TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 44:7-10

44:7 <07611> tyras <0> Mkl <03498> rytwh <01115> ytlbl <03063> hdwhy <08432> Kwtm <03243> qnwyw <05768> llwe <0802> hsaw <0376> sya <0> Mkl <03772> tyrkhl <05315> Mktspn <0413> la <01419> hlwdg <07451> her <06213> Myve <0859> Mta <04100> hml <03478> larvy <0430> yhla <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <06258> htew(44:7)

44:7 (51:7) kai <2532> nun <3568> outwv <3778> eipen kuriov <2962> pantokratwr <3841> ina <2443> ti <5100> umeiv <4771> poieite <4160> kaka <2556> megala <3173> epi <1909> qucaiv <5590> umwn <4771> ekkoqai <1581> umwn <4771> anyrwpon <444> kai <2532> gunaika <1135> nhpion <3516> kai <2532> yhlazonta <2337> ek <1537> mesou <3319> iouda <2448> prov <4314> to <3588> mh <3165> kataleifyhnai <2641> umwn <4771> mhdena <3367>

44:8 <0776> Urah <01471> yywg <03605> lkb <02781> hprxlw <07045> hllql <01961> Mktwyh <04616> Nemlw <0> Mkl <03772> tyrkh <04616> Neml <08033> Ms <01481> rwgl <0935> Myab <0859> Mta <0834> rsa <04714> Myrum <0776> Urab <0312> Myrxa <0430> Myhlal <06999> rjql <03027> Mkydy <04639> yvemb <03707> ynoekhl(44:8)

44:8 (51:8) parapikranai <3893> me <1473> en <1722> toiv <3588> ergoiv <2041> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> yumian <2370> yeoiv <2316> eteroiv <2087> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> eiv <1519> hn <3739> eishlyate <1525> enoikein <1774> ekei <1563> ina <2443> ekkophte kai <2532> ina <2443> genhsye <1096> eiv <1519> kataran <2671> kai <2532> eiv <1519> oneidismon <3680> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> thv <3588> ghv <1065>

44:9 <03389> Mlswry <02351> twuxbw <03063> hdwhy <0776> Urab <06213> wve <0834> rsa <0802> Mkysn <07451> ter <0853> taw <07451> Mkter <0853> taw <0802> wysn <07451> twer <0853> taw <03063> hdwhy <04428> yklm <07451> twer <0853> taw <01> Mkytwba <07451> twer <0853> ta <07911> Mtxksh(44:9)

44:9 (51:9) mh <3165> epilelhsye umeiv <4771> twn <3588> kakwn <2556> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> kai <2532> twn <3588> kakwn <2556> twn <3588> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> twn <3588> kakwn <2556> twn <3588> arcontwn <758> umwn <4771> kai <2532> twn <3588> kakwn <2556> twn <3588> gunaikwn <1135> umwn <4771> wn <3739> epoihsan <4160> en <1722> gh <1065> iouda <2448> kai <2532> exwyen <1855> ierousalhm <2419>

44:10 o <01> Mkytwba <06440> ynplw <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <02708> ytqxbw <08451> ytrwtb <01980> wklh <03808> alw <03372> wary <03808> alw <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <01792> wakd <03808> al(44:10)

44:10 (51:10) kai <2532> ouk <3364> epausanto <3973> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> kai <2532> ouk <3364> anteiconto twn <3588> prostagmatwn mou <1473> wn <3739> edwka <1325> kata <2596> proswpon <4383> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA