TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mazmur 73:3-12

73:3 <07200> hara <07563> Myesr <07965> Mwls <01984> Myllwhb <07065> ytanq <03588> yk(73:3)

73:3 (72:3) oti <3754> ezhlwsa <2206> epi <1909> toiv <3588> anomoiv <459> eirhnhn <1515> amartwlwn <268> yewrwn <2334>

73:4 <0193> Mlwa <01277> ayrbw <04194> Mtwml <02784> twburx <0369> Nya <03588> yk(73:4)

73:4 (72:4) oti <3754> ouk <3364> estin <1510> ananeusiv tw <3588> yanatw <2288> autwn <846> kai <2532> sterewma <4733> en <1722> th <3588> mastigi <3148> autwn <846>

73:5 <05060> wegny <03808> al <0120> Mda <05973> Mew <0369> wmnya <0582> swna <05999> lmeb(73:5)

73:5 (72:5) en <1722> kopoiv <2873> anyrwpwn <444> ouk <3364> eisin <1510> kai <2532> meta <3326> anyrwpwn <444> ou <3364> mastigwyhsontai <3146>

73:6 <0> wml <02555> omx <07897> tys <05848> Pjey <01346> hwag <06059> wmtqne <03651> Nkl(73:6)

73:6 (72:6) dia <1223> touto <3778> ekrathsen <2902> autouv <846> h <3588> uperhfania <5243> periebalonto <4016> adikian <93> kai <2532> asebeian <763> autwn <846>

73:7 <03824> bbl <04906> twykvm <05674> wrbe <05869> wmnye <02459> blxm <03318> auy(73:7)

73:7 (72:7) exeleusetai <1831> wv <3739> ek <1537> steatov h <3588> adikia <93> autwn <846> dihlyosan <1330> eiv <1519> diayesin kardiav <2588>

73:8 <01696> wrbdy <04791> Mwrmm <06233> qse <07451> erb <01696> wrbdyw <04167> wqymy(73:8)

73:8 (72:8) dienohyhsan kai <2532> elalhsan <2980> en <1722> ponhria <4189> adikian <93> eiv <1519> to <3588> uqov <5311> elalhsan <2980>

73:9 <0776> Urab <01980> Klht <03956> Mnwslw <06310> Mhyp <08064> Mymsb <08371> wts(73:9)

73:9 (72:9) eyento <5087> eiv <1519> ouranon <3772> to <3588> stoma <4750> autwn <846> kai <2532> h <3588> glwssa <1100> autwn <846> dihlyen <1330> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

73:10 <0> wml <04680> wumy <04392> alm <04325> ymw <01988> Mlh <05971> wme <07725> *bwsy {bysy} <03651> Nkl(73:10)

73:10 (72:10) dia <1223> touto <3778> epistreqei <1994> o <3588> laov <2992> mou <1473> entauya kai <2532> hmerai <2250> plhreiv <4134> eureyhsontai <2147> autoiv <846>

73:11 <05945> Nwyleb <01844> hed <03426> syw <0410> la <03045> edy <0349> hkya <0559> wrmaw(73:11)

73:11 (72:11) kai <2532> eipan pwv <4459> egnw <1097> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ei <1487> estin <1510> gnwsiv <1108> en <1722> tw <3588> uqistw <5310>

73:12 <02428> lyx <07685> wgvh <05769> Mlwe <07961> ywlsw <07563> Myesr <0428> hla <02009> hnh(73:12)

73:12 (72:12) idou <2400> outoi <3778> amartwloi <268> kai <2532> euyhnountai eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> katescon <2722> ploutou <4149>TIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA