TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 10:25-37

10:25 kai <2532> idou <2400> (5628) nomikov <3544> tiv <5100> anesth <450> (5627) ekpeirazwn <1598> (5723) auton <846> legwn <3004> (5723) didaskale <1320> ti <5101> poihsav <4160> (5660) zwhn <2222> aiwnion <166> klhronomhsw <2816> (5692) <2816> (5661)

10:26 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) prov <4314> auton <846> en <1722> tw <3588> nomw <3551> ti <5101> gegraptai <1125> (5769) pwv <4459> anaginwskeiv <314> (5719)

10:27 o <3588> de <1161> apokriyeiv <611> (5679) eipen <2036> (5627) agaphseiv <25> (5692) kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4675> ex <1537> olhv <3650> kardiav <2588> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> quch <5590> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> iscui <2479> sou <4675> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> dianoia <1271> sou <4675> kai <2532> ton <3588> plhsion <4139> sou <4675> wv <5613> seauton <4572>

10:28 eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> orywv <3723> apekriyhv <611> (5662) touto <5124> poiei <4160> (5720) kai <2532> zhsh <2198> (5692)

10:29 o <3588> de <1161> yelwn <2309> (5723) dikaiwsai <1344> (5658) eauton <1438> eipen <2036> (5627) prov <4314> ton <3588> ihsoun <2424> kai <2532> tiv <5101> estin <1510> (5748) mou <3450> plhsion <4139>

10:30 upolabwn <5274> (5631) o <3588> ihsouv <2424> eipen <2036> (5627) anyrwpov <444> tiv <5100> katebainen <2597> (5707) apo <575> ierousalhm <2419> eiv <1519> iericw <2410> kai <2532> lhstaiv <3027> periepesen <4045> (5627) oi <3739> kai <2532> ekdusantev <1562> (5660) auton <846> kai <2532> plhgav <4127> epiyentev <2007> (5631) aphlyon <565> (5627) afentev <863> (5631) hmiyanh <2253>

10:31 kata <2596> sugkurian <4795> de <1161> iereuv <2409> tiv <5100> katebainen <2597> (5707) [en] <1722> th <3588> odw <3598> ekeinh <1565> kai <2532> idwn <1492> (5631) auton <846> antiparhlyen <492> (5627)

10:32 omoiwv <3668> de <1161> kai <2532> leuithv <3019> kata <2596> ton <3588> topon <5117> elywn <2064> (5631) kai <2532> idwn <1492> (5631) antiparhlyen <492> (5627)

10:33 samarithv <4541> de <1161> tiv <5100> odeuwn <3593> (5723) hlyen <2064> (5627) kat <2596> auton <846> kai <2532> idwn <1492> (5631) esplagcnisyh <4697> (5675)

10:34 kai <2532> proselywn <4334> (5631) katedhsen <2611> (5656) ta <3588> traumata <5134> autou <846> epicewn <2022> (5723) elaion <1637> kai <2532> oinon <3631> epibibasav <1913> (5660) de <1161> auton <846> epi <1909> to <3588> idion <2398> kthnov <2934> hgagen <71> (5627) auton <846> eiv <1519> pandoceion <3829> kai <2532> epemelhyh <1959> (5675) autou <846>

10:35 kai <2532> epi <1909> thn <3588> aurion <839> ekbalwn <1544> (5631) duo <1417> dhnaria <1220> edwken <1325> (5656) tw <3588> pandocei <3830> kai <2532> eipen <2036> (5627) epimelhyhti <1959> (5682) autou <846> kai <2532> o <3739> ti <5100> an <302> prosdapanhshv <4325> (5661) egw <1473> en <1722> tw <3588> epanercesyai <1880> (5738) me <3165> apodwsw <591> (5692) soi <4671>

10:36 tiv <5101> toutwn <5130> twn <3588> triwn <5140> plhsion <4139> dokei <1380> (5719) soi <4671> gegonenai <1096> (5755) tou <3588> empesontov <1706> (5631) eiv <1519> touv <3588> lhstav <3027>

10:37 o <3588> de <1161> eipen <2036> (5627) o <3588> poihsav <4160> (5660) to <3588> eleov <1656> met <3326> autou <846> eipen <2036> (5627) de <1161> autw <846> [o] <3588> ihsouv <2424> poreuou <4198> (5737) kai <2532> su <4771> poiei <4160> (5720) omoiwv <3668>TIP #35: Beritahu teman untuk menjadi rekan pelayanan dengan gunakan Alkitab SABDA™ di situs Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA