TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Keluaran 26

26:1 <0853> Mta <06213> hvet <02803> bsx <04639> hvem <03742> Mybrk <08144> yns <08438> teltw <0713> Nmgraw <08504> tlktw <07806> rzsm <08336> ss <03407> teyry <06235> rve <06213> hvet <04908> Nksmh <0853> taw(26:1)

26:1 kai <2532> thn <3588> skhnhn <4633> poihseiv <4160> deka <1176> aulaiav ek <1537> bussou <1040> keklwsmenhv kai <2532> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou ceroubim <5502> ergasia <2039> ufantou poihseiv <4160> autav <846>

26:2 <03407> teyryh <03605> lkl <0259> txa <04060> hdm <0259> txah <03407> heyryh <0520> hmab <0702> ebra <07341> bxrw <0520> hmab <06242> Myrvew <08083> hnms <0259> txah <03407> heyryh <0753> Kra(26:2)

26:2 mhkov <3372> thv <3588> aulaiav thv <3588> miav <1519> oktw <3638> kai <2532> eikosi <1501> phcewn <4083> kai <2532> eurov tessarwn <5064> phcewn <4083> h <3588> aulaia h <3588> mia <1519> estai <1510> metron <3358> to <3588> auto <846> estai <1510> pasaiv <3956> taiv <3588> aulaiaiv

26:3 <0269> htxa <0413> la <0802> hsa <02266> trbx <03407> teyry <02568> smxw <0269> htxa <0413> la <0802> hsa <02266> trbx <01961> Nyyht <03407> teyryh <02568> smx(26:3)

26:3 pente <4002> de <1161> aulaiai esontai <1510> ex <1537> allhlwn ecomenai <2192> h <3588> etera <2087> ek <1537> thv <3588> eterav <2087> kai <2532> pente <4002> aulaiai esontai <1510> sunecomenai <4912> etera <2087> th <3588> etera <2087>

26:4 <08145> tynsh <04225> trbxmb <07020> hnwuyqh <03407> heyryh <08193> tpvb <06213> hvet <03651> Nkw <02279> trbxb <07098> huqm <0259> txah <03407> heyryh <08193> tpv <05921> le <08504> tlkt <03924> tall <06213> tyvew(26:4)

26:4 kai <2532> poihseiv <4160> autaiv <846> agkulav uakinyinav <5191> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> aulaiav thv <3588> miav <1519> ek <1537> tou <3588> enov <1519> merouv <3313> eiv <1519> thn <3588> sumbolhn kai <2532> outwv <3778> poihseiv <4160> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> aulaiav thv <3588> exwterav <1857> prov <4314> th <3588> sumbolh th <3588> deutera <1208>

26:5 <0269> htxa <0413> la <0802> hsa <03924> tallh <06901> tlybqm <08145> tynsh <04225> trbxmb <0834> rsa <03407> heyryh <07097> huqb <06213> hvet <03924> tall <02572> Mysmxw <0259> txah <03407> heyryb <06213> hvet <03924> tall <02572> Mysmx(26:5)

26:5 penthkonta <4004> agkulav poihseiv <4160> th <3588> aulaia th <3588> mia <1519> kai <2532> penthkonta <4004> agkulav poihseiv <4160> ek <1537> tou <3588> merouv <3313> thv <3588> aulaiav kata <2596> thn <3588> sumbolhn thv <3588> deuterav <1208> antiproswpoi antipiptousai <496> allhlaiv eiv <1519> ekasthn <1538>

26:6 P <0259> dxa <04908> Nksmh <01961> hyhw <07165> Myorqb <0269> htxa <0413> la <0802> hsa <03407> teyryh <0853> ta <02266> trbxw <02091> bhz <07165> yorq <02572> Mysmx <06213> tyvew(26:6)

26:6 kai <2532> poihseiv <4160> krikouv penthkonta <4004> crusouv kai <2532> sunaqeiv tav <3588> aulaiav eteran <2087> th <3588> etera <2087> toiv <3588> krikoiv kai <2532> estai <1510> h <3588> skhnh <4633> mia <1519>

26:7 <0853> Mta <06213> hvet <03407> teyry <06240> hrve <06249> ytse <04908> Nksmh <05921> le <0168> lhal <05795> Myze <03407> teyry <06213> tyvew(26:7)

26:7 kai <2532> poihseiv <4160> derreiv tricinav skephn epi <1909> thv <3588> skhnhv <4633> endeka <1733> derreiv poihseiv <4160> autav <846>

26:8 <03407> teyry <06240> hrve <06249> ytsel <0259> txa <04060> hdm <0259> txah <03407> heyryh <0520> hmab <0702> ebra <07341> bxrw <0520> hmab <07970> Mysls <0259> txah <03407> heyryh <0753> Kra(26:8)

26:8 to <3588> mhkov <3372> thv <3588> derrewv thv <3588> miav <1519> estai <1510> triakonta <5144> phcewn <4083> kai <2532> tessarwn <5064> phcewn <4083> to <3588> eurov thv <3588> derrewv thv <3588> miav <1519> metron <3358> to <3588> auto <846> estai <1510> taiv <3588> endeka <1733> derresi

26:9 <0168> lhah <06440> ynp <04136> lwm <0413> la <08345> tyssh <03407> heyryh <0853> ta <03717> tlpkw <0905> dbl <03407> teyryh <08337> ss <0853> taw <0905> dbl <03407> teyryh <02568> smx <0853> ta <02266> trbxw(26:9)

26:9 kai <2532> sunaqeiv tav <3588> pente <4002> derreiv epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> tav <3588> ex <1803> derreiv epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> epidiplwseiv thn <3588> derrin thn <3588> ekthn <1622> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> skhnhv <4633>

26:10 <08145> tynsh <02279> trbxh <03407> heyryh <08193> tpv <05921> le <03924> tall <02572> Mysmxw <02279> trbxb <07020> hnuyqh <0259> txah <03407> heyryh <08193> tpv <05921> le <03924> tall <02572> Mysmx <06213> tyvew(26:10)

26:10 kai <2532> poihseiv <4160> agkulav penthkonta <4004> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> derrewv thv <3588> miav <1519> thv <3588> ana <303> meson <3319> kata <2596> sumbolhn kai <2532> penthkonta <4004> agkulav poihseiv <4160> epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> derrewv thv <3588> sunaptoushv thv <3588> deuterav <1208>

26:11 <0259> dxa <01961> hyhw <0168> lhah <0853> ta <02266> trbxw <03924> tallb <07165> Myorqh <0853> ta <0935> tabhw <02572> Mysmx <05178> tsxn <07165> yorq <06213> tyvew(26:11)

26:11 kai <2532> poihseiv <4160> krikouv calkouv penthkonta <4004> kai <2532> sunaqeiv touv <3588> krikouv ek <1537> twn <3588> agkulwn kai <2532> sunaqeiv tav <3588> derreiv kai <2532> estai <1510> en <1519>

26:12 <04908> Nksmh <0268> yrxa <05921> le <05628> xrot <05736> tpdeh <03407> heyryh <02677> yux <0168> lhah <03407> teyryb <05736> Pdeh <05629> xrow(26:12)

26:12 kai <2532> upoyhseiv <5294> to <3588> pleonazon <4121> en <1722> taiv <3588> derresin thv <3588> skhnhv <4633> to <3588> hmisu thv <3588> derrewv to <3588> upoleleimmenon <5275> upokaluqeiv to <3588> pleonazon <4121> twn <3588> derrewn thv <3588> skhnhv <4633> upokaluqeiv opisw <3694> thv <3588> skhnhv <4633>

26:13 <03680> wtokl <02088> hzmw <02088> hzm <04908> Nksmh <06654> ydu <05921> le <05628> xwro <01961> hyhy <0168> lhah <03407> teyry <0753> Krab <05736> Pdeb <02088> hzm <0520> hmahw <02088> hzm <0520> hmahw(26:13)

26:13 phcun <4083> ek <1537> toutou <3778> kai <2532> phcun <4083> ek <1537> toutou <3778> ek <1537> tou <3588> uperecontov <5242> twn <3588> derrewn ek <1537> tou <3588> mhkouv <3372> twn <3588> derrewn thv <3588> skhnhv <4633> estai <1510> sugkalupton <4780> epi <1909> ta <3588> plagia thv <3588> skhnhv <4633> enyen kai <2532> enyen ina <2443> kalupth <2572>

26:14 P <04605> hlemlm <08476> Mysxt <05785> tre <04372> hokmw <0119> Mymdam <0352> Mlya <05785> tre <0168> lhal <04372> hokm <06213> tyvew(26:14)

26:14 kai <2532> poihseiv <4160> katakalumma th <3588> skhnh <4633> dermata <1192> kriwn hruyrodanwmena kai <2532> epikalummata dermata <1192> uakinyina <5191> epanwyen

26:15 <05975> Mydme <07848> Myjs <06086> yue <04908> Nksml <07175> Mysrqh <0853> ta <06213> tyvew(26:15)

26:15 kai <2532> poihseiv <4160> stulouv <4769> th <3588> skhnh <4633> ek <1537> xulwn <3586> ashptwn

26:16 <0259> dxah <07175> srqh <07341> bxr <0520> hmah <02677> yuxw <0520> hmaw <07175> srqh <0753> Kra <0520> twma <06235> rve(26:16)

26:16 deka <1176> phcewn <4083> poihseiv <4160> ton <3588> stulon <4769> ton <3588> ena <1519> kai <2532> phceov <4083> enov <1519> kai <2532> hmisouv to <3588> platov <4114> tou <3588> stulou <4769> tou <3588> enov <1519>

26:17 <04908> Nksmh <07175> ysrq <03605> lkl <06213> hvet <03651> Nk <0269> htxa <0413> la <0802> hsa <07947> tblsm <0259> dxah <07175> srql <03027> twdy <08147> yts(26:17)

26:17 duo <1417> agkwniskouv tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> antipiptontav <496> eteron <2087> tw <3588> eterw <2087> outwv <3778> poihseiv <4160> pasi <3956> toiv <3588> stuloiv <4769> thv <3588> skhnhv <4633>

26:18 <08486> hnmyt <05045> hbgn <06285> tapl <07175> srq <06242> Myrve <04908> Nksml <07175> Mysrqh <0853> ta <06213> tyvew(26:18)

26:18 kai <2532> poihseiv <4160> stulouv <4769> th <3588> skhnh <4633> eikosi <1501> stulouv <4769> ek <1537> tou <3588> klitouv tou <3588> prov <4314> borran

26:19 <03027> wytdy <08147> ytsl <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> ynsw <03027> wytdy <08147> ytsl <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> yns <07175> srqh <06242> Myrve <08478> txt <06213> hvet <03701> Pok <0134> ynda <0705> Myebraw(26:19)

26:19 kai <2532> tessarakonta <5062> baseiv <939> argurav poihseiv <4160> toiv <3588> eikosi <1501> stuloiv <4769> duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> eiv <1519> amfotera ta <3588> merh <3313> autou <846> kai <2532> duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> eiv <1519> amfotera ta <3588> merh <3313> autou <846>

26:20 <07175> srq <06242> Myrve <06828> Nwpu <06285> tapl <08145> tynsh <04908> Nksmh <06763> elulw(26:20)

26:20 kai <2532> to <3588> klitov to <3588> deuteron <1208> to <3588> prov <4314> noton <3558> eikosi <1501> stulouv <4769>

26:21 <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> ynsw <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> yns <03701> Pok <0134> Mhynda <0705> Myebraw(26:21)

26:21 kai <2532> tessarakonta <5062> baseiv <939> autwn <846> argurav duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> eiv <1519> amfotera ta <3588> merh <3313> autou <846> kai <2532> duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> eiv <1519> amfotera ta <3588> merh <3313> autou <846>

26:22 <07175> Mysrq <08337> hss <06213> hvet <03220> hmy <04908> Nksmh <03411> ytkrylw(26:22)

26:22 kai <2532> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> thv <3588> skhnhv <4633> kata <2596> to <3588> merov <3313> to <3588> prov <4314> yalassan <2281> poihseiv <4160> ex <1803> stulouv <4769>

26:23 <03411> Mytkryb <04908> Nksmh <04742> teuqml <06213> hvet <07175> Mysrq <08147> ynsw(26:23)

26:23 kai <2532> duo <1417> stulouv <4769> poihseiv <4160> epi <1909> twn <3588> gwniwn <1137> thv <3588> skhnhv <4633> ek <1537> twn <3588> opisyiwn

26:24 <01961> wyhy <04740> teuqmh <08147> ynsl <08147> Mhynsl <01961> hyhy <03651> Nk <0259> txah <02885> tebjh <0413> la <07218> wsar <05921> le <08535> Mymt <01961> wyhy <03162> wdxyw <04295> hjmlm <08382> Mymat <01961> wyhyw(26:24)

26:24 kai <2532> estai <1510> ex <1537> isou <2470> katwyen kata <2596> to <3588> auto <846> esontai <1510> isoi <2470> ek <1537> twn <3588> kefalidwn <2777> eiv <1519> sumblhsin mian <1519> outwv <3778> poihseiv <4160> amfoteraiv taiv <3588> dusin <1417> gwniaiv <1137> estwsan <1510>

26:25 <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> ynsw <0259> dxah <07175> srqh <08478> txt <0134> Mynda <08147> yns <0134> Mynda <06240> rve <08337> hss <03701> Pok <0134> Mhyndaw <07175> Mysrq <08083> hnms <01961> wyhw(26:25)

26:25 kai <2532> esontai <1510> oktw <3638> stuloi <4769> kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> argurai deka <1176> ex <1803> duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519> eiv <1519> amfotera ta <3588> merh <3313> autou <846> kai <2532> duo <1417> baseiv <939> tw <3588> stulw <4769> tw <3588> eni <1519>

26:26 <0259> dxah <04908> Nksmh <06763> elu <07175> ysrql <02568> hsmx <07848> Myjs <06086> yue <01280> Mxyrb <06213> tyvew(26:26)

26:26 kai <2532> poihseiv <4160> moclouv ek <1537> xulwn <3586> ashptwn pente <4002> tw <3588> eni <1519> stulw <4769> ek <1537> tou <3588> enov <1519> merouv <3313> thv <3588> skhnhv <4633>

26:27 <03220> hmy <03411> Mytkryl <04908> Nksmh <06763> elu <07175> ysrql <01280> Mxyrb <02568> hsmxw <08145> tynsh <04908> Nksmh <06763> elu <07175> ysrql <01280> Mxyrb <02568> hsmxw(26:27)

26:27 kai <2532> pente <4002> moclouv tw <3588> stulw <4769> tw <3588> klitei thv <3588> skhnhv <4633> tw <3588> deuterw <1208> kai <2532> pente <4002> moclouv tw <3588> stulw <4769> tw <3588> opisyiw tw <3588> klitei thv <3588> skhnhv <4633> tw <3588> prov <4314> yalassan <2281>

26:28 <07097> huqh <0413> la <07097> huqh <04480> Nm <01272> xrbm <07175> Mysrqh <08432> Kwtb <08484> Nkyth <01280> xyrbhw(26:28)

26:28 kai <2532> o <3588> moclov o <3588> mesov <3319> ana <303> meson <3319> twn <3588> stulwn <4769> diikneisyw <1338> apo <575> tou <3588> enov <1519> klitouv eiv <1519> to <3588> eteron <2087> klitov

26:29 <02091> bhz <01280> Mxyrbh <0853> ta <06823> typuw <01280> Mxyrbl <01004> Mytb <02091> bhz <06213> hvet <02885> Mhytebj <0853> taw <02091> bhz <06823> hput <07175> Mysrqh <0853> taw(26:29)

26:29 kai <2532> touv <3588> stulouv <4769> katacruswseiv crusiw <5553> kai <2532> touv <3588> daktuliouv <1146> poihseiv <4160> crusouv eiv <1519> ouv <3739> eisaxeiv <1521> touv <3588> moclouv kai <2532> katacruswseiv touv <3588> moclouv crusiw <5553>

26:30 o <02022> rhb <07200> tyarh <0834> rsa <04941> wjpsmk <04908> Nksmh <0853> ta <06965> tmqhw(26:30)

26:30 kai <2532> anasthseiv <450> thn <3588> skhnhn <4633> kata <2596> to <3588> eidov <1491> to <3588> dedeigmenon <1166> soi <4771> en <1722> tw <3588> orei <3735>

26:31 <03742> Mybrk <0853> hta <06213> hvey <02803> bsx <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <06532> tkrp <06213> tyvew(26:31)

26:31 kai <2532> poihseiv <4160> katapetasma <2665> ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou kai <2532> bussou <1040> nenhsmenhv <3514> ergon <2041> ufanton <5307> poihseiv <4160> auto <846> ceroubim <5502>

26:32 <03701> Pok <0134> ynda <0702> hebra <05921> le <02091> bhz <02053> Mhyww <02091> bhz <06823> Mypum <07848> Myjs <05982> ydwme <0702> hebra <05921> le <0853> hta <05414> httnw(26:32)

26:32 kai <2532> epiyhseiv <2007> auto <846> epi <1909> tessarwn <5064> stulwn <4769> ashptwn kecruswmenwn <5558> crusiw <5553> kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> crusai kai <2532> ai <3588> baseiv <939> autwn <846> tessarev <5064> argurai

26:33 <06944> Mysdqh <06944> sdq <0996> Nybw <06944> sdqh <0996> Nyb <0> Mkl <06532> tkrph <0914> hlydbhw <05715> twdeh <0727> Nwra <0853> ta <06532> tkrpl <01004> tybm <08033> hms <0935> tabhw <07165> Myorqh <08478> txt <06532> tkrph <0853> ta <05414> httnw(26:33)

26:33 kai <2532> yhseiv <5087> to <3588> katapetasma <2665> epi <1909> touv <3588> stulouv <4769> kai <2532> eisoiseiv <1533> ekei <1563> eswteron tou <3588> katapetasmatov <2665> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> marturiou <3142> kai <2532> dioriei to <3588> katapetasma <2665> umin <4771> ana <303> meson <3319> tou <3588> agiou <40> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> agiou <40> twn <3588> agiwn <40>

26:34 <06944> Mysdqh <06944> sdqb <05715> tdeh <0727> Nwra <05921> le <03727> trpkh <0853> ta <05414> ttnw(26:34)

26:34 kai <2532> katakaluqeiv <2619> tw <3588> katapetasmati <2665> thn <3588> kibwton <2787> tou <3588> marturiou <3142> en <1722> tw <3588> agiw <40> twn <3588> agiwn <40>

26:35 <06828> Nwpu <06763> elu <05921> le <05414> Ntt <07979> Nxlshw <08486> hnmyt <04908> Nksmh <06763> elu <05921> le <07979> Nxlsh <05227> xkn <04501> hrnmh <0853> taw <06532> tkrpl <02351> Uwxm <07979> Nxlsh <0853> ta <07760> tmvw(26:35)

26:35 kai <2532> yhseiv <5087> thn <3588> trapezan <5132> exwyen <1855> tou <3588> katapetasmatov <2665> kai <2532> thn <3588> lucnian <3087> apenanti thv <3588> trapezhv <5132> epi <1909> merouv <3313> thv <3588> skhnhv <4633> to <3588> prov <4314> noton <3558> kai <2532> thn <3588> trapezan <5132> yhseiv <5087> epi <1909> merouv <3313> thv <3588> skhnhv <4633> to <3588> prov <4314> borran

26:36 <07551> Mqr <04639> hvem <07806> rzsm <08336> ssw <08144> yns <08438> telwtw <0713> Nmgraw <08504> tlkt <0168> lhah <06607> xtpl <04539> Kom <06213> tyvew(26:36)

26:36 kai <2532> poihseiv <4160> epispastron ex <1537> uakinyou <5192> kai <2532> porfurav <4209> kai <2532> kokkinou <2847> keklwsmenou kai <2532> bussou <1040> keklwsmenhv ergon <2041> poikiltou

26:37 o <05178> tsxn <0134> ynda <02568> hsmx <0> Mhl <03332> tquyw <02091> bhz <02053> Mhyww <02091> bhz <0853> Mta <06823> typuw <07848> Myjs <05982> ydwme <02568> hsmx <04539> Koml <06213> tyvew(26:37)

26:37 kai <2532> poihseiv <4160> tw <3588> katapetasmati <2665> pente <4002> stulouv <4769> kai <2532> cruswseiv <5558> autouv <846> crusiw <5553> kai <2532> ai <3588> kefalidev <2777> autwn <846> crusai kai <2532> cwneuseiv autoiv <846> pente <4002> baseiv <939> calkavTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA