308> wldxyw <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <08033> Msm <0853> Mta <03068> hwhy <06327> Upyw(11:8)

11:8 kai <2532> diespeiren <1289> autouv <846> kuriov <2962> ekeiyen <1564> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epausanto <3973> oikodomountev <3618> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> purgon <4444>

11:9 P <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <03068> hwhy <06327> Muyph <08033> Msmw <0776> Urah <03605> lk <08193> tpv <03068> hwhy <01101> llb <08033> Ms <03588> yk <0894> lbb <08034> hms <07121> arq <03651> Nk <05921> le(11:9)

11:9 dia <1223> touto <3778> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> authv <846> sugcusiv <4799> oti <3754> ekei <1563> suneceen <4797> kuriov <2962> ta <3588> ceilh <5491> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ekeiyen <1564> diespeiren <1289> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065>TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA