TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 8:9-14

8:9 <0216> rwa <03117> Mwyb <0776> Ural <02821> ytksxhw <06672> Myrhub <08121> smsh <0935> ytabhw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(8:9)

8:9 kai <2532> estai <1510> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> kai <2532> dusetai <1417> o <3588> hliov <2246> meshmbriav <3314> kai <2532> suskotasei epi <1909> thv <3588> ghv <1065> en <1722> hmera <2250> to <3588> fwv <5457>

8:10 <04751> rm <03117> Mwyk <0319> htyrxaw <03173> dyxy <060> lbak <07760> hytmvw <07144> hxrq <07218> sar <03605> lk <05921> lew <08242> qv <04975> Myntm <03605> lk <05921> le <05927> ytylehw <07015> hnyql <07892> Mkyrys <03605> lkw <060> lbal <02282> Mkygx <02015> ytkphw(8:10)

8:10 kai <2532> metastreqw <3344> tav <3588> eortav <1859> umwn <4771> eiv <1519> penyov <3997> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> wdav <3592> umwn <4771> eiv <1519> yrhnon <2355> kai <2532> anabibw <307> epi <1909> pasan <3956> osfun <3751> sakkon <4526> kai <2532> epi <1909> pasan <3956> kefalhn <2776> falakrwma kai <2532> yhsomai <5087> auton <846> wv <3739> penyov <3997> agaphtou <27> kai <2532> touv <3588> met <3326> autou <846> wv <3739> hmeran <2250> odunhv <3601>

8:11 <03068> hwhy <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsl <0518> Ma <03588> yk <04325> Myml <06772> amu <03808> alw <03899> Mxll <07458> ber <03808> al <0776> Urab <07458> ber <07971> ytxlshw <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0935> Myab <03117> Mymy <02009> hnh(8:11)

8:11 idou <2400> hmerai <2250> ercontai <2064> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> exapostelw <1821> limon <3042> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ou <3364> limon <3042> artou <740> oude <3761> diqan udatov <5204> alla <235> limon <3042> tou <3588> akousai <191> logon <3056> kuriou <2962>

8:12 <04672> waumy <03808> alw <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <01245> sqbl <07751> wjjwsy <04217> xrzm <05704> dew <06828> Nwpumw <03220> My <05704> de <03220> Mym <05128> wenw(8:12)

8:12 kai <2532> saleuyhsontai <4531> udata <5204> ewv <2193> yalasshv <2281> kai <2532> apo <575> borra ewv <2193> anatolwn <395> peridramountai <4063> zhtountev <2212> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eurwsin <2147>

8:13 <06772> amub <0970> Myrwxbhw <03303> twpyh <01330> tlwtbh <05968> hnplett <01931> awhh <03117> Mwyb(8:13)

8:13 en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ekleiqousin <1587> ai <3588> paryenoi <3933> ai <3588> kalai <2570> kai <2532> oi <3588> neaniskoi <3495> en <1722> diqei <1373>

8:14 o <05750> dwe <06965> wmwqy <03808> alw <05307> wlpnw <0884> ebs <0> rab <01870> Krd <02416> yxw <01835> Nd <0430> Kyhla <02416> yx <0559> wrmaw <08111> Nwrms <0819> tmsab <07650> Myebsnh(8:14)

8:14 oi <3588> omnuontev kata <2596> tou <3588> ilasmou <2434> samareiav <4540> kai <2532> oi <3588> legontev <3004> zh <2198> o <3588> yeov <2316> sou <4771> dan kai <2532> zh <2198> o <3588> yeov <2316> sou <4771> bhrsabee kai <2532> pesountai <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> anastwsin <450> eti <2089>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA