TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Nehemia 1:1-4

1:1 <01002> hrybh <07800> Nswsb <01961> ytyyh <0589> ynaw <06242> Myrve <08141> tns <03691> *wylok {wlok} <02320> sdxb <01961> yhyw <02446> hylkx <01121> Nb <05166> hymxn <01697> yrbd(1:1)

1:1 logoi <3056> neemia uiou <5207> acalia kai <2532> egeneto <1096> en <1722> mhni <3303> casehlou etouv <2094> eikostou kai <2532> egw <1473> hmhn <1510> en <1722> sousan abira

1:2 <03389> Mlswry <05921> lew <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <06413> hjylph <03064> Mydwhyh <05921> le <07592> Mlasaw <03063> hdwhym <0376> Mysnaw <01931> awh <0251> yxam <0259> dxa <02607> ynnx <0935> abyw(1:2)

1:2 kai <2532> hlyen <2064> anani eiv <1519> apo <575> adelfwn <80> mou <1473> autov <846> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> kai <2532> hrwthsa <2065> autouv <846> peri <4012> twn <3588> swyentwn <4982> oi <3739> kateleifyhsan <2641> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> kai <2532> peri <4012> ierousalhm <2419>

1:3 <0784> sab <03341> wtun <08179> hyresw <06555> turpm <03389> Mlswry <02346> tmwxw <02781> hprxbw <01419> hldg <07451> herb <04082> hnydmb <08033> Ms <07628> ybsh <04480> Nm <07604> wrasn <0834> rsa <07604> Myrasnh <0> yl <0559> wrmayw(1:3)

1:3 kai <2532> eiposan prov <4314> me <1473> oi <3588> kataleipomenoi <2641> oi <3588> kataleifyentev <2641> apo <575> thv <3588> aicmalwsiav <161> ekei <1563> en <1722> th <3588> cwra <5561> en <1722> ponhria <4189> megalh <3173> kai <2532> en <1722> oneidismw <3680> kai <2532> teich <5038> ierousalhm <2419> kayhrhmena <2507> kai <2532> ai <3588> pulai <4439> authv <846> eneprhsyhsan en <1722> puri <4442>

1:4 <08064> Mymsh <0430> yhla <06440> ynpl <06419> llptmw <06684> Mu <01961> yhaw <03117> Mymy <056> hlbataw <01058> hkbaw <03427> ytbsy <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <08085> yemsk <01961> yhyw(1:4)

1:4 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> akousai <191> me <1473> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ekayisa <2523> kai <2532> eklausa <2799> kai <2532> epenyhsa <3996> hmerav <2250> kai <2532> hmhn <1510> nhsteuwn <3522> kai <2532> proseucomenov <4336> enwpion <1799> yeou <2316> tou <3588> ouranou <3772>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA