TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Matius 10:16-25

10:16 idou <2400> (5628) egw <1473> apostellw <649> (5719) umav <5209> wv <5613> probata <4263> en <1722> mesw <3319> lukwn <3074> ginesye <1096> (5737) oun <3767> fronimoi <5429> wv <5613> oi <3588> ofeiv <3789> kai <2532> akeraioi <185> wv <5613> ai <3588> peristerai <4058>

10:17 prosecete <4337> (5720) de <1161> apo <575> twn <3588> anyrwpwn <444> paradwsousin <3860> (5692) gar <1063> umav <5209> eiv <1519> sunedria <4892> kai <2532> en <1722> taiv <3588> sunagwgaiv <4864> autwn <846> mastigwsousin <3146> (5692) umav <5209>

10:18 kai <2532> epi <1909> hgemonav <2232> de <1161> kai <2532> basileiv <935> acyhsesye <71> (5701) eneken <1752> emou <1700> eiv <1519> marturion <3142> autoiv <846> kai <2532> toiv <3588> eynesin <1484>

10:19 otan <3752> de <1161> paradwsin <3860> (5632) umav <5209> mh <3361> merimnhshte <3309> (5661) pwv <4459> h <2228> ti <5101> lalhshte <2980> (5661) doyhsetai <1325> (5701) gar <1063> umin <5213> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> wra <5610> ti <5101> lalhshte <2980> (5661)

10:20 ou <3756> gar <1063> umeiv <5210> este <1510> (5748) oi <3588> lalountev <2980> (5723) alla <235> to <3588> pneuma <4151> tou <3588> patrov <3962> umwn <5216> to <3588> laloun <2980> (5723) en <1722> umin <5213>

10:21 paradwsei <3860> (5692) de <1161> adelfov <80> adelfon <80> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> pathr <3962> teknon <5043> kai <2532> epanasthsontai <1881> (5695) tekna <5043> epi <1909> goneiv <1118> kai <2532> yanatwsousin <2289> (5692) autouv <846>

10:22 kai <2532> esesye <1510> (5704) misoumenoi <3404> (5746) upo <5259> pantwn <3956> dia <1223> to <3588> onoma <3686> mou <3450> o <3588> de <1161> upomeinav <5278> (5660) eiv <1519> telov <5056> outov <3778> swyhsetai <4982> (5701)

10:23 otan <3752> de <1161> diwkwsin <1377> (5725) umav <5209> en <1722> th <3588> polei <4172> tauth <3778> feugete <5343> (5720) eiv <1519> thn <3588> eteran <2087> amhn <281> gar <1063> legw <3004> (5719) umin <5213> ou <3756> mh <3361> teleshte <5055> (5661) tav <3588> poleiv <4172> [tou] <3588> israhl <2474> ewv <2193> elyh <2064> (5632) o <3588> uiov <5207> tou <3588> anyrwpou <444>

10:24 ouk <3756> estin <1510> (5748) mayhthv <3101> uper <5228> ton <3588> didaskalon <1320> oude <3761> doulov <1401> uper <5228> ton <3588> kurion <2962> autou <846>

10:25 arketon <713> tw <3588> mayhth <3101> ina <2443> genhtai <1096> (5638) wv <5613> o <3588> didaskalov <1320> autou <846> kai <2532> o <3588> doulov <1401> wv <5613> o <3588> kuriov <2962> autou <846> ei <1487> ton <3588> oikodespothn <3617> beelzeboul <954> epekalesan <1941> (5656) posw <4214> mallon <3123> touv <3588> oikiakouv <3615> autou <846>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA