TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 4

4:1 o <02781> wntprx <0622> Poa <05921> wnyle <08034> Kms <07121> arqy <07535> qr <03847> sbln <08071> wntlmvw <0398> lkan <03899> wnmxl <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <0259> dxa <0376> syab <0802> Mysn <07651> ebs <02388> wqyzxhw(4:1)

4:1 kai <2532> epilhmqontai epta <2033> gunaikev <1135> anyrwpou <444> enov <1519> legousai <3004> ton <3588> arton <740> hmwn <1473> fagomeya <2068> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> hmwn <1473> peribaloumeya <4016> plhn <4133> to <3588> onoma <3686> to <3588> son <4674> keklhsyw <2564> ef <1909> hmav <1473> afele ton <3588> oneidismon <3680> hmwn <1473>

4:2 <03478> larvy <06413> tjylpl <08597> traptlw <01347> Nwagl <0776> Urah <06529> yrpw <03519> dwbklw <06643> ybul <03068> hwhy <06780> xmu <01961> hyhy <01931> awhh <03117> Mwyb(4:2)

4:2 th <3588> de <1161> hmera <2250> ekeinh <1565> epilamqei o <3588> yeov <2316> en <1722> boulh <1012> meta <3326> doxhv <1391> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> uqwsai <5312> kai <2532> doxasai <1380> to <3588> kataleifyen <2641> tou <3588> israhl <2474>

4:3 <03389> Mlswryb <02416> Myyxl <03789> bwtkh <03605> lk <0> wl <0559> rmay <06918> swdq <03389> Mlswryb <03498> rtwnhw <06726> Nwyub <07604> rasnh <01961> hyhw(4:3)

4:3 kai <2532> estai <1510> to <3588> upoleifyen <5275> en <1722> siwn <4622> kai <2532> to <3588> kataleifyen <2641> en <1722> ierousalhm <2419> agioi <40> klhyhsontai <2564> pantev <3956> oi <3588> grafentev <1125> eiv <1519> zwhn <2222> en <1722> ierousalhm <2419>

4:4 <01197> reb <07307> xwrbw <04941> jpsm <07307> xwrb <07130> hbrqm <01740> xydy <03389> Mlswry <01818> ymd <0853> taw <06726> Nwyu <01323> twnb <06675> tau <0853> ta <0136> ynda <07364> Uxr <0518> Ma(4:4)

4:4 oti <3754> ekplunei kuriov <2962> ton <3588> rupon twn <3588> uiwn <5207> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> siwn <4622> kai <2532> to <3588> aima <129> ekkayariei ek <1537> mesou <3319> autwn <846> en <1722> pneumati <4151> krisewv <2920> kai <2532> pneumati <4151> kausewv <2740>

4:5 <02646> hpx <03519> dwbk <03605> lk <05921> le <03588> yk <03915> hlyl <03852> hbhl <0784> sa <05051> hgnw <06227> Nsew <03119> Mmwy <06051> Nne <04744> harqm <05921> lew <06726> Nwyu <02022> rh <04349> Nwkm <03605> lk <05921> le <03069> hwhy <01254> arbw(4:5)

4:5 kai <2532> hxei <1854> kai <2532> estai <1510> pav <3956> topov <5117> tou <3588> orouv <3735> siwn <4622> kai <2532> panta <3956> ta <3588> perikuklw authv <846> skiasei nefelh <3507> hmerav <2250> kai <2532> wv <3739> kapnou <2586> kai <2532> wv <3739> fwtov <5457> purov <4442> kaiomenou <2545> nuktov <3571> pash <3956> th <3588> doxh <1391> skepasyhsetai

4:6 P <04306> rjmmw <02230> Mrzm <04563> rwtomlw <04268> hoxmlw <02721> brxm <03119> Mmwy <06738> lul <01961> hyht <05521> hkow(4:6)

4:6 kai <2532> estai <1510> eiv <1519> skian <4639> apo <575> kaumatov <2738> kai <2532> en <1722> skeph kai <2532> en <1722> apokrufw <614> apo <575> sklhrothtov <4643> kai <2532> uetou <5205>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA