TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Lukas 1:41-45

1:41 kai <2532> egeneto <1096> (5633) wv <5613> hkousen <191> (5656) ton <3588> aspasmon <783> thv <3588> mariav <3137> h <3588> elisabet <1665> eskirthsen <4640> (5656) to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> authv <846> kai <2532> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> h <3588> elisabet <1665>

1:42 kai <2532> anefwnhsen <400> (5656) kraugh <2906> megalh <3173> kai <2532> eipen <2036> (5627) euloghmenh <2127> (5772) su <4771> en <1722> gunaixin <1135> kai <2532> euloghmenov <2127> (5772) o <3588> karpov <2590> thv <3588> koiliav <2836> sou <4675>

1:43 kai <2532> poyen <4159> moi <3427> touto <5124> ina <2443> elyh <2064> (5632) h <3588> mhthr <3384> tou <3588> kuriou <2962> mou <3450> prov <4314> eme <1691>

1:44 idou <2400> (5628) gar <1063> wv <5613> egeneto <1096> (5633) h <3588> fwnh <5456> tou <3588> aspasmou <783> sou <4675> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> mou <3450> eskirthsen <4640> (5656) en <1722> agalliasei <20> to <3588> brefov <1025> en <1722> th <3588> koilia <2836> mou <3450>

1:45 kai <2532> makaria <3107> h <3588> pisteusasa <4100> (5660) oti <3754> estai <1510> (5704) teleiwsiv <5050> toiv <3588> lelalhmenoiv <2980> (5772) auth <846> para <3844> kuriou <2962>

Lukas 1:67-79

1:67 kai <2532> zacariav <2197> o <3588> pathr <3962> autou <846> eplhsyh <4130> (5681) pneumatov <4151> agiou <40> kai <2532> eprofhteusen <4395> (5656) legwn <3004> (5723)

1:68 euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> oti <3754> epeskeqato <1980> (5662) kai <2532> epoihsen <4160> (5656) lutrwsin <3085> tw <3588> law <2992> autou <846>

1:69 kai <2532> hgeiren <1453> (5656) kerav <2768> swthriav <4991> hmin <2254> en <1722> oikw <3624> dauid <1138> paidov <3816> autou <846>

1:70 kaywv <2531> elalhsen <2980> (5656) dia <1223> stomatov <4750> twn <3588> agiwn <40> ap <575> aiwnov <165> profhtwn <4396> autou <846>

1:71 swthrian <4991> ex <1537> ecyrwn <2190> hmwn <2257> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> misountwn <3404> (5723) hmav <2248>

1:72 poihsai <4160> (5658) eleov <1656> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <2257> kai <2532> mnhsyhnai <3415> (5683) diayhkhv <1242> agiav <40> autou <846>

1:73 orkon <3727> on <3739> wmosen <3660> (5656) prov <4314> abraam <11> ton <3588> patera <3962> hmwn <2257> tou <3588> dounai <1325> (5629) hmin <2254>

1:74 afobwv <870> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> rusyentav <4506> (5685) latreuein <3000> (5721) autw <846>

1:75 en <1722> osiothti <3742> kai <2532> dikaiosunh <1343> enwpion <1799> autou <846> pasaiv <3956> taiv <3588> hmeraiv <2250> hmwn <2257>

1:76 kai <2532> su <4771> de <1161> paidion <3813> profhthv <4396> uqistou <5310> klhyhsh <2564> (5701) proporeush <4313> (5695) gar <1063> enwpion <1799> kuriou <2962> etoimasai <2090> (5658) odouv <3598> autou <846>

1:77 tou <3588> dounai <1325> (5629) gnwsin <1108> swthriav <4991> tw <3588> law <2992> autou <846> en <1722> afesei <859> amartiwn <266> autwn <846>

1:78 dia <1223> splagcna <4698> eleouv <1656> yeou <2316> hmwn <2257> en <1722> oiv <3739> episkeqetai <1980> (5695) hmav <2248> anatolh <395> ex <1537> uqouv <5311>

1:79 epifanai <2014> (5658) toiv <3588> en <1722> skotei <4655> kai <2532> skia <4639> yanatou <2288> kayhmenoiv <2521> (5740) tou <3588> kateuyunai <2720> (5658) touv <3588> podav <4228> hmwn <2257> eiv <1519> odon <3598> eirhnhv <1515>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA