TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kisah Para Rasul 1:15-26

1:15 kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> tautaiv <3778> anastav <450> (5631) petrov <4074> en <1722> mesw <3319> twn <3588> adelfwn <80> eipen <2036> (5627) hn <1510> (5713) te <5037> oclov <3793> onomatwn <3686> epi <1909> to <3588> auto <846> wv <5613> ekaton <1540> eikosi <1501>

1:16 andrev <435> adelfoi <80> edei <1163> (5900) plhrwyhnai <4137> (5683) thn <3588> grafhn <1124> hn <3739> proeipen <4277> (5627) to <3588> pneuma <4151> to <3588> agion <40> dia <1223> stomatov <4750> dauid <1138> peri <4012> iouda <2455> tou <3588> genomenou <1096> (5637) odhgou <3595> toiv <3588> sullabousin <4815> (5631) ihsoun <2424>

1:17 oti <3754> kathriymhmenov <2674> (5772) hn <1510> (5713) en <1722> hmin <2254> kai <2532> elacen <2975> (5627) ton <3588> klhron <2819> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778>

1:18 outov <3778> men <3303> oun <3767> ekthsato <2932> (5662) cwrion <5564> ek <1537> misyou <3408> thv <3588> adikiav <93> kai <2532> prhnhv <4248> genomenov <1096> (5637) elakhsen <2997> (5656) mesov <3319> kai <2532> execuyh <1632> (5681) panta <3956> ta <3588> splagcna <4698> autou <846>

1:19 kai <2532> gnwston <1110> egeneto <1096> (5633) pasin <3956> toiv <3588> katoikousin <2730> (5723) ierousalhm <2419> wste <5620> klhyhnai <2564> (5683) to <3588> cwrion <5564> ekeino <1565> th <3588> dialektw <1258> autwn <846> akeldamac <184> tout <5124> estin <1510> (5748) cwrion <5564> aimatov <129>

1:20 gegraptai <1125> (5769) gar <1063> en <1722> biblw <976> qalmwn <5568> genhyhtw <1096> (5676) h <3588> epauliv <1886> autou <846> erhmov <2048> kai <2532> mh <3361> estw <1510> (5749) o <3588> katoikwn <2730> (5723) en <1722> auth <846> kai <2532> thn <3588> episkophn <1984> autou <846> labetw <2983> (5628) eterov <2087>

1:21 dei <1163> (5904) oun <3767> twn <3588> sunelyontwn <4905> (5631) hmin <2254> andrwn <435> en <1722> panti <3956> cronw <5550> w <3739> eishlyen <1525> (5627) kai <2532> exhlyen <1831> (5627) ef <1909> hmav <2248> o <3588> kuriov <2962> ihsouv <2424>

1:22 arxamenov <756> (5671) apo <575> tou <3588> baptismatov <908> iwannou <2491> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> anelhmfyh <353> (5681) af <575> hmwn <2257> martura <3144> thv <3588> anastasewv <386> autou <846> sun <4862> hmin <2254> genesyai <1096> (5635) ena <1520> toutwn <5130>

1:23 kai <2532> esthsan <2476> (5627) duo <1417> iwshf <2501> ton <3588> kaloumenon <2564> (5746) barsabban <923> ov <3739> epeklhyh <1941> (5681) ioustov <2459> kai <2532> mayyian <3159>

1:24 kai <2532> proseuxamenoi <4336> (5666) eipan <3004> (5627) su <4771> kurie <2962> kardiognwsta <2589> pantwn <3956> anadeixon <322> (5657) on <3739> exelexw <1586> (5668) ek <1537> toutwn <5130> twn <3588> duo <1417> ena <1520>

1:25 labein <2983> (5629) ton <3588> topon <5117> thv <3588> diakoniav <1248> tauthv <3778> kai <2532> apostolhv <651> af <575> hv <3739> parebh <3845> (5627) ioudav <2455> poreuyhnai <4198> (5677) eiv <1519> ton <3588> topon <5117> ton <3588> idion <2398>

1:26 kai <2532> edwkan <1325> (5656) klhrouv <2819> autoiv <846> kai <2532> epesen <4098> (5627) o <3588> klhrov <2819> epi <1909> mayyian <3159> kai <2532> sugkateqhfisyh <4785> (5681) meta <3326> twn <3588> endeka <1733> apostolwn <652>TIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA